Zielona transformacja

Alternatywny sposób na inwestowanie pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks związany z zieloną transformacją naszego świata. Inwestuj w indeks europejskich spółek przygotowanych w swojej działalności do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, której celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W Credit Agricole Bank Polska S.A. możesz kupić ubezpieczenie na życie i dożycie z premią Zielona transformacja.

Zielona transformacja to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Solactive Just Transition Select Index AR 5%, który jest częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

150% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeksu Solactive Just Transition Select Index AR 5% jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 150% Zwrotu z indeksu po 3 latach okresu ubezpieczenia.
Zwrot z indeksu obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji (coroczne) dzielona przez jego wartość początkową minus 1.

Ochrona 108% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu Solactive Just Transition Select Index AR 5% będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz 108% inwestowanej składki.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 3-letniego okresu ubezpieczenia, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (który stanowi opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:
wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 108% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w zieloną transformację

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zielona transformacja zależy od notowań indeksu Solactive Just Transition Select Index AR 5%. Na wartość indeksu pracują specjalnie dobrane spółki europejskie najlepiej przygotowane w swojej działalności do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, której celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Indeks został uruchomiony 31 maja 2006 r. i obejmuje 30 europejskich spółek, które zostały wybrane z szerszego indeksu macierzystego – Solactive GBS Europe Developed Markets Europe Investable Universe. Spółki wchodzące w skład indeksu wdrożyły wewnętrzne procedury, które uwzględniają w swoich procesach decyzyjnych wpływ jaki działania firmy mają na pracowników, lokalną społeczność oraz środowisko. Dobór spółek do indeksu opiera się metodologii wykorzystującej oceny każdej ze spółki przy wykorzystaniu kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz kryterium przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Ochrona kapitału, dzięki Obligacjom o Pozytywnym Wpływie

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.
W skład noty oprócz indeksu Solactive Just Transition Select Index AR 5% wchodzą również Obligacje o Pozytywnym Wpływie. Stanowią one część dłużną noty, która ma zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. Obligacje o Pozytywnym Wpływie to obligacje korporacyjne, za pomocą których wspierane są spółki, które prowadzą projekty o pozytywnym wpływie społecznym i środowiskowym.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia