Połączenie subfunduszy Credit Agricole Akcyjny z Credit Agricole Akcji Nowej Europy

8 października 2021 r. subfundusz Credit Agricole Akcyjny, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy. W miejsce posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu Credit Agricole Akcji Nowej Europy, Santander TFI przydzielił Ci jednostki uczestnictwa subfunduszu Credit Agricole Akcyjny o tej samej wartości.

Nowy numer rachunku bankowego do wpłat

Rachunek bankowy do wpłat na nabycie jednostek Credit Agricole Akcji Nowej Europy jest już nieaktywny. Do wpłat środków przeznaczonych na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Credit Agricole Akcyjny używaj rachunku nr 29 1030 1508 0000 0005 0620 2001. Jeśli korzystasz ze stałych płatności, pamiętaj o zmianie numeru rachunku w Twoim Banku. Jeżeli Twoim Bankiem jest Credit Agricole i masz zlecenie stałe na rachunek Credit Agricole Akcji Nowej Europy, to zapraszamy do wizyty w placówce bankowej.

Pełnomocnictwa

Z dniem połączenia subfunduszy wygasły pełnomocnictwa ustanowione do subrejestru w subfunduszu Credit Agricole Akcji Nowej Europy, ale jeżeli udzieliłeś pełnomocnictwa ogólnego do całego funduszu (Credit Agricole FIO) albo do całego programu (Inwestuję albo Systematycznie Oszczędzam), to są one nadal ważne.
Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do Credit Agricole Akcyjny zapraszamy do wizyty w placówce naszego banku.

Dodatkowe pytania

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu z konsultantami CA FIO pod numerem 801 39 37 50 lub 22 588 18 61 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00
Szczegóły dotyczące połączenia subfunduszy, w tym Ogłoszenie o zamiarze połączenia oraz Statut funduszu znajdziesz na stronie internetowej w sekcji dokumenty i regulaminy.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia