Znakomite wyniki subfunduszy Credit Agricole FIO

W lutym 2013 subfundusze wchodzące w skład Funduszu Credit Agricole FIO osiągnęły bardzo atrakcyjne stopy zwrotu na tle konkurencji.

Wg danych Analiz Online, niezależnej firmy badającej rynek funduszy inwestycyjnych, w lutym 12-miesięczna stopa zwrotu czterech subfunduszy w Funduszu Credit Agricole FIO była średnio o ponad 4,7 punkty procentowe wyższa od średniej stopy zwrotu konkurencyjnych funduszy w danej kategorii funduszu.

Dobre wyniki na tle konkurencyjnych funduszy to rezultat między innymi profesjonalnego zarządzania funduszami, potwierdzonego licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Dane na dzień 28 lutego 2013
Źródło: porównanie wyników subfunduszy CA FIO z innymi funduszami z tej samej kategorii zostało dokonane na podstawie zestawienia danych dostępnych w tym zakresie na portalu www.analizy.pl

Sprawdź naszą ofertę Funduszy Inwestycyjnych

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Funduszu CA FIO dotyczą zmian wartości aktywów netto odpowiednich subfunduszy przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek - zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie www.credit-agricole.pl.
Wartość aktywów netto niektórych Subfunduszy Funduszu CA FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Dane finansowe Funduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym dostępnym na stronie www.credit-agricole.pl oraz w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Oferta banku

Twoja opinia
 
 
Nowy wygląd strony www