Zielona EuropaUbezpieczenie na życie i dożycie z premią

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w indeks złożony z europejskich spółek, które spełniają kryteria ESG. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie na życie i dożycie z premią Zielona Europa. Masz do wyboru dwa warianty produktu:
1. możesz wybrać 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia i udział w zysku ze zwrotu indeksu wynoszący 70%
albo
2. dopuszczasz ochronę swojego kapitału w wysokości 90% na koniec okresu ubezpieczenia, przy udziale w zysku ze zwrotu indeksu wynoszącym aż 120%.
W ramach jednej subskrypcji możesz zawrzeć obydwa warianty ubezpieczenia.

Nawet 120% udział we wzroście indeksu

Zielona Europa to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5% Decrement Index, który jest częścią aktywa (noty), w jakie inwestuje Ubezpieczyciel.
Jeśli wartość końcowa indeksu będzie większa lub równa 100% wartości początkowej indeksu, Twój udział w zysku (premia) wyniesie:
- 70% (dla wariantu z 100% ochroną kapitału) po 5 latach (okres ubezpieczenia)
albo
- 120% (dla wariantu z 90% ochroną kapitału) po 5 latach (okres ubezpieczenia)
Jeśli indeks spadnie poniżej wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału:
1. Dla wariantu z 100% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia:
jeżeli końcowa wartość indeksu będzie poniżej 100% jego wartości początkowej, wtedy świadczenie z tytułu dożycia wynosie 100% składki inwestowanej.
2. Dla wariantu z 90% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia:
- Jeżeli końcowa wartość indeksu będzie równa lub powyżej 90%, a mniejsza niż 100% wartości początkowej to otrzymasz świadczenie z tytułu dożycia: świadczenie gwarantowane w wysokości 90% składki inwestowanej + premię w wysokości od 0 do 10%.
- Jeżeli końcowa wartość indeksu jest poniżej 90% jego wartości początkowej, to otrzymasz świadczenie z tytułu dożycia: 90% składki inwestowanej.

Ochrona 90% albo 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji wartość indeksu będzie poniżej wartości początkowej, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz 90% albo100% inwestowanej składki, w zależności od wariantu ubezpieczenia, które wybrałeś.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 5-letniego okresu ubezpieczenia, gdy nie zrezygnujesz wcześniej z ubezpieczenia i nie zakończy się ono przed końcem okresu ubezpieczenia.
Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (stanowiący opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:
wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)
Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 90% albo 100% składki inwestowanej.

Inwestycja w indeks zbudowany ze spółek dbających o środowisko

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zielona Europa zależy od notowań indeksu giełdowego: MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5% Decrement Index. Na wartość indeksu pracuje 50 spółek ze strefu euro które realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego i w swojej podstawowej działalności dążą do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zostały wybrane z szerszego indeksu - MSCI Euro Index. Budowa indeksu jest oparta o spółki redukujące wydzielanie zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki temu inwestorzy, którzy mają w swoim portfelu inwestycyjnym zielone inwestycje, mają wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a tym samym zmniejszanie ryzyka klimatycznego.
Skład indeksu weryfikowany jest kwartalnie - w lutym, maju, sierpniu i listopadzie

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania not będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań ich wartości. Nota to aktywo finansowe stanowiące instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel. W skład noty oprócz indeksu MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5% Decrement Index wchodzą również „zielone obligacje” emitowane przez Credit Agricole CIB (CACIB). Zielone obligacje stanowią część dłużną noty, która ma zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. CACIB „zielone noty” to standardowe obligacje - emitowane w ramach programu Crédit Agricole CIB EMTN , które stanowią okazję do wsparcia działań pożyczkowych Grupy Crédit Agricole w celu pomocy w przejściu na gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska i wspierającą ekologiczne podejście do nowych projektów infrastrukturalnych.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia