Słowniczek pojęć

 • FIO - fundusz inwestycyjny otwarty. Charakterystyczną cechą funduszy inwestycyjnych otwartych jest brak ograniczeń pod względem wartości kapitału oraz liczby uczestników. Fundusz ma obowiązek sprzedać jednostki uczestnictwa każdemu, kto wpłaci pieniądze. Ma również obowiązek odkupić jednostki od każdego uczestnika, który tego zażąda.
 • Fundusz inwestycyjny - to odrębna od Towarzystwa osoba prawna, która inwestuje zebrane publicznie środki pieniężne. Środki klientów są ulokowane w różnych papierach wartościowych(akcje, obligacje, bony skarbowe).
 • Jednostka uczestnictwa - to podstawowa jednostka określająca wartość inwestycji w subfunduszu. Każdy uczestnik może posiadać dowolną ilość jednostek uczestnictwa. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podziału wartości aktywów całego subfunduszu przez liczbę zarejestrowanych jednostek. Wartość jednostki może się zmieniać każdego dnia.
 • Nabycie - zakup jednostek uczestnictwa przez uczestnika funduszu.
 • Umorzenie - odkupienie przez fundusz od uczestnika funduszu jednostek uczestnictwa.
 • Kategorie funduszu

  Fundusz:Kategoria funduszy:
  Amundi Ostrożny Inwestor
  CA Dłużny Krótkoterminowy
  fundusze ochrony kapitału i dłużne
  Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
  CA Stabilnego Wzrostu
  CA Dynamiczny Polski
  fundusze stabilne
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
  CA Akcji Nowej Europy
  CA Akcyjny
  fundusze zrównoważone
  Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznyfundusze dynamiczne
 • Konwersja/Zamiana - przeniesienie całości lub części jednostek uczestnictwa między subfunduszami w ramach jednego funduszu inwestycyjnego.
 • Opłata dystrybucyjna/za nabycie - jednorazowa opłata pobierana przy nabyciu jednostek uczestnictwa. Wartość opłaty podawana jest w ujęciu procentowym w Tabeli opłat dla danego funduszu inwestycyjnego. Procentowa stawka opłaty może być uzależniona od wartości zlecenia nabycia, wartości posiadanych środków na rejestrze danego funduszu inwestycyjnego lub uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym.
 • Opłata manipulacyjna/za odkupienie - jednorazowa opłata pobierana przy odkupieniu przez fundusz jednostek uczestnictwa. Wartość opłaty podawana jest w ujęciu procentowym w Tabeli opłat dla danego funduszu inwestycyjnego. Procentowa stawka opłaty może być uzależniona od wartości posiadanych środków na rejestrze danego funduszu inwestycyjnego lub uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym.
 • Rejestr - komputerowy zapis danych o uczestniku funduszu, oznaczony indywidualnym numerem (każdy uczestnik funduszu inwestycyjnego posiada indywidualny numer identyfikacyjny). Na rejestrze zapisywana jest liczba i wartość posiadanych jednostek uczestnictwa.
 • Statut - ogół postanowień określających zasady funkcjonowania funduszu oraz prawa i obowiązki uczestnika funduszu. Statut jest integralną częścią prospektu informacyjnego danego funduszu i jest dostępny w każdej placówce bankowej oraz na stronie internetowej banku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia