Invest Med

Alternatywny sposób na inwestowanie pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks spółek zaangażowanych w ochronę zdrowia i poprawę jakości życia. Wybierz ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. W Credit Agricole Bank Polska S.A. możesz kupić ubezpieczenie na życie i dożycie z premią Invest Med.

Invest Med to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową na życie i ochronę zainwestowanego kapitału w wysokości 108%, z drugiej możliwość uzyskania dodatkowej premii na koniec okresu ubezpieczenia, która stanowi 170% Zwrotu z indeksu Solactive BQIS Health & Wellness PLN Hedged RC 10% Index.

170% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeksu Solactive BQIS Health & Wellness PLN Hedged RC 10% Index jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 170% Zwrotu z indeksu po 4 latach i 12 dni okresu ubezpieczenia.

Zwrot z indeksu obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji (coroczne) dzielona przez jego wartość początkową minus 1.

Ochrona 108% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu Solactive BQIS Health & Wellness PLN Hedged RC 10% Index będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz 108% inwestowanej składki. Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia wynoszącego 4 lata i 12 dni, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (który stanowi opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 108% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w ochronę zdrowia

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Invest Med zależy od notowań indeksu Solactive BQIS Health & Wellness PLN Hedged RC 10% Index. Na wartość indeksu pracuje 50 spółek światowych, które w swojej działalności kładą nacisk na ochronę zdrowia, prowadzenia waliki z chorobami zakaźnymi i przewlekłymi, zaspokajaniu potrzeb osób starszych, udoskonaleniu zarządzania opieką zdrowotną oraz sprzyjaniu zdrowemu stylowi życia o dobremu samopoczuciu.

Każda spółka dobierana do indeksu oceniana jest przy wykorzystaniu kryteriów, które są związane z przychodami spółki, pracami badawczo-rozwojowymi oraz EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek).

Spółki wchodzące w skład indeksu mogą ulegać wymianie. Dopasowanie składu indeksu odbywa się co roku.

Ochrona kapitału, dzięki zielonym obligacjom

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu Solactive BQIS Health & Wellness PLN Hedged RC 10% Index wchodzą również zielone obligacje. Są to obligacje, z których wpływy przeznaczane są na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów, które wspierają gospodarkę o zerowej emisji netto i ochronę środowiska.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia