Top 100 Dywidenda

Inwestycja zakończona

Świadczenie na wypadek śmierci

Uposażeni otrzymują wartość wykupu powiększoną o 100 PLN dodatkowego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Środki te są zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Ryzyko

Ryzyko rynkowe - cena jednostek uczestnictwa jest zmienna i zależna od wielu czynników. Rynek instrumentów dłużnych jest uzależniony od warunków ekonomicznych, poziomu (w tym zmian poziomu) stóp procentowych i kursów (w tym wahań kursów, cen akcji). Jest prawdopodobne, że spadek wiarygodności kredytowej emitenta miałby wpływ na spadek wartości rynkowej instrumentu dłużnego i, co za tym idzie, na cenę wykupu przed dniem zapadalności.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań - Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ Ubezpieczyciel CALIE Europe S.A. jest Towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich Ubezpieczycieli.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się Broszurze MIFID, Dokumencie Noty oraz Karcie Informacyjnej Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Informacje prawne
 1. Forma umowy: grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 2. Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce
 3. Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczony: Klient Banku będący posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych w dniu przystąpienia do ubezpieczenia, musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

Ryzyka związane z nabyciem produktu w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "TOP 100 Dywidenda" oraz Regulaminie UFK - Warunkach Finansowych, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl.
Premia obciążona jest 19% podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 17.04.2013 r. i mogą ulec zmianie. Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu, zależna od wyceny na rynku finansowym instrumentu finansowego zawartego w produkcie, może być niższa niż wysokość zainwestowanych środków) od której Ubezpieczyciel, pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 2% tejże wartości.
Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (Societe Generale), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% zainwestowanych przez klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi klient.
Podane informacje o produkcie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości.
Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Obliczanie zysku

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym TOP 100 Dywidenda polega na badaniu poziomu wzrostu indeksu STOXX Global Select Dividend 100.
Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z pięciu kolejnych dni roboczych: 25, 26, 27, 28 czerwca 2013 oraz 1 lipca 2013.

Data Stoxx Global Select Dividend 100
25/06/20132 069,52
26/06/20132 103,94
27/06/20132 118,67
28/06/20132 116,45
01/07/20132 113,27
Wartość początkowa (średnia) 2 104,37

W stosunku do podanej wyżej wartości początkowej, w każdym kolejnym roku inwestycji badane są procentowe zmiany wartości indeksu. Obserwacje zmian odbywają się w następujących dniach:

 • T1 - 20.06.2014 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2449,40
  Procentowa zmiana: 16,4%
 • T2 - 22.06.2015 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2705,18
  Procentowa zmiana: 28,55%
 • T3 - 20.06.2016 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2556,07
  Procentowa zmiana: 21,46%

Po 3 latach otrzymasz 72% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu, który obliczany jest jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu w stosunku do jego wartości początkowej.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Wariant optymistyczny:

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Stopa zwrotu indeksu Zwrot do obliczenia premii
T0100
T112020%20%
T213838%38%
T313232%32%
Średni zwrot 30%
Zysk na koniec inwestycji w postaci premii 30%*72% = 21,6%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyka i koszty) oraz 21,6% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Po 3 latach otrzymasz 1 216 zł. Od kwoty 84 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant zrównoważony

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Stopa zwrotu indeksu Zwrot do obliczenia premii
T0100
T195-5%-5%
T211515%15%
T312525%25%
Średni zwrot 11,7%
Zysk na koniec inwestycji w postaci premii 11,7%*72% = 8,4%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyka i koszty ) oraz 8,4% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Po 3 latach otrzymasz 1 084 zł. Od kwoty 84 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant pesymistyczny

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Stopa zwrotu indeksu Zwrot do obliczenia premii
T0100
T190-10%-10%
T275-25%-25%
T382-18%-18%
Średni zwrot -17,67%
Zysk na koniec inwestycji w postaci premii 0%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyka i koszty )

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Po 3 latach otrzymasz 1 000 zł.


Scenariusz ma charakter jedynie przykładowy i służy zobrazowaniu możliwych wariantów dla osiągnięcia zysku z inwestycji w formie premii. Został on przedstawione w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia. W żadnym wypadku przedstawiony scenariusz nie stanowi wyznacznika kształtowania się instrumentu w przyszłości.

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia