MiFID - skrót od "Markets in Financial Instruments Directive" - pochodzi od tytułu Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dostosowanie polskiego porządku prawnego do wymogów Dyrektywy w zakresie działalności prowadzonej przez Banki nastąpiło w drodze zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (aktualny tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) i wydanie na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Podstawowym celem nowych regulacji jest zapewnienie ochrony Klientom korzystającym z usług o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z MiFID podmioty oferujące takie usługi zobowiązane są:

 • działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie,
 • przekazywać klientom informacje dotyczące instrumentów finansowych w sposób zrozumiały, wyczerpujący i przejrzysty, w tym o ryzyku związanym z danym instrumentem,
 • dokonywać oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe.

Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej LUKAS Bank S.A.) dostosował w pełni swoją działalność do wymogów Dyrektywy MiFID z dniem 10 czerwca 2010 roku.

Obowiązki Banku

Jakie najważniejsze obowiązki nakładają na Credit Agricole Bank Polska S.A. regulacje MiFID?

 1. Obowiązek klasyfikacji Klientów

  Wszyscy Klienci wyrażający chęć zakupu jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego są klasyfikowani do grupy Klientów Detalicznych - jest to grupa objęta największą ochroną.
  Polityka klasyfikacji Klientów jest zamieszczona w zakładce Dokumenty

 2. Konieczność zawarcia pisemnej umowy w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych

  W przypadku chęci otwarcia rejestru Funduszu Inwestycyjnego Klient podpisuje z Bankiem Credit Agricole Bank Polska S.A. umowę o świadczenie usług obsługi funduszu inwestycyjnego w placówce bankowej. Jeżeli Klient wyrazi chęć składania dyspozycji za pomocą kanałów zdalnych, konieczne jest podpisanie dodatkowych umów.
  Regulaminy świadczenia usług są zamieszczone w zakładce Dokumenty .

 3. Dokonanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych

  Przed otwarciem rejestru Klient wypełnia test oceniający jego wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w Fundusze Inwestycyjne.

 4. Obowiązek przekazania Klientowi informacji dotyczących danego Funduszu Inwestycyjnego, a w szczególności ryzyk związanych z inwestowaniem w Fundusze Inwestycyjne

  Więcej w zakładce Informacje dla Inwestorów

 5. Obowiązek informowania o konflikcie interesów w przypadku jego zaistnienia

  Polityka zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Bank Polska S.A. zamieszczona została w zakładce Dokumenty

Informacje dla Inwestorów

Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych. Wszelkie decyzje inwestycyjne Klient podejmuje samodzielnie, akceptując ryzyka związane z uczestnictwem w danym Funduszu Inwestycyjnym, jak i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy i subfunduszy. Podjęcie decyzji będzie łatwiejsze po zapoznaniu się z poniższymi zagadnieniami:

 • opis ryzyk związanych z inwestowaniem w określone Fundusze Inwestycyjne i ich subfundusze oraz określenie profili ryzyka dla poszczególnych subfunduszy znajdują się w Prospekcie Informacyjnym właściwym dla danego Funduszu Inwestycyjnego.
 • dodatkowe informacje o dostępnych subfunduszach zawarte są w Kompendium Wiedzy, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Kartach Subfunduszy właściwych dla danego Funduszu Inwestycyjnego

Powyższe informacje znajdą Państwo na stronie Dokumenty

Informacje o Banku:

Adres: Credit Agricole Bank Polska S.A. Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław;
Kontakt telefoniczny:
801 33 00 00 (dla tel. stacjonarnych),
71 35 49 002 (dla tel. komórkowych);
Adres e-mail: info@credit-agricole.pl ;
Strona Internetowa: www.credit-agricole.pl;
Organ nadzoru: Organem sprawującym nadzór nad działalnością Credit Agricole Banku Polska S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa);
Credit Agricole Banku Polska S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.
Bank komunikuje się z Klientami w języku polskim.

Dokumenty

Przed zainwestowaniem środków w Fundusze Inwestycyjne zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym właściwym dla danego Funduszu Inwestycyjnego, który dostępny jest w placówkach Banku Credit Agricole lub na naszej stronie internetowej .

Stopka redakcyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku