Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki z Eurostrefy, które dbają o środowisko naturalne . To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Zielona Planeta.

130% udział we wzroście indeksu

130% udział we wzroście indeksu

Zielona Planeta to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50). Jeśli indeks wzrośnie, Twój udział w zysku wyniesie 130% po 5 latach. W przypadku spadku indeksu poniżej 90% wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 90% po 5 latach inwestycji.

Ochrona 90% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Ochrona 90% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o opłatę początkową, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Jeżeli na koniec inwestycji, wartość indeksu będzie poniżej 90% wartości początkowej, wówczas otrzymasz 90% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem:

Wpłacona składka ubezpieczeniowa - pobrana opłata początkowa = zainwestowany kapitał

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 90% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w zielone spółki z Eurostrefy

Inwestycja w zielone spółki z Eurostrefy

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zielona Planeta zależy od notowań indeksu giełdowego Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50). Na wartość indeksu pracuje 50 płynnych spółek ze strefy euro o zasięgu ogólnoświatowym, wybranych z szerszego indeksu - Euronext Eurozone 300 index. Spółki przechodzą szczegółową selekcję poprzez zastosowanie kryteriów środowiskowych przez niezależną firmę Vigeo Eiris. Mają one stabilne przychody i dużą liczbę akcji w wolnym obrocie publicznym. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby wartość indeksu mogła stale wzrastać.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób. Wyniki obserwacji początkowej i końcowej indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą publikowane na stronie internetowej banku. Informacja o bieżącej wartości jednostki uczestnictwa UFK będzie publikowana przez bank w kolejnym dniu roboczym po dniu wyceny.

Szczegóły i ryzyko

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu Zielona Planeta, badany jest poziom wzrostu indeksu Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50).

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) ustalana w dniu 20.11.2020 r. Wynosi ona 979,64.

Wartość końcowa indeksu (T) ustalana w dniu: 20.11.2025 r. Po zakończeniu Okresu ubezpieczenia możesz otrzymać wyższą wartość spośród trzech następujących:

 • 100% składki zainwestowanej zwiększonej o tzw. kupon równy 130 % zwrotu z inwestycji w indeks, jeśli wartość końcowa indeksu będzie wyższa lub równa jego wartości początkowej;
 • składkę zainwestowaną pomniejszoną o wartość bezwzględną zwrotu z inwestycji, jeżeli wartość indeksu znajdzie się w przedziale 90% a 100% wartości początkowej indeksu;
 • 90 % składki zainwestowanej, jeśli końcowa wartość indeksu będzie niższa niż 90% wartości początkowej indeksu.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


1. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "optymistyczny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T12912929%
Wynik na koniec inwestycji 37,70%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 37,70% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9750 zł (po potraceniu opłaty początkowej 2,5%) Na koniec inwestycji otrzymasz 13425,75 zł. Od kwoty 3 675,75zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


2. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "neutralny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T9898-2%
Wynik na koniec inwestycji -2%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot 98% zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko).

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9750 zł (po potraceniu opłaty 2,5%). Na koniec inwestycji otrzymasz 9 555 zł.


3. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "pesymistyczny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T70-30%-30%
Wynik na koniec inwestycji 90%

Zakończenie produktu

Dzięki konstrukcji gwarantującej w przypadku dożycia zwrot 90% zainwestowanej składki, na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot w wysokości 90% zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko).

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9750 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 8775 zł.


Scenariusze prezentują jedynie przykłady, w jaki sposób może się zmieniać wartość indeksu Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50) na koniec inwestycji. Są jedynie zobrazowaniem możliwych wariantów do osiągnięcia zysku z tej inwestycji. Prezentujemy je po to, aby ułatwić zrozumienie, jak działa ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Zielona Planeta. W żadnym wypadku zaprezentowane scenariusze nie potwierdzają, jak będzie zmieniała się wartość indeksu Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50) w przyszłości.

Informacje podstawowe

 1. Ochrona 90% zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.
 2. 2. Czas inwestycji: 5 lat i 22 dni.
 3. Minimalna kwota wpłaconej składki: 3 000 zł.
 4. Maksymalna składka i maksymalna łączna wartość składek ubezpieczeniowych, gdy zawrzesz więcej niż jedną umowę ubezpieczenia: 2 000 000 zł.
 5. Opłata początkowa ponoszona jest jednorazowo i zmniejsza wpłaconą składkę. Wynosi ona:
  • 2,5% dla składek od 3 000 zł do 30 000 zł
  • 2% dla składek od 30 000,01 zł do 300 000 zł
  • 1,5% - dla składek od 300 000,01 zł do 1 000 000 zł
  • 0,75% - dla składek od 1 000 000,01 zł do 2 000 000 zł
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy) pomniejszona o opłatę likwidacyjną w wysokości 2% wartości wykupu.
 7. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ochrony tymczasowej (subskrypcji) jest równa kwocie odpowiadającej 100,20% składki wpłaconej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia dla danego ubezpieczonego.
 8. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ubezpieczenia (po zakończonej subskrypcji) jest równa liczbie jednostek uczestnictwa funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień zgonu ubezpieczonego, pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu. Wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu będzie ustalona według wartości tej jednostki z 4-tego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po dacie zgłoszenia zgonu, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Tak ustalona wartość zostanie następnie powiększona o kwotę 10% wpłaconej składki ubezpieczeniowej nie więcej niż 10 000 zł.
 9. Zielona Planeta jest przeznaczona dla osób w wieku od 18 do 75 lat, zainteresowanych inwestycją, posiadających wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu oraz pieniądze, które mogą być przeznaczone na zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Nie musisz mieć konta w banku Credit Agricole.
 10. Harmonogram inwestycji:
  • Sprzedaż Zielonej Planety trwa od 28.09.2020 r. do 13.11.2020 r. (ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia sprzedaży ubezpieczenia).
  • Okres ubezpieczenia, czyli właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji - od 14.11.2020 r. do 5.12.2025 r.
  • Wartość początkowa indeksu - wartość indeksu z dnia 20.11.2020 r.
  • Wartość końcowa indeksu - wartość indeksu z dnia : 20.11.2025 r.

Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu finansowego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez ubezpieczyciela Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (funduszu), zobowiązał się wobec ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia, co najmniej 90 % środków pochodzących ze składek zainwestowanych przez fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 90 % środków, zainwestowanych przez ubezpieczającego w fundusz, na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi ubezpieczający.

Nabywany instrument finansowy nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu jednostek uczestnictwa funduszu przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału. Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa jednostek uczestnictwa funduszu instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia przed końcem ochrony ubezpieczeniowej albo odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w terminie 60 dni od dnia otrzymania listu rocznicowego ubezpieczyciel naliczy opłatę likwidacyjną w wysokości 2% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu w okresie ubezpieczenia może być niższa aniżeli kwota inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe emitenta certyfikatu. W przypadku niewypłacalności emitenta, emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub niemożliwe w ogóle. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ ubezpieczyciel CALI Europe S.A. jest towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALI Europe S.A.), środki funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspakajane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty

Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).

W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie okresu ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od notowań indeksu, oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:

 • w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
 • w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 2% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa Funduszu znajdujących się na Indywidualnym koncie.

Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień otrzymania przez ubezpieczyciela oświadczenia ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia przez Ubezpieczyciela Jednostek uczestnictwa Funduszu w celu wypłaty Wartości wykupu.

Umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu dokonywane jest przez ubezpieczyciela w czwartym dniu roboczym, zgodnie z Warunkami Finansowymi - Regulaminem UFK, od dnia złożenia przez ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia.

Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.

Informacje prawne

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, a także nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do zawarcia transakcji na opisanym w nim instrumencie finansowym. Credit Agricole Bank Polska S.A. (bank) nie świadczy usługi doradztwa ubezpieczeniowego anii podatkowego. Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego ubezpieczyciela. Ubezpieczycielem jest CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. Gdy wypowiesz umowę ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia, CALI Europe S.A. Oddział w Polsce wypłaci Ci wartość wykupu oraz pobierze opłatę likwidacyjną, która wynosi 2% od wartości wykupu. Wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych. Emitentem instrumentu finansowego - w który zostaną zainwestowane środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (fundusz) - jest AMUNDI Société Anonyme. Emitent zobowiązał się wobec ubezpieczyciela, że wypłaci na koniec okresu ubezpieczenia 90% środków, które fundusz zainwestował w instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę na koniec okresu ubezpieczenia 90% zainwestowanego kapitału, czyli wpłaconej składki pomniejszonej o opłatę początkową - pod warunkiem że emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności emitenta). Środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Korzystając z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zielona Planeta ponosisz ryzyko inwestycyjne. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych w przypadku upadłości CALI Europe S.A., środki klientów są odseparowane od aktywów spółki, dzięki czemu są chronione w 100% (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w części "Ryzyka związane z produktem" w Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK) i nie wchodzą w skład masy upadłościowej. Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu zostały szerzej opisane w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Zielona Planeta" oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach banku i na www.credit-agricole.pl, a także na stronie ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl. Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych. Płatnikiem podatku jest klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych uwzględniają stan prawny obowiązujący 28.09.2020 r. i mogą się zmienić. Bank stosuje zasady określone w "III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym", wydanej przez Związek Banków Polskich, oraz "Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance", wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole Life Insurance Europe S.A., Oddział w Polsce (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce, oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław
 3. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku