Invest Medica III

Inwestycja zakończona

Z dniem 9 lipca 2021 r. zakończył się 4-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK - Invest Medica III.

Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu STOXX Europe 600 Health Care Index. Pierwsza obserwacja indeksu bazowego miała wartość ujemną: -5,55%; zaś trzy kolejne obserwacje charakteryzowały się dodatnią stopą zwrotu, odpowiednio: +7,46%, +21,23% oraz +28,92%. Wybuch epidemii Covid-19, lockdown światowej gospodarki oraz gwałtowny wzrost zapotrzebowania na środki medyczno-farmakologiczne, a także produkcja szczepionek, spowodowały, iż dwie ostatnie obserwacje indeksu bazowego miały bardzo wysoką dodatnią stopę zwrotu względem wartości początkowej.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: +13,01%.

Inwestycja kończy się zatem zwrotem całości zainwestowanego kapitału plus zyskiem wypracowanym przez indeks bazowy.

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu Invest Medica III wystarczy od 12 lipca 2021 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Indeks bazowy

Indeks STOXX Europe 600 Health Care, od którego notowań zależy wynik inwestycyjny produktu Invest Medica III, reprezentuje spółki z sektora ochrony zdrowia o zasięgu globalnym. Firmy te zostały specjalnie wyselekcjonowane z indeksu STOXX Europe 600 skupiającego czołowe spółki europejskie o stabilnych przychodach. W skład indeksu wchodzą globalne koncerny, takie jak GlaxoSmithKline, Novartis, Astrazeneca, Roche, czy Sanofi. Kwartalna weryfikacja indeksu powoduje, że tylko najatrakcyjniejsze firmy z sektora pracują na Twoją premię.

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu Invest Medica III, co roku badany jest poziom wzrostu indeksu STOXX Europe 600 Health Care.

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 3, 4 i 5 lipca 2017 r.

STOXX Europe 600 Health Care
03/07/2017766.4400
04/07/2017763.0400
05/07/2017766.3800
Wartość początkowa (średnia)765.2867

W stosunku do niejpodanej wyżej wartości początkowej, w każdym kolejnym roku inwestycji będą badane procentowe zmiany wartości indeksu. Obserwacje zmian odbędą się w następujących dniach:

Obserwacje zmian odbędą się w następujących dniach:

 • Dzień Obserwacji T1: 03.07.2018
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 722,78
  Procentowa zmiana: -5,55%
 • Dzień Obserwacji T2: 03.07.2019
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 822,40
  Procentowa zmiana: 7,46%
 • Dzień Obserwacji T3: 03.07.2020
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 927,79
  Procentowa zmiana: 21,23%
 • Dzień Obserwacji T4: 02.07.2021
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 986,58
  Procentowa zmiana: 28,92%

Średni zwrot z indeksu: +13,01%
Wynik dla klienta: średni zwrot z inwestycji w indeks osiągnął wartość +13,01%, w związku z tym klient otrzymuje świadczenie w wysokości 100% zainwestowanego kapitału plus udział w zysku z indeksu bazowego, który wynosi +13,01%.

Powyższy zwrot obliczany jest jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu w stosunku do jego wartości początkowej.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Wariant optymistyczny

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1129129%29%
T2150150%50%
T3148148%48%
T4132132%32%
Średni zwrot 39,75%
Zysk na koniec inwestycji 39,75%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 39,75%zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 13.975,00 zł. Od kwoty 3975,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant zrównoważony

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1109109%9%
T2131131%31%
T39191%-9%
T4102102%2%
Średni zwrot 8,25%
Zysk na koniec inwestycji 8,25%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 8,25% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 10.825,00 zł. Od kwoty 825,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant pesymistyczny

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1105105%5%
T28181%-19%
T37575%-25%
T46060%-40%
Średni zwrot -19,75%
Zysk na koniec inwestycji 0%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zainwestowany kapitał.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 10.000 zł.


Scenariusze mają charakter jedynie przykładowy i służą zobrazowaniu możliwych wariantów dla osiągnięcia zysku z inwestycji. Zostały one przedstawione w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia. W żadnym wypadku przedstawione scenariusze nie stanowią wyznacznika kształtowania się instrumentu bazowego w przyszłości.

Informacje podstawowe
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3000 zł.
 • Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia o łącznej wartości wpłaconych składek do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa: jednorazowo 2% wartości wpłaconej składki,
 • Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec inwestycji: 100%,
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa od 22.05 do 23.06.2017 r.,
  • okres inwestycji (ubezpieczenia) trwa 4 lata i 16 dni - od 24.06.2017 r. do 09.07.2021 r.,
  • wartość początkowa indeksu – średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 3, 4 i 5 lipca 2017r.,
 • Dni Obserwacji wartości indeksu w okresie ubezpieczenia:
  03.07.2018 r., 03.07.2019 r., 03.07.2020 r., 02.07.2021 r.
Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w Funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 100 % zainwestowanych przez Ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem Ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy Opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - Ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatu. W przypadku niewypłacalności Emitenta, Emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku Ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Zgodnie z prawem produkt jest zabezpieczony w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W przypadku upadłości ubezpieczyciela, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, ale nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty

Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).

W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie Okresu Ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt Invest Medica III oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa

Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 (szóstym) dniu roboczym, w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu, od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia.

Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.

Informacje prawne
 1. Forma umowy: ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 2. Ubezpieczyciel: CA Życie TU S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczający (Ubezpieczony): osoba fizyczna, która musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

Invest Medica III jest produktem oferowanym w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela: CA Życie TU S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) oraz CA Życie TU S.A. pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego – BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% składki zainwestowanej (tj. wpłacone środki pomniejszone o opłatę początkową) na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności Emitenta). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z przepisami prawa środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej są objęte gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Invest Medica III" oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl.

Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 22.05.2017 r. i mogą ulec zmianie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Dokumenty
Obsługa skarg i reklamacji

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Reklamację możesz złożyć Ubezpieczycielowi:

 • w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną na adres: CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  lub na adres agenta:
  Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie na adres: [email protected];
 • telefonicznie - pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w Polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela (o ile będzie z niego wyraźnie wynikało, że zastępuje podane w Polisie dane kontaktowe Ubezpieczyciela);
 • osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Ubezpieczyciela, pod adresem podanym wyżej.

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na ich stronach internetowych lub do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) oraz do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.

Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację składającego reklamację oraz umowy ubezpieczenia, której dotyczy reklamacja. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Ubezpieczyciela, pismo powinno być opatrzone podpisem składającego reklamację.

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 (sześćdziesiąt) dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji składanej przez osobę fizyczną uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą składającego reklamację.

Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego znajduje się w OWU.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia