Słowniczek pojęć

 • FIO - fundusz inwestycyjny otwarty. Charakterystyczną cechą funduszy inwestycyjnych otwartych jest brak ograniczeń pod względem wartości kapitału oraz liczby uczestników. Fundusz ma obowiązek sprzedać jednostki uczestnictwa każdemu, kto wpłaci pieniądze. Ma również obowiązek odkupić jednostki od każdego uczestnika, który tego zażąda.
 • Fundusz inwestycyjny - to odrębna od Towarzystwa osoba prawna, która inwestuje zebrane publicznie środki pieniężne. Środki klientów są ulokowane w różnych papierach wartościowych(akcje, obligacje, bony skarbowe).
 • Jednostka uczestnictwa - to podstawowa jednostka określająca wartość inwestycji w subfunduszu. Każdy uczestnik może posiadać dowolną ilość jednostek uczestnictwa. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podziału wartości aktywów całego subfunduszu przez liczbę zarejestrowanych jednostek. Wartość jednostki może się zmieniać każdego dnia.
 • Nabycie - zakup jednostek uczestnictwa przez uczestnika funduszu.
 • Umorzenie - odkupienie przez fundusz od uczestnika funduszu jednostek uczestnictwa.
 • Kategorie funduszu

  Fundusz:Kategoria funduszy:
  Amundi Ostrożny Inwestor
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy
  Fundusze ochrony kapitału
  Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
  Amundi Stars Global Aggregate
  Fundusze dłużne
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
  Amundi Stars International Value
  Credit Agricole Stabilnego Wzrostu
  Credit Agricole Dynamiczny Polski
  Fundusze mieszane
  Amundi Stars Silver Age
  Amundi Stars Global Ecology ESG
  Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
  Credit Agricole Akcyjny
  Fundusze akcyjne
 • Konwersja/Zamiana - przeniesienie całości lub części jednostek uczestnictwa między subfunduszami w ramach jednego funduszu inwestycyjnego.
 • Opłata dystrybucyjna/za nabycie - jednorazowa opłata pobierana przy nabyciu jednostek uczestnictwa. Wartość opłaty podawana jest w ujęciu procentowym w Tabeli opłat dla danego funduszu inwestycyjnego. Procentowa stawka opłaty może być uzależniona od wartości zlecenia nabycia, wartości posiadanych środków na rejestrze danego funduszu inwestycyjnego lub uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym.
 • Opłata manipulacyjna/za odkupienie - jednorazowa opłata pobierana przy odkupieniu przez fundusz jednostek uczestnictwa. Wartość opłaty podawana jest w ujęciu procentowym w Tabeli opłat dla danego funduszu inwestycyjnego. Procentowa stawka opłaty może być uzależniona od wartości posiadanych środków na rejestrze danego funduszu inwestycyjnego lub uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym.
 • Rejestr - komputerowy zapis danych o uczestniku funduszu, oznaczony indywidualnym numerem (każdy uczestnik funduszu inwestycyjnego posiada indywidualny numer identyfikacyjny). Na rejestrze zapisywana jest liczba i wartość posiadanych jednostek uczestnictwa.
 • Statut - ogół postanowień określających zasady funkcjonowania funduszu oraz prawa i obowiązki uczestnika funduszu. Statut jest integralną częścią prospektu informacyjnego danego funduszu i jest dostępny w każdej placówce bankowej oraz na stronie internetowej banku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia