Top Invest Demography

Inwestycja zakończona

Z dniem 26 listopada 2021 r. zakończył się 4-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK „TOP Invest Demography”.

Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu iSTOXX Global Demography Select 50 Price EUR. Pierwsza obserwacja indeksu bazowego miała wartość ujemną: -6,75%, z kolei druga charakteryzowała się dodatnią stopą zwrotu +2,97%. Jednakże wybuch pandemii Covid-19, lockdown światowej gospodarki oraz gwałtowny spadek głównych indeksów finansowych spowodowały, iż trzecia obserwacja indeksu bazowego wyniosła aż -17,99%. Miała ona miejsce w listopadzie, więc kilka miesięcy później niż marcowy krach, natomiast w skład indeksu bazowego wchodzą firmy z sektorów, których wyceny mocniej odczuły skutki pandemii. Ostatnia obserwacja indeksu bazowego miała wartość ujemną: -7,05%.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: -7,21%.

Inwestycja kończy się zatem zwrotem 101% zainwestowanego kapitału. Zainwestowany kapitał to składka wpłacona pomniejszona o opłatę początkową.

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu Top Invest Demography wystarczy od 29 listopada 2021 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Indeks bazowy

Indeks iSTOXX Global Demography Select 50 Price EUR, od którego notowań zależy wynik inwestycyjny produktu TOP Invest Demography, reprezentują wyselekcjonowane spółki z grona 1800 spółek z indeksu Stoxx Global 1800. Jest to 50 firm z sektorów: Finanse, Infrastruktura, Wypoczynek i Luksus, Farmaceutyka, Surowce (zasoby naturalne), Nieruchomości, Telekomunikacja-Media-Technologia. Są to spółki z sektorów, na które wpływ mają zachodzące zmiany demograficzne. Spółki zostały wybrane według wysokich kryteriów jakościowych, takich jak najniższa zmienność notowań czyli stabilność inwestycji, a jednocześnie należą do tych, które wypłacają najwyższą dywidendę.

Źródło: dane z https://www.stoxx.com/document/Bookmarks/CurrentFactsheets/SXGD50GR.pdf na dzień 14.09.2017 r.

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu TOP Invest Demography, co roku badany jest poziom wzrostu indeksu iSTOXX Global Demography Select 50 Price EUR. Punktem odniesienia będzie wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 20, 21 i 22 listopada 2017 r.

 SXGD50P - iSTOXX Global Demography Select 50
20/11/2017183.9200
21/11/2017184.5400
22/11/2017184.1800
Wartość początkowa (średnia)184.2133

W stosunku do niej, w każdym kolejnym roku inwestycji będą badane procentowe zmiany wartości indeksu.

Obserwacje zmian odbędą się w następujących dniach:

 • Dzień Obserwacji T1: 20.11.2018 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 171,78
  Procentowa zmiana: -6,75%
 • Dzień Obserwacji T2: 20.11.2019 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 189,69
  Procentowa zmiana: +2,97%
 • Dzień Obserwacji T3: 20.11.2020 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 151,08
  Procentowa zmiana: -17,99%
 • Dzień Obserwacji T4: 19.11.2021 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 171,23
  Procentowa zmiana: -7,05%

Po ponad 4 latach możesz otrzymać 92% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu. Powyższy zwrot obliczany jest jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu w stosunku do jego wartości początkowej.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Wariant optymistyczny

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1129129%29%
T2150150%50%
T3148148%48%
T4132132%32%
Średni zwrot 39,75%
Zysk na koniec inwestycji 36,57%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 36,57% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 13.383,86 zł. Od kwoty 3583,86 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant zrównoważony

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1109109%9%
T2131131%31%
T39191%-9%
T4102102%2%
Średni zwrot 8,25%
Zysk na koniec inwestycji 7,59%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 7,59% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 10.543,82 zł. Od kwoty 743,82 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant pesymistyczny

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1105105%5%
T28181%-19%
T37575%-25%
T46060%-40%
Średni zwrot -19,75%
Zysk na koniec inwestycji 1%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 1% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 9898,00 zł. Od kwoty 98,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Scenariusze mają charakter jedynie przykładowy i służą zobrazowaniu możliwych wariantów dla osiągnięcia zysku z inwestycji. Zostały one przedstawione w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia. W żadnym wypadku przedstawione scenariusze nie stanowią wyznacznika kształtowania się instrumentu bazowego w przyszłości.

Informacje podstawowe
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3000 zł.
 • Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia o łącznej wartości wpłaconych składek do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa (ponoszona przez Klienta): jednorazowo 2% wartości wpłaconej składki.
 • Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec inwestycji: 101%.
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa od 09.10.2017 do 11.10.2017 r.;
  • okres ubezpieczenia, tj. właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji od 11.11.2017 r. do 26.11.2021 r.;
  • wartość początkowa indeksu - średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 20, 21 i 22 listopada 2017 r.;
  • Dni obserwacji wartości indeksu w Okresie ubezpieczenia: 20.11.2018 r., 20.11.2019 r., 20.11.2020 r. i 19.11.2021 r.
Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w Funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 98% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 98 % zainwestowanych przez Ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem Ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy Opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - Ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatu. W przypadku niewypłacalności Emitenta, Emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku Ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ Ubezpieczyciel CALI Europe S.A. jest Towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich Ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALI Europe S.A.), środki Funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez Klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspakajane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty

Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).

W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie Okresu Ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt TOP Invest Demography oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa

Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 (szóstym) dniu roboczym, w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu, od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.

Informacje prawne
 1. Forma umowy: ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 2. Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczający (Ubezpieczony): osoba fizyczna, która musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

TOP Invest Demography jest produktem oferowanym w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela: CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona Wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że Wartość wykupu może być niższa niż wartość Składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) oraz CALI Europe S.A., Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego - Credit Suisse AG działający przez Oddział w Londynie, w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 101% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 101% składki zainwestowanej (tj. wpłacone środki pomniejszone o opłatę początkową) na koniec Okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności Emitenta). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w „MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.”, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „TOP Invest Demography” oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl, a także na stronie Ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl.

Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 9.11.2017 r. i mogą ulec zmianie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia