TOP 100 Dywidenda - nowe ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się subskrypcja nowego produktu inwestycyjnego - ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym TOP 100 Dywidenda .

Wynik inwestycyjny produktu będzie zależał od notowań indeksu STOXX Global Select Dividend 100. Umożliwia on udział w 72% we wzroście indeksu przy jednoczesnej ochronie kapitału na koniec inwestycji. Subskrypcja potrwa do 21 czerwca br.

Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione w ulotce symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości.

TOP 100 Dywidenda jest produktem oferowanym w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank; Ubezpieczający) a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Klient Banku będący posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych w dniu przystąpienia do ubezpieczenia, musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wysokość zainwestowanych środków) oraz CALIE Europe S.A., Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 2% wartości wykupu. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (Societe Generale), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% zainwestowanych przez klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi klient. Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyka związane z nabyciem produktu w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "TOP 100 Dywidenda" oraz Regulaminie UFK - Warunkach Finansowych, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl. Premia obciążona jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 17.04.2013 r. i mogą ulec zmianie. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www