Energy Balance Indeks II

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks spółek przyczyniających się w swojej działalności do transformacji energetycznej naszego świata. W naszym banku możesz kupić ubezpieczenie Energy Balance Indeks II.

Energy Balance Indeks II to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5% będącego częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

130% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeksu Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5% jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 130% Zwrotu z indeksu po 4 latach i 12 dniach okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w dziale Ryzyko).

Zwrot z indeksu obliczany jest, jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego 4 dni obserwacji: T1, T2, T3, T4, dzielona przez jego wartość początkową minus jeden.

Ochrona 106% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5% będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 106% inwestowanej składki. Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia: 4 lat i 12 dni, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o opłatę początkową, zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa – opłata początkowa = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 106% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w indeks zbudowany ze spółek europejskich dążących do osiągnięcia zeroemisyjności

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Energy Balance Indeks zależy od notowań indeksu giełdowego Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5%. Na wartość indeksu 50 spółek europejskich, najlepiej ocenianych według oceny Moody’s ESG Solutions, pod kątem strategii transformacji energetycznej. Indeks wspiera cele porozumienia paryskiego poprzez dążenie do neutralności węglowej, a spółki wchodzące w jego skład najszybciej przekształcają się w kwestiach energii i jej wykorzystania. Spółki wchodzące w skład indeksu Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5% mogą ulegać wymianie. Dopasowanie składu indeksu odbywa się co kwartał.

Ochrona kapitału, dzięki społecznym obligacjom

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5% wchodzą również społeczne obligacje, które stanowią część dłużną noty. Ma ona zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia