Decyzja UOKiK RŁO 7/2017 - Informacja o możliwości zwrotu opłaty za kartę do konta PROSTOoszczędzającego PLUS

Szanowni Klienci,

Oświadczamy, że w reklamach konta PROSTOoszczędzającego PLUS Bank informował, że warunkiem zwolnienia z miesięcznej opłaty za debetową kartę płątniczą jest wykonanie transakcji kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie, w sytuacji gdy faktycznym warunkiem zwolnienia z opłaty miesięcznej za debetową kartę płatniczą jest zaksięgowanie w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę, operacji bezgotówkowych dokonanych debetową kartą płatniczą na określone kwoty, co mogło wprowadzić Państwa w błąd co do warunków zwolnienia z tej opłaty.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zwrotu miesięcznych opłat za debetową kartę płatniczą wydaną do konta PROSTOoszczędzajacego PLUS, pobranych za okres 2 lat poprzedzających zmianę modelu naliczania opłat za debetową kartę płatniczą w sytuacji, gdy kwota wykonanych w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych, ale w nim nie zaksięgowanych, uprawniałaby do zwolnienia z tej opłaty.

Bank dokona zwrotu opłat klientom, którzy w terminie 3 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego modelu naliczania opłat złożą wniosek o ich rozliczenie. Informację o dacie wprowadzenia nowego modelu naliczania opłat, Bank przekaże w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Banku www.credit-agricole.pl, w placówkach bankowych oraz przesłanym klientom konta PROSTOoszczędzającego PLUS bezpośrednio w skierowanej do nich korespondencji.

Powyższa propozycja jest wynikiem zobowiązania Banku, które zostało określone w prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Łodzi nr RŁO 7/2017, wydanej w dniu 28.11.2017 w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229). Treść decyzji jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia