MiFID - skrót od angielskiego zwrotu "Markets in Financial Instruments Directive", który pochodzi od tytułu Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. W 2014 r. uchwalona została nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 600/2014, a następnie szereg kolejnych uzupełniających dokumentów prawnych i wytycznych, które łącznie stanowią nowy system prawny, tzw. MiFID II.

Podstawowym celem nowych regulacji jest zwiększenie poziomu ochrony klientów korzystających z usług o charakterze inwestycyjnym oraz zapewnienie odpowiedniej przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynku instrumentów finansowych. Zgodnie z MiFID II podmioty oferujące takie usługi, wśród nich nasz bank, zobowiązane są:

 1. działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów;
 2. przekazywać klientom pełną informację dotyczącą instrumentów finansowych w sposób zrozumiały, rzetelny, wyczerpujący i przejrzysty, zwłaszcza o ryzyku związanym z danym instrumentem;
 3. dokonywać oceny wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oraz przekazywać informacje odnośnie kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usługi inwestycyjnej;
 4. definiować grupy klientów, do których adresują produkty inwestycyjne.

Credit Agricole Bank Polska S.A. dostosował w pełni swoją działalność do wymogów Dyrektywy MiFID II.

Obowiązki Banku

Jakie najważniejsze obowiązki nakładają na Credit Agricole Bank Polska S.A. regulacje MiFID II?

 1. Obowiązek klasyfikacji Klientów

  Wszyscy klienci wyrażający chęć zakupu jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego są klasyfikowani do grupy Klientów Detalicznych - jest to grupa objęta największą ochroną. Polityka klasyfikacji klientów jest zamieszczona w zakładce Dokumenty

 2. Dokonanie oceny wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

  Przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi obsługi funduszu inwestycyjnego bank przeprowadza ocenę adekwatności usług i instrumentów finansowych dla danego klienta, w ramach której klient wypełnia test oceniający jego wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w Fundusze Inwestycyjne.

 3. Obowiązek przekazania klientowi informacji dotyczących usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych

  Więcej w zakładce Informacje dla Inwestorów

 4. Konieczność zawarcia pisemnej umowy w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

  W przypadku chęci otwarcia rejestru Funduszu Inwestycyjnego, klient podpisuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. umowę o świadczenie usług w zakresie produktów inwestycyjnych w placówce bankowej. Jeżeli klient wyrazi chęć składania dyspozycji za pomocą kanałów zdalnych, konieczne jest podpisanie dodatkowych umów.
  Regulaminy świadczenia usług są zamieszczone w zakładce Dokumenty

 5. Obowiązek informowania o konflikcie interesów w przypadku jego zaistnienia oraz o działaniu w najlepiej pojętym interesie klienta

  Polityka zarządzania konfliktami interesów w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych w Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń zamieszczone zostały w zakładce Dokumenty

 6. Obowiązek informowania o kosztach i opłatach jakie wiążą się z usługą inwestycyjną i instrumentem finansowym dla klienta

  Każdorazowo przed zawarciem Umowy lub przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych, Bank przekazuje informację o wszystkich kosztach i opłatach, jakie Klient może ponieść w związku ze świadczeniem tych usług. Bank przekazuje Klientowi raz w roku informacje o wszystkich kosztach i opłatach związanych z wykonanymi przez Klienta zleceniami oraz ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

Informacje dla Inwestorów

Bank świadczy usługę w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Ponadto Bank, jako agent ubezpieczeniowy zakładu ubezpieczeń, świadczy usługę pośredniczenia w zawieraniu z Klientami oraz wykonywaniu umów ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Bank nie świadczy usługi doradztwa finansowego, prawnego ani podatkowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji udostępnionych w serwisie informacji i dokumentów. Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu oraz Uczestników Funduszu ze wskazaniem obowiązujących przepisów są określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.Podjęcie decyzji będzie łatwiejsze po zapoznaniu się z poniższymi zagadnieniami:

 1. opis ryzyk związanych z inwestowaniem w określone Fundusze Inwestycyjne i ich subfundusze oraz określenie profili ryzyka dla poszczególnych subfunduszy znajdują się w Prospekcie Informacyjnym właściwym dla danego Funduszu Inwestycyjnego;
 2. dodatkowe informacje o dostępnych subfunduszach zawarte są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Kartach Subfunduszy właściwych dla danego Funduszu Inwestycyjnego.

Powyższe informacje znajdą Państwo na stronie Dokumenty

Bank świadczy również inne usługi podlegające wymogom Dyrektywy MIFID, ale dotyczą one klientów bankowości korporacyjnej. Szczegóły https://www.credit-agricole.pl/przedsiebiorstwa/informacje-ogolne/dyrektywa-mifid-ii

Informacje o Banku:

Adres: Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław;
Kontakt telefoniczny:
19 019 (dla tel. stacjonarnych),
71 35 49 002 (dla tel. komórkowych);
Adres e-mail: info@credit-agricole.pl ;
Strona Internetowa: www.credit-agricole.pl

Bank prowadzi działalność bankową na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 1991 roku.

Bank świadczy usługę w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie art. 70 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zgodnie ze statutem Banku.

Organ nadzoru: Organem sprawującym nadzór nad działalnością Credit Agricole Banku Polska S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).

Bank komunikuje się z klientami w języku polskim.

Dokumenty

Przed zainwestowaniem środków w Fundusze Inwestycyjne zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym właściwym dla danego Funduszu Inwestycyjnego, który dostępny jest w placówkach Banku Credit Agricole lub na naszej stronie internetowej .

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku