TOP BRANDS AI Index

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks światowych spółek, które wykorzystują w swojej działalności sztuczną inteligencję (AI – Artificial Intelligence) i jednocześnie wspierają aspekty ESG. W naszym banku możesz kupić ubezpieczenie TOP BRANDS AI Index.

TOP BRANDS AI Index to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Solactive Innovation & AI Selection 2023 VT10 Index, który jest częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

75% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeksu Solactive Innovation & AI Selection 2023 VT10 Index jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 75% Zwrotu z indeksu po 3 latach i 12 dniach okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w dziale Ryzyko).

Zwrot z indeksu obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji T1, T2 i T3 (coroczne) dzielona przez jego wartość początkową minus jeden.

Ochrona 106% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu Solactive Innovation & AI Selection 2023 VT10 Index będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 106% inwestowanej składki.

Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia: 3 lat i 12 dni, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (który stanowi opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 106% zainwestowanego kapitału.

Inwestycja w indeks zbudowany ze światowych spółek zaangażowanych w rozwój sztucznej inteligencji

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym TOP BRANDS AI Index zależy od notowań indeksu Solactive Innovation & AI Selection 2023 VT10 Index. Na wartość indeksu pracuje 19 spółek światowych wyselekcjonowanych spośród najbardziej innowacyjnych firm, które wykorzystują w swojej działalności sztuczną inteligencję i jednocześnie wspierają aspekty ESG. Spółki do indeksu zostały wyselekcjonowane przez BCG (Boston Consulting Group - międzynarodową firmę doradztwa strategicznego). Skład indeksu Solactive Innovation & AI Selection 2023 VT10 Index jest stały w trakcie trwania produktu.

Ochrona kapitału, dzięki obligacjom pozytywnego wpływu

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel. W skład noty oprócz indeksu Solactive Innovation & AI Selection 2023 VT10 Index wchodzą również obligacje pozytywnego wpływu, które stanowią część dłużną noty. Ma ona zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. Obligacje pozytywnego wpływu to obligacje będące formą całkowitego lub częściowego finansowania zrównoważonego rozwoju z których wpływy przeznaczane są na finansowanie lub refinansowanie projektów, mających pozytywny wpływ na jeden lub kilka czynników zrównoważonego rozwoju (ESG). Celem takich projektów mogą być rozwiązania mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska (Envrironment) pozytywny wpływ na kwestie społeczne (Social) czy dotyczące elementów zarzadzania organizacji gospodarczych (Governance). Societe Generale rozpoczęło emitowanie tego typu obligacji już w 2012 roku a od 2022 roku kontynuuje prace nad ich rozwojem zgodnie z Manifestem Pozytywnego Wpływu (Manifesto for a Positive Impact 2015) zaakcentowanym przez UNEP- FI Banking Comission (Financial Initiative of the United Nations Environment Programme tj. Finansowa Inicjatywa dotycząca Programu Narodów Zjedonocznych ds. Ochrony Środowiska).

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia