Klienci

Credit Agricole Bank Polska o RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , w skrócie określane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jego przepisy znajdują zastosowanie w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są przetwarzane m.in. przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Jeśli posiadasz w naszym Banku jakiekolwiek zobowiązania kredytowe lub pożyczkę to administratorem Twoich danych jest także Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a . Zapoznaj się z wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez BIK tutaj .

Od 1 listopada 2019 r. Bank oraz Credit Agricole S.A. (CASA) z siedzibą we Francji, 12 place des Etats-Unis 92545 Montrouge, współadministrują danymi osobowymi w celu realizacji obowiązków ciążących na grupie przedsiębiorstw, które dotyczą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy współadmistratorami, Bank wykonuje obowiązki informacyjne wobec Klientów i ich reprezentantów oraz zapewnia każdej osobie wykonywanie praw, której dane dotyczą. Niezależnie od uzgodnień pomiędzy pomiędzy współadmistratorami możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego z nich.

Możesz skontaktować się z nami:

Elektronicznie:

Telefonicznie:

 • 19 019 (koszt wg taryfy operatora)
 • +48 71 35 49 009 (z zagranicy i z telefonów komórkowych)

Listownie:

 • na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

W szczególnych sprawach, zwłaszcza takich, które dotyczą nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Makara

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Maciej Wlazło

Elektronicznie:

Listownie:

 • na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych"

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z ochroną danych osobowych?

 • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,
 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania,
 • wycofania udzielonej zgody, przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy,
 • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • Do zawarcia i wykonania Umowy,
 • Do wypełniania obowiązków prawnych, które są związane na przykład z:
  • przeciwdziałaniem przestępstwom, w tym praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • sankcjami międzynarodowymi,
  • raportowaniem dla celów podatkowych,
  • realizacją przepisów o rachunkowości,
  • działalnością inwestycyjną lub bankową, w tym oceną zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego,
  • wymogami regulacyjnymi nałożonymi przez instytucje, takie jak: Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego,
  • przeciwdziałaniem sprzedaży produktów lub usług, które są niedostosowane do Twoich potrzeb.
 • Do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku:
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych,
  • wewnętrznych celów administracyjnych, w tym przygotowywania statystyk i raportów na własne potrzeby oraz w ramach grupy przedsiębiorstw,
  • rozpatrywania reklamacji oraz ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • sprzedawania wierzytelności.
 • Gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych - na przykład do marketingu produktów i usług podmiotów trzecich - w celu przekazania danych do podmiotów trzecich.

Czy przetwarzamy dane dzieci?

Mamy ofertę produktów dla dzieci i młodzieży. Jeśli dziecko stanie się klientem banku, wtedy przetwarzamy jego dane.

Jakie Twoje dane przetwarzamy?

 • Dane identyfikujące osobę,
 • Dane o Oprogramowaniu lub urządzeniach, na których korzystasz z naszych usług,
 • Dane adresowe i teleadresowe,
 • Dane finansowe,
 • Dane dotyczące Twojej lokalizacji,
 • Dane socjo-demograficzne,
 • Dane na temat zachowań, preferencji lub identyfikatorów internetowych,
 • Dane na temat Twoich zainteresowań i potrzeb,
 • Dane audiowizualne, takie jak nagrania z monitoringu lub nagrania rozmów telefonicznych,
 • Dane dotyczące zobowiązań.
 • Dane biometryczne – przetwarzamy w ten sposób cechy fizyczne twarzy, jeśli skorzystałeś z aplikacji CA24 Otwórz konto

Jak długo przechowujemy dane?

 • Do czasu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania, które wynikają z przepisów prawa,
 • Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • Do momentu wycofania zgody,
 • Do momentu przedawnienia roszczeń.

Komu Bank przekazuje dane?

 • Innym bankom, instytucjom kredytowym i płatniczym, uczestnikom systemów płatności, firmom inwestycyjnym, uczestnikom rozrachunku papierów wartościowych,
 • Biuru Informacji Kredytowej,
 • Podmiotom z grupy przedsiębiorstw, której częścią jest Bank,
 • Towarzystwom funduszy inwestycyjnych, funduszom inwestycyjnym lub zakładom ubezpieczeń, jeśli korzystasz z ich produktów lub usług,
 • Współadministratorowi danych,
 • Biurom informacji gospodarczej,
 • Podmiotom, które przetwarzają dane na zlecenie Banku,
 • Podmiotom, na które wyraziłeś zgodę,
 • Rejestr Pesel lub Rejestr Dowodów Osobistych.

Kiedy przekazujemy dane do krajów trzecich?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom z krajów trzecich - poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG, który tworzą państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein) - jeżeli gwarantują one przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Unii Europejskiej.

Przekazujemy dane do państw trzecich, jeśli wykonujesz międzynarodowe transfery pieniężne za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych w tym zakresie może uzyskać administracja rządowa Stanów Zjednoczonych.

Możemy również przekazywać Twoje dane do innych państw trzecich, gdy w umowach z podmiotami z tych państw zastosowaliśmy rozwiązania przewidziane przez prawo, lub gdy je zatwierdził urząd, który nadzoruje ochronę danych osobowych.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

 • Dane przede wszystkim otrzymujemy od Ciebie lub osób, którym udzieliłeś pełnomocnictwa. Możemy również wykorzystywać dane, które przekazali nam inni administratorzy (Biuro Informacji Kredytowej S.A., inne banki, biura informacji gospodarczej, podmioty, którym udzieliłeś zgody na ich przekazanie) lub które pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych baz danych (np.: Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych),
 • Część danych – dotyczy to przedsiębiorców – pozyskujemy z innych źródeł publicznych, (tj. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach) oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osób, które reprezentują przedsiębiorców lub też działają w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

Dlaczego profilujemy?

Tworzymy Twój profil w oparciu o dane dostarczone przez Ciebie oraz dane wywiedzione na podstawie Twoich zachowań.

Profilujemy, by realizować nasze obowiązki prawne:

 • dbamy o bezpieczeństwo przechowywanych środków i wykonywania transakcji,
 • oceniamy zdolność kredytową i analizujemy ryzyko kredytowe,
 • przeciwdziałamy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • zapobiegamy wykorzystywaniu Banku do działań przestępczych,
 • przeciwdziałamy sprzedaży produktów lub usług, które są niedostosowane do Twoich potrzeb,
 • monitorujemy jakość spłaty udzielonych kredytów, aby zarządzać ryzykiem.

Profilujemy, aby zawrzeć lub wykonywać umowę:

 • dostarczamy spersonalizowane usługi serwisu bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej,

Profilujemy, by realizować nasz prawnie uzasadniony interes:

 • dopasowujemy komunikację do Twoich preferencji,
 • przeprowadzamy segmentację klientów,
 • przygotowujemy dla Ciebie wstępną ofertę produktów, aby przyspieszyć i ułatwić obsługę,
 • prowadzimy marketing bezpośredni produktów i usług.

Kiedy automatycznie podejmujemy decyzje?

Podejmujemy decyzje, bez udziału człowieka, w tym opierając się na profilowaniu, w celu:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego na potrzeby zawarcia i wykonywania umowy z Bankiem. Bank korzysta z Twojej oceny punktowej, wykonanej przez rejestry kredytowe, oraz z informacji gospodarczych i informacji o wiarygodności płatniczej z biur informacji gospodarczych. Konsekwencją oceny jest automatyczna zgoda na zawarcie umowy albo odmowa jej zawarcia lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej,
 • oceny ryzyka prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw, gdy ocena ta dokonywana jest na podstawie ustalonych kryteriów (ekonomicznego, geograficznego, przedmiotowego, behawioralnego). Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka,
 • oceny czy mamy obowiązek otworzyć Tobie podstawowy rachunek płatniczy.
  Konsekwencją oceny jest automatyczna zgoda na otwarcie takiego rachunku albo odmowa jego otwarcia.

Czy masz obowiązek podawania nam danych osobowych?

 • podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z Bankiem jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy,
 • podanie danych w celu wykonania naszych obowiązków prawnych jest niezbędne, bez tego nie możemy zawrzeć z Tobą umowy ani jej realizować,
 • podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia