Credit Agricole opublikował kolejny raport CSR

Bank Credit Agricole opublikował swój Raport odpowiedzialnego biznesu za 2020 r. W tym roku poświęcono więcej miejsca ładowi organizacyjnemu, ryzykom niefinansowym, planom banku oraz ujawnianiu kwestii środowiskowych i wpływu na klimat, w tym śladu węglowego. Osobny rozdział dotyczy wsparcia pracowników, klientów i społeczności lokalnych podczas pandemii COVID-19.

Raport odpowiedzialnego biznesu to duże i wieloetapowe przedsięwzięcie, które rokrocznie angażuje coraz więcej obszarów firm. Pokazuje to, że odpowiedzialne prowadzenie biznesu i uwzględnianie głosu otoczenia w swoich działaniach to zadanie całej firmy, a nie kilku działów. W swoim sprawozdaniu Credit Agricole opisał m.in. swój wpływ środowiskowy i społeczny, kwestie pracownicze i związane z etyką, podejście do zarządzania, ład korporacyjny, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu.

- W raporcie za rok 2020 skoncentrowaliśmy się na oczekiwaniach i rekomendacjach z panelu interesariuszy banku, który przeprowadziliśmy w listopadzie 2019 r. Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę opinie interesariuszy, które zbieramy na bieżąco podczas różnych wydarzeń. - podkreśla Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, odpowiedzialny za CSR w Credit Agricole. Bank uwzględnił też w raporcie ocenę i rekomendacje po realizowanym przez Fundację Frank Bold projekcie, w którym badano jakość raportowania kwestii związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem zgodnie z Dyrektywą w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności (NFRD).

Credit Agricole nie zmienił istotnie sposobu raportowania, aby dane, które przedstawia od 2018 r., były porównywalne. Przeanalizował natomiast raportowane wskaźniki oraz sprawdzał, czy odpowiada na nie w treści raportu zgodnie z zasadą „comply or explain” oraz zasadą kompletności. - W tym roku znacznie więcej miejsca poświęciliśmy ładowi organizacyjnemu, ryzykom niefinansowym, planom banku oraz ujawnianiu kwestii środowiskowych i wpływu na klimat, w tym śladu węglowego banku. Osobny rozdział dotyczy wsparcia głównych interesariuszy banku - pracowników, klientów i społeczności lokalnych - podczas pandemii COVID-19. - tłumaczy Przemysław Przybylski.

Kwestie opisane w Raporcie odpowiedzialnego biznesu, tak jak ostatnio, Credit Agricole usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), określonymi w normie ISO 26000, którą się kieruje w swoich działaniach. Te obszary to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nazwami tych obszarów bank zatytułował kolejne działy raportu.

Z kolei, aby pokazać zaangażowanie Credit Agricole we wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), poszczególnym rozdziałom Raportu odpowiedzialnego biznesu bank przypisał odpowiednie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których realizacji przyczynia się dzięki naszym działaniom.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards - najbardziej znanym dla publikacji tego typu. Bank wydał swój raport w dwóch wersjach językowych w formie praktycznego, interaktywnego PDF dostępnego na stronie www Credit Agricole. Raport otwiera list prezesów banku - Jeana-Bernarda Masa i Piotra Kwiatkowskiego, a warstwę graficzną wzbogacają zdjęcia pracowników banku, także podczas pracy zdalnej.

Raport dostępny jest TUTAJ.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia