Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski najlepszy w ostatnim roku!

W rankingu funduszy zrównoważonych przedstawionym przez Rzeczpospolitą 11 marca 2010 roku, subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski na dzień 5 marca 2010 r. został liderem pod względem zysków za ostatni rok. Stopa zwrotu wyniosła aż 66,73%!

Jeszcze wyższymi stopami zwrotu mogą się pochwalić subfundusze LUKAS Akcyjny - 87,31% i LUKAS Akcji Nowej Europy 87,77%, które są na 5. i 7. miejscu w swoich kategoriach.'*

Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski należy do kategorii funduszy zrównoważonych i zakłada inwestowanie co najmniej 20% aktywów w krajowe bezpieczne papiery wartościowe - głównie obligacje i bony skarbowe, a 40 do 70% inwestuje w akcje największych, uznanych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu.

Subfundusz ten przeznaczony jest dla osób, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują podwyższone ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością dość silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie. Jednocześnie oczekują lokowania części aktywów w instrumenty dłużne, celem zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego, akceptując jednocześnie obniżenie potencjalnej stopy zwrotu w stosunku do funduszy akcyjnych.

Pojecie najlepszy odnosi się do wyników Funduszu w okresie 1.01.2009 - 31.12.2009 r. w grupie funduszy zrównoważonych - wg klasyfikacji IZFiA. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.

Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Fundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Funduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na www.lukasbank.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

* wyniki podane na podstawie Onet.pl, data wyceny 10.03.2010r

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www