Zmiana Tabeli opłat i prowizji kredytów i pożyczek hipotecznych

Informujemy, iż z dniem 01 kwietnia 2013 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany do "Tabeli opłat i prowizji kredytów i pożyczek hipotecznych w Credit Agricole Bank Polska S.A." w następującym zakresie:

 • podwyższenia opłaty za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej (nie dotyczy aneksów związanych z: prolongatą kredytu wskutek zawieszenia spłaty kapitału, automatyczną spłatą kredytu/pożyczki z rachunku bieżącego prowadzonego w Credit Agricole Bank Polska S.A., umożliwieniem dokonywania spłaty w walucie kredytu dla kredytu denominowanego do waluty obcej oraz wcześniejszą spłatą) do kwoty 300 złotych,
 • podwyższenia opłaty za czynności związane z nieruchomością stanowiącą zabezpieczenie kredytu: Oszacowanie nieruchomości na druku bankowym (w przypadku nieprzedłożenia przez Klienta aktualnego operatu szacunkowego):
  • bez sprawdzania księgi wieczystej - kwota 350 złotych,
  • ze sprawdzeniem księgi wieczystej - kwota 400 złotych.
 • wprowadzenie opłaty za czynności:
  • sporządzenie porozumienia w sprawie zmian osobowych po stronie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy (zwolnienie z długu, przejęcie długu, przystąpienie do długu) - kwota 300 złotych,
  • sporządzenie kopii umowy kredytowej wraz z załącznikami na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, poręczyciela, dłużnika rzeczowego - kwota 50 złotych,
  • za każde wysłanie wezwania (monitu) do dostarczenia dokumentów lub informacji, które Kredytobiorca/Pożyczkobiorca jest zobowiązany dostarczyć do Banku zgodnie z zawartą umową - monitoring zobowiązań (opłata pobierana jest za monit w przypadku, gdy klient nie dostarczy dokumentów lub informacji w terminie określonym w umowie) - 15 złotych.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu w najbliższej placówce Banku lub pod numerem telefonu 801 33 37 77* lub +48/71 35 49 016*.

* Koszt połączenia wg stawki operatora

Pełna treść dokumentu znajduje się poniższym linku:

Tabela opłat i prowizji kredytów i pożyczek hipoteczny w Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 01.04.2013

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www