Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Sprawdź korzyści, które daje inwestycja we wzrost indeksu europejskich spółek będących liderami w swoich branżach. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W Banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym 30 Europejskich Liderów.

100% udział we wzroście indeksu

100% udział we wzroście indeksu

30 Europejskich Liderów to indywidualne ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR. Jeśli indeks wzrośnie, Ty zarobisz 100% średniego wzrostu z trzech kolejnych lat.

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Gdy kupujesz to ubezpieczenie, wpłacasz składkę, która po pomniejszeniu o opłatę początkową, jest inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec Okresu ubezpieczenia. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie równy 0 lub ujemny, wówczas otrzymasz 100% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem: Wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków) x 100%.

Inwestycja w europejskie spółki

Inwestycja w europejskie spółki

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym 30 Europejskich Liderów zależy od notowań indeksu giełdowego Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR. Indeks ten reprezentuje 30 europejskich spółek o zasięgu ogólnoświatowym, takie jak: Deutsche Telekom, BMW, czy Zurich Insurance Group. Firmy te zostały wybrane z szerszego indeksu STOXX Global ESG Leaders Index, który skupia czołowe spółki z całego świata o stabilnych przychodach i dbających o zrównoważony rozwój (w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego). Raz na kwartał ta lista jest aktualizowana tak, by zapewnić możliwość stałego wzrostu indeksu.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Szczegóły i ryzyko

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu 30 Europejskich Liderów, co roku badany jest poziom wzrostu indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR.

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 29, 30 i 31 października 2018 r.

DataWartość początkowa
2018-10-29149,65
2018-10-30149,4
2018-10-31150,89
Średnia arytmetyczna wartość149,98
 1. W każdym roku Okresu ubezpieczenia sprawdzane jest, o ile większa lub mniejsza jest wartość indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR, w porównaniu do jego wartości początkowej. Sprawdzenie w kolejnych latach inwestycji odbywa się w dniach nazywanych Dniami Obserwacji. Będą to następujące dni:
  • Dzień Obserwacji T1: 29.10.2019 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 158,98
   Procentowa zmiana: 6,00%
  • Dzień Obserwacji T2: 29.10.2020 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 111,97
   Procentowa zmiana: - 25,34%
  • Dzień Obserwacji T3: 29.10.2021 r.
 2. Po zakończeniu Okresu ubezpieczenia możesz otrzymać 100% średniej zmiany wartości indeksu do jego wartości początkowej. Średnia zmiana wartości indeksu to średnia arytmetyczna z trzech wartości z wyznaczonych Dni Obserwacji w trzech kolejnych latach. Poniżej jest przykład.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


1. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "optymistyczny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1112112%12%
T2118118%18%
T3125125%25%
Średni zwrot 18,33%
Zysk na koniec inwestycji 18,33%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 18,33% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po potraceniu opłaty początkowej 2%) Na koniec inwestycji otrzymasz 11.596,34 zł. Od kwoty 1796,34 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


2. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "neutralny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1106106%6%
T2104104%4%
T3116116%16%
Średni zwrot 8,67%
Zysk na koniec inwestycji 8,67%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 8,67% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po potraceniu opłaty 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 10.649,66 zł. Od kwoty 849,66 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


3. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "pesymistyczny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1104104%4%
T29696%-4%
T38585%-15%
Średni zwrot -5%
Zysk na koniec inwestycji 0%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko).

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9 800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 9 800,00 zł.


Scenariusze prezentują jedynie przykłady, jak może się zmieniać wartość indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR w kolejnych Dniach Obserwacji. Są jedynie zobrazowaniem możliwych wariantów do osiągnięcia zysku z tej inwestycji. Prezentujemy je po to, aby ułatwić zrozumienie, jak działa ubezpieczenie 30 Europejskich Liderów. W żadnym wypadku zaprezentowane scenariusze nie potwierdzają, jak będzie zmieniała się wartość indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR w przyszłości.

Informacje podstawowe

 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3000 zł.
 • Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia. Łączna wartość wpłaconych składek ubezpieczeniowych: do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa : ponoszona przez Klienta jednorazowo, wynosi 2% wartości wpłaconej składki i pomniejsza jej wysokość.
 • Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec Okresu ubezpieczenia: 100%.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) pomniejszona o opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie Ochrony tymczasowej (subskrypcji) jest równa kwocie odpowiadającej 100,20% Składki wpłaconej z tytułu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w Okresie ubezpieczenia (po zakończonej subskrypcji) jest równa liczbie Jednostek uczestnictwa Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień zgonu Ubezpieczonego, pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu. Wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu będzie ustalona według wartości tej jednostki z 4-tego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po dacie zgłoszenia zgonu, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Tak ustalona wartość zostanie następnie powiększona o kwotę 100.
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 6 tygodni - od 10.09.2018 r. do 19.10.2018 r. (Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia oferowania ubezpieczenia w okresie subskrypcji),
  • okres ubezpieczenia, tj. właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji - od 20.10.2018 r. do 05.11.2021 r.
  • wartość początkowa indeksu - średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 29,30,31 października 2018 r.
  • dni obserwacji wartości indeksu w Okresie ubezpieczenia: 29.10.2019 r., 29.10.2020 r., 29.10.2021 r.

Jak zainwestować?

Subskrypcja trwa od 10.09.2018 r. do 19.10.2018 r.

Ubezpieczenie 30 Europejskich Liderów jest przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 75 lat, zainteresowanych inwestycją, posiadających doświadczenie w inwestowaniu i pieniądze, które mogą być przeznaczone na zakup ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym 30 Europejskich Liderów. Posiadanie konta w Banku Credit Agricole nie jest wymagane.

Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w Funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 98% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 98 % zainwestowanych przez Ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem Ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy Opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - Ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatu. W przypadku niewypłacalności Emitenta, Emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku Ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ Ubezpieczyciel CALI Europe S.A. jest Towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich Ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALI Europe S.A.), środki Funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez Klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspakajane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty

 • Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).
 • W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie Okresu Ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt 30 Europejskich Liderów oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
  • w przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa
 • Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 (szóstym) dniu roboczym, w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu, od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.

Informacje prawne

 1. Forma umowy: ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 2. Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczający (Ubezpieczony): osoba fizyczna, która musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

30 Europejskich Liderów jest produktem oferowanym w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela: CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu.
W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona Wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że Wartość wykupu może być niższa niż wartość Składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) oraz CALI Europe S.A., Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego - BNP Paribas Issuance B. V., w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% składki zainwestowanej (tj. wpłacone środki pomniejszone o opłatę początkową) na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności Emitenta). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "30 Europejskich Liderów" oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl, a także na stronie Ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl.
Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 10.09.2018 r. i mogą ulec zmianie.
Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Dokumenty

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole Life Insurance Europe S.A., Oddział w Polsce (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce, oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław
 3. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku