EkoZysk

Inwestycja zakończona

Z dniem 23 stycznia 2023 r. zakończył się 4-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „EkoZysk”.

Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu giełdowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Wszystkie cztery obserwacje indeksu bazowego miały wartość dodatnią, odpowiednio: +22,59%, +33,64%, +35,56%, +13,81%.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: +26,40%.

Inwestycja kończy się zatem zwrotem całości zainwestowanego kapitału plus zyskiem wypracowanym przez indeks bazowy.

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu EkoZysk wystarczy od 24 stycznia 2023 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Indeks bazowy

Indeks giełdowy MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D), od którego notowań zależy wynik inwestycyjny produktu EkoZysk, reprezentuje spółki o zasięgu ogólnoświatowym. Firmy te zostały wybrane z szerszego indeksu MSCI Europe IMI (MXEUIM Index), który skupia czołowe spółki europejskie o stabilnych przychodach i wysokim udziale akcji pozostających w wolnym obrocie publicznym. Spółki zostały wyselekcjonowane przez profesjonalistów z Działu Badań MSCI ESG (E - Środowisko; S - Społeczna Odpowiedzialność; G - Ład korporacyjny).

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu EkoZysk, co roku badany jest poziom wzrostu indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D).

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) ustalana w dniu 9 stycznia 2019 r. Wynosi ona 1332,36 zł.

 1. W każdym roku Okresu ubezpieczenia sprawdzane jest, jak zmieniła się wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D), w porównaniu do jego wartości początkowej. Sprawdzenie w kolejnych latach inwestycji odbywa się w dniach nazywanych Dniami Obserwacji. Będą to następujące dni:
  • Dzień Obserwacji T1: 09.01.2020 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1633,38
   Procentowa zmiana: +22,59%
  • Dzień Obserwacji T2: 11.01.2021 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1780,57
   Procentowa zmiana: +33,64%
  • Dzień Obserwacji T3: 10.01.2022 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1806,21
   Procentowa zmiana: +35,56%%
  • Dzień Obserwacji T4: 09.01.2023 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1516,42
   Procentowa zmiana: +13,81%%
 2. Po zakończeniu Okresu ubezpieczenia możesz otrzymać wyższą wartość spośród dwóch następujących:
  • 103% zainwestowanego kapitału;
  • 100% średniej ze wzrostu indeksu bazowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index.

  Średnia zmiana wartości indeksu to średnia arytmetyczna z czterech wartości z wyznaczonych Dni Obserwacji w czterech kolejnych latach. Poniżej jest przykład.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "optymistyczny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1129129%29%
T2150150%50%
T3148148%48%
T4132132%32%
Średni zwrot 39,75%
Zysk na koniec inwestycji 39,75%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 39,75% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po potraceniu opłaty początkowej 2%) Na koniec inwestycji otrzymasz 13 695,50 zł. Od kwoty 3895,50 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "neutralny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1109109%9%
T2131131%31%
T39191%-9%
T4102102%2%
Średni zwrot 8,25%
Zysk na koniec inwestycji 8,25%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 8,25% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po potraceniu opłaty 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 10.608,50 zł. Od kwoty 808,50 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "pesymistyczny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1105105%5%
T28181%-19%
T37575%-25%
T46060%-40%
Średni zwrot -19,75%
Zysk na koniec inwestycji 3%

Zakończenie produktu

Dzięki konstrukcji gwarantującej w przypadku dożycia zwrot 103% zainwestowanej składki, na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 3% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9 800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 10 094,00 zł. Od kwoty 294,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych


Scenariusze prezentują jedynie przykłady, w jaki sposób może się zmieniać wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D) w kolejnych Dniach Obserwacji. Są jedynie zobrazowaniem możliwych wariantów do osiągnięcia zysku z tej inwestycji. Prezentujemy je po to, aby ułatwić zrozumienie, jak działa ubezpieczenie EkoZysk. W żadnym wypadku zaprezentowane scenariusze nie potwierdzają, jak będzie zmieniała się wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D) w przyszłości.

Informacje podstawowe
 • Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec Okresu ubezpieczenia: 103% zainwestowanego kapitału.
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3 000 zł.
 • Możliwość zawarcia więcej niż jednej umowy ubezpieczenia o łączna wartość wpłaconych składek ubezpieczeniowych: do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa: ponoszona jest jednorazowo i wynosi 2% wartości wpłaconej składki i pomniejsza wysokość składki zainwestowanej.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) pomniejszona o opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie Ochrony tymczasowej (subskrypcji) jest równa kwocie odpowiadającej 100,20% Składki wpłaconej z tytułu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w Okresie ubezpieczenia (po zakończonej subskrypcji) jest równa liczbie Jednostek uczestnictwa Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień zgonu Ubezpieczonego, pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu. Wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu będzie ustalona według wartości tej jednostki z 4-tego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po dacie zgłoszenia zgonu, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Tak ustalona wartość zostanie następnie powiększona o kwotę 10% wpłaconej składki ubezpieczeniowej nie więc niż 10 00 zł.
 • Ubezpieczenie EkoZysk jest przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 75 lat, zainteresowanych inwestycją, posiadających doświadczenie w inwestowaniu i pieniądze, które mogą być przeznaczone na zakup ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym EkoZysk. Posiadanie konta w Banku Credit Agricole nie jest wymagane.
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 7 tygodni - od 12.11.2018 r. do 28.12.2018 r. (Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia oferowania ubezpieczenia w okresie subskrypcji),
  • okres ubezpieczenia, tj. właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji – od 29.12.2018 r. do 23.01.2023 r.
  • wartość początkowa indeksu – wartość indeksu z dnia 9 stycznia 2019 r.
  • dni obserwacji wartości indeksu w Okresie ubezpieczenia: 09.01.2020 r., 11.01.2021 r., 10.01.2022 r., 09.01.2023 r.
Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w Funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 98% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 98 % zainwestowanych przez Ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem Ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy Opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - Ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatu. W przypadku niewypłacalności Emitenta, Emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku Ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Zgodnie z prawem produkt jest zabezpieczony w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W przypadku upadłości ubezpieczyciela, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, ale nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty
 • Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).
 • W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie Okresu Ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt EkoZysk oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
  • w przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa
 • Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 (szóstym) dniu roboczym, w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu, od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.
Informacje prawne

Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione w ulotce symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne, nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości.

Bank występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela: CA Życie TU S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem Okresu ubezpieczenia, klientowi zostanie wypłacona Wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że Wartość wykupu może być niższa niż wartość Składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) oraz CA Życie TU S.A. pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Bank informuje, że Emitent instrumentu finansowego - Credit Agricole Corporate and Investment Bank działający przez Oddział w Londynie, w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec Okresu ubezpieczenia 103% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 103% składki zainwestowanej (tj. wpłacone środki pomniejszone o opłatę początkową) na koniec Okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności Emitenta). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z przepisami prawa środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej są objęte gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu zostały szerzej opisane w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje”, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „EkoZysk” oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl, a także na stronie Ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl.
Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 12.11.2018 r. i mogą ulec zmianie.
Bank stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich oraz Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty
Obsługa skarg i reklamacji

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Reklamację możesz złożyć Ubezpieczycielowi:

 • w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną na adres: CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  lub na adres agenta:
  Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie na adres: [email protected];
 • telefonicznie - pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w Polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela (o ile będzie z niego wyraźnie wynikało, że zastępuje podane w Polisie dane kontaktowe Ubezpieczyciela);
 • osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Ubezpieczyciela, pod adresem podanym wyżej.

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na ich stronach internetowych lub do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) oraz do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.

Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację składającego reklamację oraz umowy ubezpieczenia, której dotyczy reklamacja. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Ubezpieczyciela, pismo powinno być opatrzone podpisem składającego reklamację.

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 (sześćdziesiąt) dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji składanej przez osobę fizyczną uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą składającego reklamację.

Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego znajduje się w OWU.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia