InvestMedica - nowe ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się subskrypcja nowego produktu inwestycyjnego - ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym InvestMedica.

To produkt, którego wynik inwestycyjny będzie zależał od notowań giełdowego indeksu STOXX Europe 600 Health Care. Umożliwia on partycypację we wzroście indeksu na poziomie 65% przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału oraz premii co najmniej 1%, na koniec inwestycji.

Indeks STOXX Europe 600 Health Care, od którego notowań zależy wynik inwestycyjny produktu InvestMedica, reprezentuje spółki z sektora ochrony zdrowia o zasięgu globalnym. W skład indeksu wchodzą globalne koncerny, takie jak GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Roche, czy Sanofi.

Zgodnie z danymi Banku Światowego, wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w Europie będą wzrastać aż do 2030 r.* Znaczący wpływ na sektor ma również starzenie się społeczeństw - ośrodek informacji ONZ szacuje, iż około roku 2020 liczba osób starszych na świecie sięgnie 1 miliarda**.

Subskrypcja potrwa do 28 marca br.

* Economist Intelligence Unit, Raport „The future of healthcare in Europe”, 2011 r.
** Dane na podstawie http://www.unic.un.org.pl/rozwoj_spoleczny/age4.pdf na dzień 02.01.2014 r.
Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości.
InvestMedica jest produktem oferowanym w formie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawieranej pomiędzy Ubezpieczającym (Ubezpieczonym) a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego, uprawnionego do wykonywania czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem w imieniu Ubezpieczyciela umów ubezpieczenia w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczający w dniu podpisania Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien mieć ukończony 18. rok życia, ale jego wiek w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia nie powinien przekraczać 75 lat. Umowa ubezpieczenia jest zawarta z chwilą przyjęcia przez Ubezpieczyciela (za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego) Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia Składki w terminie i wysokości określonej we wniosku. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia do 30 dni od jej zawarcia a po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony otrzyma wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanych środków). W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po 30 dniach od zawarcia tej umowy a po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony otrzyma wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną w wysokości 2%.
Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (BNP Paribas), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 101% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 101% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Klient jako Ubezpieczony.
Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferta banku

Twoja opinia