TOP 100 Dywidenda III

Inwestycja zakończona

Z dniem 18 stycznia 2021 r. zakończył się 4-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK - TOP100 Dywidenda III.

Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu STOXX Global Select Dividend 100. Pierwsze dwie obserwacje indeksu bazowego miały wartość ujemną, odpowiednio: -0,75%; -9,06%; zaś trzecia obserwacja charakteryzowała się dodatnią stopą zwrotu: +4,53%. Jednakże wybuch epidemii Covid-19, lockdown światowej gospodarki oraz gwałtowny spadek głównych indeksów finansowych, spowodowały, iż ostatnia obserwacja indeksu bazowego wyniosła -6,22%.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: -2,88%.

Inwestycja kończy się zatem zwrotem całości zainwestowanego kapitału. Produkt posiada 100% ochronę zainwestowanego kapitału (składka wpłacona - opłata początkowa).

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu TOP100 Dywidenda III wystarczy od 19 stycznia 2021 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Ochrona kapitału na koniec inwestycji

Kwota wpłaconej składki, po pomniejszeniu o opłatę początkową, jest inwestowana i podlega ochronie na koniec okresu inwestycji.

Indeks bazowy

TOP 100 Dywidenda III to ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym, którego wynik inwestycyjny będzie zależał od notowań indeksu STOXX Global Select Dividend 100. Indeks ten reprezentuje 100 najbardziej atrakcyjnych spółek pod kątem stabilnej polityki dywidendowej na świecie. Unikalne aspekty indeksu:

 • spółki są monitorowane pod kątem nieujemnej dynamiki wzrostu wskaźników: wypłacanej dywidendy na akcję i dywidendy do zysku na akcję;
 • udział danej spółki w indeksie jest ważony stopą wypłaty dywidendy, zatem spółki wypłacające najwyższe dywidendy mają największy udział w indeksie i największy wpływ na jego zachowanie;
 • stała ilość spółek i stałe warunki udziału w indeksie gwarantują wybór najlepszych spółek i odpowiednią dywersyfikację.

Coroczna weryfikacja indeksu

Spółki wchodzące w skład indeksu bazowego przechodzą coroczną weryfikację, dzięki czemu tylko najlepsze spółki dywidendowe pracują na Twoją premię. Aby znaleźć się w tym elitarnym gronie, spółka musi nie tylko regularnie wypłacać dywidendę, ale także systematycznie ją powiększać.

Obliczanie zysku

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym TOP 100 Dywidenda III polega na badaniu poziomu wzrostu indeksu STOXX Global Select Dividend 100 (SDGP Index).

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech kolejnych dni kalendarzowych: 6, 9, 10 stycznia 2017 r.

DataSTOXX Global Select Dividend 100
06/01/20172852,7900
09/01/20172846,5800
10/01/20172843,2100
Wartość początkowa (średnia) 2847,5267

W stosunku do podanej wyżej wartości początkowej, w każdym kolejnym roku inwestycji będą badane procentowe zmiany wartości indeksu. Obserwacje zmian odbędą się w następujących dniach:

 • T1: 10 stycznia 2018 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2825,94
  Procentowa zmiana: -0,75%
 • T2: 10 stycznia 2019 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2589,53
  Procentowa zmiana: -9,06%
 • T3: 10 stycznia 2020 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2976,40
  Procentowa zmiana: +4,53%
 • T4: 11 stycznia 2021 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2670,44
  Procentowa zmiana: -6,22%

Średni zwrot z indeksu: -2,88%

Wynik dla klienta: średni zwrot z inwestycji w indeks osiągnął wartość równą bądź niższą niż 0%, klient otrzymuje świadczenie w wysokości 100% zainwestowanego kapitału.

Na koniec inwestycji możesz otrzymać nawet 85% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu, który jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej).

Jeżeli średni zwrot z inwestycji w indeks osiągnie wartość równą bądź niższą niż 0%, wówczas otrzymasz świadczenie w wysokości min. 100% zainwestowanego kapitału z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w części "Ryzyko" .

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Wariant optymistyczny:

Dzień ObserwacjiPoziom indeksuPoziom indeksu do poziomu początkowegoZwrot do obliczenia zysku
T0100
T1129129%29%
T2150150%50%
T3148148%48%
T4132132%32%
Średni zwrot39,75%
Zysk na koniec inwestycji85% x 39,75%= 33,79%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 33,79% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 13.379,00 zł. Od kwoty 3379,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant zrównoważony:

Dzień ObserwacjiPoziom indeksuPoziom indeksu do poziomu początkowegoZwrot do obliczenia zysku
T0100
T1109109%9%
T2131131%31%
T39191%-9%
T4102102%2%
Średni zwrot8,25%
Zysk na koniec inwestycji85% x 8,25%= 7,01%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 7,01% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 10.701,00 zł. Od kwoty 701,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant pesymistyczny:

Dzień ObserwacjiPoziom indeksuPoziom indeksu do poziomu początkowegoZwrot do obliczenia zysku
T0100
T1105105%5%
T28181%-19%
T37575%-25%
T46060%-40%
Średni zwrot-19,75%
Zysk na koniec inwestycji0%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zainwestowany kapitał.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 10.000 zł.

Scenariusze mają charakter jedynie przykładowy i służą zobrazowaniu możliwych wariantów dla osiągnięcia zysku z inwestycji. Zostały one przedstawione w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia. W żadnym wypadku przedstawione scenariusze nie stanowią wyznacznika kształtowania się instrumentu bazowego w przyszłości.

Informacje podstawowe
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3000 zł.
 • Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia o łącznej wartości wpłaconych składek do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa: jednorazowo 2% wartości wpłaconej składki,
 • Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec inwestycji: 100%,
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 7 tygodni – od 11.07 do 26.08.2016 r.,
  • okres inwestycji (ubezpieczenia) trwa 4 lata i 26 dni - od 27.08.2016 r. do 21.09.2020 r.,
  • wartość początkowa indeksu – średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech kolejnych dni roboczych: 12, 13 i 14 września 2016 r.,
  • coroczne obserwacje wartości indeksu: 08.09.2017 r., 07.09.2018 r., 09.09.2019 r. i 09.09.2020 r.,
Wcześniejszy wykup

Okres ubezpieczenia TOP 100 Dywidenda III to 4 lata i 19 dni, jeśli będziesz mieć potrzebę, w każdym momencie trwania inwestycji możesz wypłacić środki.

W takim przypadku podstawą obliczenia wartości zgromadzonych środków jest bieżąca cena jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Głównym aktywem funduszu jest instrument finansowy, który daje możliwość wypracowania wysokiego zysku oraz 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

Wcześniejsza wypłata wiąże się też z poniesieniem opłaty likwidacyjnej w wysokości 1%, która pobierana jest od wartości inwestycji wg jej wyceny z dnia umorzenia środków.

Jak wyliczamy wartość Twojej inwestycji:

Wartość bieżąca inwestycji = liczba JU pomnożona przez cenę JU z bieżącego dnia
Wartość wykupu = wartość bieżąca inwestycji* - opłata likwidacyjna (1%)
* po cenie JU z dnia umorzenia

Sprawdź aktualne wyceny Jednostek Uczestnictwa UFK: Notowania

Uwaga!

Wypłata środków z inwestycji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 dniu roboczym (w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu) od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o wystąpieniu z ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Ostateczna wartość wykupu (umorzenie środków) może w tym czasie ulec zmianie ze względu na codziennie zmieniające się wyceny instrumentu finansowego.

Bieżąca wartość jednostki poniżej 100 zł nie oznacza utraty możliwości osiągnięcia zysku z inwestycji na koniec okresu inwestycji.

Informacje podstawowe
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3000 zł.
 • Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia o łącznej wartości wpłaconych składek do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa: jednorazowo 2% wartości wpłaconej składki,
 • Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec inwestycji: 100%,
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 8 tygodni - od 07.11 do 30.12.2016 r.,
  • okres inwestycji (ubezpieczenia) trwa 4 lata i 19 dni - od 31.12.2016 r. do 18.01.2021 r.,
  • wartość początkowa indeksu - średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 6, 9 i 10 stycznia 2017 r.,
  • coroczne obserwacje wartości indeksu: 10.01.2018 r., 10.01.2019 r., 10.01.2020 r. i 11.01.2021 r.,
Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w Funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 98% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 98 % zainwestowanych przez Ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem Ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy Opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - Ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatu. W przypadku niewypłacalności Emitenta, Emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku Ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ Ubezpieczyciel CALIE Europe S.A. jest Towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich Ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regula¬cji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALIE Europe S.A.), środki Funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez Klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspaka¬jane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty
 • Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).
 • W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie Okresu Ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt TOP 100 Dywidenda III oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
  • W przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa
 • Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 (szóstym) dniu roboczym, w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu, od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.
Informacje prawne
 1. Forma umowy: ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 2. Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczający (Ubezpieczony): osoba fizyczna, która musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

Podane informacje o produkcie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości.

TOP 100 Dywidenda III jest produktem oferowanym w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela: CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) oraz CALI Europe S.A., Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego - BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% składki zainwestowanej (tj. wpłacone środki pomniejszone o opłatę początkową - jednorazowo 2% wartości wpłaconej składki ) na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności Emitenta). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "TOP 100 Dywidenda III" oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl, a także na stronie Ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl.

Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 07.11.2016 r. i mogą ulec zmianie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia