Zielony Zysk

Inwestycja zakończona

Z dniem 30 maja 2023 r. zakończył się 4-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Zielony Zysk”. Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index. Procentowe zmiany wartości indeksu w datach obserwacji wynosiły odpowiednio: -20,75%, -8,50%, +4,73%, -3,50%.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: -7,00%.

Inwestycja kończy się zatem ochroną 103% zainwestowanego kapitału.

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu Zielony Zysk wystarczy od 31 maja 2023 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Indeks bazowy

Indeks giełdowy Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index, od którego notowań zależy wynik inwestycyjny produktu Zielony Zysk, reprezentuje spółki o zasięgu globalnym z różnorodnych sektorów gospodarki, które w swojej działalności opierają się na ochronie zasobów naturalnych, takie jak: Lenovo, Shell, Daimler czy Orange.

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu Zielony Zysk, co roku badany jest poziom wzrostu indeksu Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index.

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0), czyli średnia wartość z trzech dni obserwacji: 20, 21 i 22 maja 2019 r.

DataWartość początkowa
20-05-2019 126,60
21-05-2019127,08
22-05-2019126,83
Średnia arytmetyczna wartość126,8367
 1. W każdym roku okresu ubezpieczenia sprawdzane jest, jak zmieniła się wartość indeksu Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index, w porównaniu do jego wartości początkowej. Sprawdzenie w kolejnych latach inwestycji odbywa się w dniach nazywanych dniami obserwacji. Będą to następujące dni:
  • Dzień obserwacji T1: 20.05.2020 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 100,52
   Procentowa zmiana: -20,75%
  • Dzień obserwacji T2: 20.05.2021 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 116,06
   Procentowa zmiana: -8,50%
  • Dzień obserwacji T3: 20.05.2022 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 132,84
   Procentowa zmiana: 4,73%
  • Dzień obserwacji T3: 22.05.2023 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 122,40
   Procentowa zmiana: -3,50%
 2. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci Ci tę kwotę zysku, która będzie wyższa:
  • 103% zainwestowanego kapitału
   albo
  • cały zainwestowany kapitał powiększony o 70% średniej wartości indeksu z dni obserwacji w kolejnych czterech latach.

  Średnia zmiana wartości indeksu to średnia arytmetyczna z czterech wartości z wyznaczonych dni obserwacji w czterech kolejnych latach. Poniżej jest przykład.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "optymistyczny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1129129%29%
T2150150%50%
T3148148%48%
T4132132%32%
Średni zwrot 39,75%
Zysk na koniec inwestycji 27,83%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 27,83% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po potraceniu opłaty początkowej 2%) Na koniec inwestycji otrzymasz 12 527,34 zł. Od kwoty 2727,34 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "neutralny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1109109%9%
T2131131%31%
T39191%-9%
T4102102%2%
Średni zwrot 8,25%
Zysk na koniec inwestycji 5,78%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 5,78% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po potraceniu opłaty 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 10 366,44 zł. Od kwoty 566,44 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "pesymistyczny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1105105%5%
T28181%-19%
T37575%-25%
T46060%-40%
Średni zwrot -19,75%
Zysk na koniec inwestycji 3%

Zakończenie produktu

Dzięki konstrukcji gwarantującej w przypadku dożycia zwrot 103% zainwestowanej składki, na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 3% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9 800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 10 094,00 zł. Od kwoty 294,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Scenariusze prezentują jedynie przykłady, w jaki sposób może się zmieniać wartość indeksu w kolejnych dniach obserwacji. Są jedynie zobrazowaniem możliwych wariantów do osiągnięcia zysku z tej inwestycji. Prezentujemy je po to, aby ułatwić zrozumienie, jak działa ubezpieczenie Zielony Zysk. W żadnym wypadku zaprezentowane scenariusze nie potwierdzają, jak będzie zmieniała się wartość indeksu Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index w przyszłości.

Informacje podstawowe
 • Ochrona zainwestowanej składki (czyli składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec okresu ubezpieczenia: 103% zainwestowanego kapitału.
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3 000 zł.
 • Możliwość zawarcia więcej niż jednej umowy ubezpieczenia o łącznej wartości wpłaconych składek ubezpieczeniowych: do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa ponoszona jest jednorazowo i wynosi 2% wartości wpłaconej składki i pomniejsza wysokość składki zainwestowanej.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy) pomniejszona o opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ochrony tymczasowej (subskrypcji) jest równa kwocie odpowiadającej 100,20% Składki wpłaconej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia dla danego ubezpieczonego.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ubezpieczenia (po zakończonej subskrypcji) jest równa liczbie jednostek uczestnictwa funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień zgonu ubezpieczonego, pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu. Wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu będzie ustalona według wartości tej jednostki z 4-tego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po dacie zgłoszenia zgonu, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Tak ustalona wartość zostanie następnie powiększona o kwotę 10% wpłaconej składki ubezpieczeniowej nie więc niż 10 00 zł.
 • Zielony Zysk jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 75 lat, zainteresowanych inwestycją, posiadających doświadczenie w inwestowaniu i pieniądze, które mogą być przeznaczone na zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Zielony Zysk. Nie musisz mieć konta w banku Credit Agricole.
 • Harmonogram inwestycji:
  • Sprzedaż Zielony Zysk trwa od 18.03.2019 r. do 10.05.2019 r. (ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia sprzedaży ubezpieczenia),
  • Okres ubezpieczenia, czyli właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji - od 11.05.2019 r. do 30.05.2023 r.
  • Wartość początkowa indeksu – średnia wartość indeksu z trzech dni: 20, 21 i 22 maja 2019 r.
  • Dni obserwacji wartości indeksu w okresie ubezpieczenia: 20.05.2020 r., 20.05.2021 r., 20.05.2022 r., 22.05.2023 r.
Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 103% środków zainwestowanych przez fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 103% zainwestowanych przez ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 60 dni od otrzymania pierwszej informacji rocznej lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel naliczy opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe emitenta certyfikatu. W przypadku niewypłacalności emitenta, emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ ubezpieczyciel CALI Europe S.A. jest towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALI Europe S.A.), środki funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspakajane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty
 • Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).
 • W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie okresu ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt Zielony Zysk oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:
  • w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
  • w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) lub odstąpienia od umowy w ciągu 60 dni od otrzymania pierwszej informacji rocznej otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa
 • Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień otrzymania przez ubezpieczyciela oświadczenia ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu dokonywane jest przez ubezpieczyciela w szóstym dniu roboczym, w rozumieniu dokumentów certyfikatu, od dnia złożenia przez ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.
Informacje prawne

Materiał ma charakter informacyjny. Nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do zawarcia transakcji na opisanych w nim instrumentach finansowych. Credit Agricole Bank Polska S.A. (bank) nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione w ulotce symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy i dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości. Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego ubezpieczyciela. Ubezpieczycielem jest CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. Gdy klient wypowie umowę ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia lub w odstąpi od umowy w ciągu 60 dni od otrzymania pierwszej informacji rocznej, CALI Europe S.A. Oddział w Polsce wypłaci mu wartość wykupu oraz pobierze opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% wartości wykupu. Wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych. Emitentem instrumentu finansowego – w który zostaną zainwestowane środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (fundusz) – jest Credit Suisse. Emitent zobowiązał się wobec ubezpieczyciela, że wypłaci na koniec okresu ubezpieczenia 103% środków, które fundusz zainwestował w instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę na koniec okresu ubezpieczenia 103% zainwestowanego kapitału, czyli wpłaconej składki pomniejszonej o opłatę początkową – pod warunkiem że emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec ubezpieczyciela. Istnieje ryzyko niewypłacalności emitenta. Środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu zostały szerzej opisane w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Zielony Zysk” oraz Warunkach Finansowych – Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach banku Credit Agricole i na stronie www.credit-agricole.pl, a także na stronie ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl. Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji. Jego płatnikiem jest klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych uwzględniają stan prawny obowiązujący 18.03.2019 r. i mogą się zmienić. Bank stosuje zasady określone w „III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym”, wydanej przez Związek Banków Polskich, oraz „Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance”, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty
Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole Life Insurance Europe S.A., Oddział w Polsce (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r. We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce, oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:
  • w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]
  • ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  • osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław
 3. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia