Global Trend II

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks, który łączy tematyczne megatrendy (zmiany społeczne lub ekonomiczne wpływające na wszystkie dziedziny życia) związane z globalną transformacją naszego świata i wyklucza spółki poza kryteriami ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G – ład korporacyjny). W naszym banku możesz kupić ubezpieczenie Global Trend II.

Global Trend II to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index, który jest częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

120% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeksu iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 120% Zwrotu z indeksu po 3 latach okresu ubezpieczenia.

Zwrot z indeksu obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji (coroczne) dzielona przez jego wartość początkową minus 1.

Ochrona 110% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 110% inwestowanej składki. Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 3-letniego okresu ubezpieczenia, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (który stanowi opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 110% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w indeks zbudowany ze spółek zaangażowanych w globalną transformację

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Global Trend II zależy od notowań indeksu giełdowego iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index. Na wartość indeksu pracują specjalnie dobrane spółki, które charakteryzują się niską zmiennością i wysoką stopą dywidendy. Indeks został uruchomiony 18 czerwca 2012 r. i obejmuje 30 płynnych spółek światowych, które zostały wybrane z szerszego indeksu macierzystego – STOXX Developed and Emerging Markets Total Market Index. Budowa indeksu jest oparta o spółki, które zostały wyselekcjonowane według kryterium ESG (wykluczane są spółki, które nie spełniają tego kryterium) i są zaangażowane w sektory związane z globalną transformacją świata w 4 obszarach tematycznych:

1. Połączony świat - ekosystem cyfrowy stał się istotną częścią naszego życia i naszej gospodarki. Przetwarzanie w chmurze i szybka łączność za pośrednictwem sieci 5G przy połączeniu z bezpieczeństwem cyfrowym przyczyniają się do lepiej połączonej i wydajniejszej gospodarki i społeczeństw.
2. Przemysł 4.0 - cyfrowa transformacja przemysłu, napędzana inteligentnymi innowacjami i automatyzacją przy użyciu robotów przyspiesza projektowanie, produkcję i usługi.
3. Zrównoważony wzrost - firmy, które przyjmują inteligentną i zrównoważoną agendę, pomagają konsumentom i społeczeństwom budować świat przyszłości. Łącząc nowe technologie z ekologicznym nastawieniem, firmy zajmujące się zrównoważonym rozwojem budują infrastrukturę dla miast przyszłości.
4. Lepsza opieka zdrowotna - korzyści płynące z obszarów Połączonego świata i Przemysłu 4.0, które mają wyraźne zastosowanie w zdrowiu każdego człowieka (zapobieganie i leczenie), wpływają na inwestycje w innowacje zdrowotne (np. robotyzacja zabiegów chirurgicznych czy biotechnologia wpływają na długość życia czy świadczeniu lepszej opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się).

Ochrona kapitału, dzięki obligacjom społecznym

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index wchodzą również „społeczne obligacje” emitowane przez Citigroup Global Market Holding Inc. Społeczne obligacje stanowią część dłużną noty, która ma zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. Wpływy z obligacji społecznych są przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie części inwestycji na rynkach wschodzących. Ich celem jest dążenie do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i wprowadzanie innowacji finansowych, które umożliwiają zrównoważony wzrost gospodarczy i przynoszenie korzyści społeczności na całym świecie. Więcej informacji znajdziesz na: https://www.citigroup.com/citi/fixedincome/social_finance_bonds.htm

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia