Indeks Aqua+

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks, który pomaga rozwiązywać bieżące ogólnoświatowe problemy z wodą. W naszym banku możesz kupić ubezpieczenie Indeks Aqua+.

Indeks Aqua+ to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Solactive Water Impact Selection 10% RC 3,5% Decrement EUR Index, który jest częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

110% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z Solactive Water Impact Selection 10% RC 3,5% Decrement EUR Index jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 110% Zwrotu z indeksu po 4 latach okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w dziale Ryzyko).

Zwrot z indeksu obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji (coroczne) dzielona przez jego wartość początkową minus jeden.

Ochrona 112% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu Solactive Water Impact Selection 10% RC 3,5% Decrement EUR Index będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 112% inwestowanej składki. Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 4-letniego okresu ubezpieczenia, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (który stanowi opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 112% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w indeks zbudowany ze spółek zaangażowanych w rozwiązywanie bieżących ogólnoświatowych problemów z wodą

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Indeks Aqua+ zależy od notowań indeksu giełdowego Solactive Water Impact Selection 10% RC 3,5% Decrement EUR Index. Na wartość indeksu specjalnie dobrane spółki przyczyniające się do rozwiązywania bieżących problemów i wyzwań związanych z wodą w przemyśle, w biznesie i jej dostępie do celów życia codziennego, które przy tym generują niewielki ślad węglowy i spełniają kryteria ESG. Spółki te wykorzystują technologie pozwalające na oszczędzaniu, odzyskiwaniu (oczyszczanie) i dostarczaniu wody do miejsc gdzie jej brakuje.

Solactive Water Impact Selection 10% RC 3,5% Decrement EUR Index został zbudowany jako indeks transatlantycki, składający się z 10 spółek z następującą alokacją geograficzną: 50% stanowią spółki europejskie a drugie 50% to spółki amerykańskie. Skład indeksu jest stały w trakcie trwania produktu.

Spółki do indeksu zostały wybrane we współpracy z Iceberg Data Lab (IDL). IDL jest uznanym liderem w przetwarzaniu danych środowiskowych. Spółka opracowała dokładne wskaźniki i narzędzia, aby pomóc instytucjom finansowym w zarządzaniu ich śladem środowiskowym. IDL jest kluczowym partnerem wielu liderów w zrównoważonym finansowaniu i zarządzaniu aktywami.

Ochrona kapitału, dzięki obligacjom

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu Solactive Water Impact Selection 10% RC 3,5% Decrement EUR Index wchodzą również obligacje, które stanowią część dłużną noty. Ma ona zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia