Eko Indeks

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w indeks złożony z europejskich spółek, które spełniają kryteria ESG. W Credit Agricole Bank Polska S.A. możesz kupić ubezpieczenie na życie i dożycie z premią Eko Indeks.
Eko Indeks to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI EMU Sustainable Select 50 5% Decrement Index, który jest częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

150% udział we wzroście indeksu

Jeśli zwrot z indeksu MSCI EMU Sustainable Select 50 5% Decrement Index pomnożony przez 150% jest wyższy niż 4%, Twoja premia wyniesie 150% zwrotu z indeksu po 5 latach okresu ubezpieczenia.

Ochrona 104% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji zwrot z indeksu MSCI EMU Sustainable Select 50 5% Decrement Index pomnożony przez 150% będzie niższy niż 4%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 104% inwestowanej składki.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 5-letniego okresu ubezpieczenia, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (który stanowi opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 104% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w indeks zbudowany ze spółek zaangażowanych w ESG

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Eko Indeks zależy od notowań indeksu giełdowego MSCI EMU Sustainable Select 50 5% Decrement Index. Na wartość indeksu pracują specjalnie dobrane spółki europejskie, które oferują towary i usługi z pozytywnym wpływem na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG). Indeks obejmuje 50 europejskich spółek, które zostały wybrane z szerszego indeksu macierzystego – MSCI EMU Index. Budowa indeksu jest oparta o spółki, które zostały wyselekcjonowane według kryterium ESG (najbardziej zaangażowane w zrównoważony rozwój) o największej kapitalizacji rynkowej. Skład indeksu weryfikowany jest kwartalnie - w lutym, kwietniu, sierpniu i listopadzie.

Ochrona kapitału dzięki obligacjom społecznym

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu MSCI EMU Sustainable Select 50 5% Decrement Index wchodzą również „społeczne obligacje” emitowane przez Credit Agricole CIB (CACIB). Społeczne obligacje stanowią część dłużną noty, która ma zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. Wpływy z każdej obligacji społecznej, która została wyemitowana, są wykorzystywane wyłącznie na finansowanie i refinansownie, w całości lub w części, pożyczek i inwestycji, których głównym celem są pozytywne efekty społeczne takie jak np. likwidacja nierówności w dostępie do internetu czy wyrównanie szans rozwojowych poszczególnych regionów.

Dzięki wpływom z obligacji społecznych na terenach wiejskich w Polsce finansowana jest np. inwestycja, która polega na rozbudowie technologii światłowodowej przez spółkę Inea - polskiego operatora telefonii stacjonarnej, Inwestycja umożliwi gospodarstwom domowym na terenach wiejskich korzystanie z najwyższej klasy technologii szerokopasmowej o prędkości do 1 Gb/s i przyczyni się do zmniejszenia przepaści cyfrowej w kraju. Szybki internet w mniej zurbanizowanych miejscowościach to duży krok w stronę redukcji technologicznych dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Rozbudowa sieci światłowodowej to przykład finansowania inwestycji z wpływów, które pochodzą z obligacji społecznych. Wpływy z tych obligacji, które wchodzą w skład noty w produkcie Eko Indeks, nie są przeznaczone na finansowanie inwestycji opisanej powyżej.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia