30 Europejskich Liderów

Inwestycja zakończona

Z dniem 5 listopada 2021 r. zakończył się 3-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK „30 Europejskich Liderów”.

Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR. Pierwsza obserwacja miała wartość dodatnią +6,00%, zaś druga wygenerowała ujemną stopę zwrotu -25,34%. Przyczyną tego był wybuch pandemii Covid-19, lock-down światowej gospodarki oraz gwałtowny spadek głównych indeksów finansowych. W skład indeksu bazowego wchodzą firmy z sektora, których wyceny mocniej odczuły skutki pandemii. Ostatnia obserwacja indeksu bazowego miała wartość ujemną: -10,99%.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej, który został obliczony jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z trzech dni: 29, 30 i 31 października 2018 r.). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: -10,11%.

Inwestycja kończy się zatem zwrotem zainwestowanego kapitału. Produkt posiada 100% ochronę zainwestowanego kapitału (składka wpłacona - opłata początkowa).

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu 30 Europejskich Liderów wystarczy od 8 listopada 2021 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Indeks bazowy

Indeks Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR, od którego notowań zależy wynik inwestycyjny produktu 30 Europejskich Liderów, reprezentuje 30 europejskich spółek o zasięgu ogólnoświatowym, takie jak: Deutsche Telekom, BMW, czy Zurich Insurance Group. Firmy te zostały wybrane z szerszego indeksu STOXX Global ESG Leaders Index, który skupia czołowe spółki z całego świata o stabilnych przychodach i dbających o zrównoważony rozwój (w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego). Raz na kwartał ta lista jest aktualizowana tak, by zapewnić możliwość stałego wzrostu indeksu.

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu 30 Europejskich Liderów, co roku badany jest poziom wzrostu indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR.

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 29, 30 i 31 października 2018 r.

DataWartość początkowa
2018-10-29149,65
2018-10-30149,4
2018-10-31150,89
Średnia arytmetyczna wartość149,98
 1. W każdym roku Okresu ubezpieczenia sprawdzane jest, o ile większa lub mniejsza jest wartość indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR, w porównaniu do jego wartości początkowej. Sprawdzenie w kolejnych latach inwestycji odbywa się w dniach nazywanych Dniami Obserwacji. Będą to następujące dni:
  • Dzień Obserwacji T1: 29.10.2019 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 158,98
   Procentowa zmiana: 6,00%
  • Dzień Obserwacji T2: 29.10.2020 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 111,97
   Procentowa zmiana: -25,34%
  • Dzień Obserwacji T3: 29.10.2021 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 133,50
   Procentowa zmiana: -10,99%
 2. Wartość procentowa dla klientów: 100% (0% od wartości zainwestowanej)

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "optymistyczny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1112112%12%
T2118118%18%
T3125125%25%
Średni zwrot 18,33%
Zysk na koniec inwestycji 18,33%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 18,33% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po potraceniu opłaty początkowej 2%) Na koniec inwestycji otrzymasz 11.596,34 zł. Od kwoty 1796,34 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "neutralny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1106106%6%
T2104104%4%
T3116116%16%
Średni zwrot 8,67%
Zysk na koniec inwestycji 8,67%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 8,67% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po potraceniu opłaty 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 10.649,66 zł. Od kwoty 849,66 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "pesymistyczny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1104104%4%
T29696%-4%
T38585%-15%
Średni zwrot -5%
Zysk na koniec inwestycji 0%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko).

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9 800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 9 800,00 zł.


Scenariusze prezentują jedynie przykłady, jak może się zmieniać wartość indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR w kolejnych Dniach Obserwacji. Są jedynie zobrazowaniem możliwych wariantów do osiągnięcia zysku z tej inwestycji. Prezentujemy je po to, aby ułatwić zrozumienie, jak działa ubezpieczenie 30 Europejskich Liderów. W żadnym wypadku zaprezentowane scenariusze nie potwierdzają, jak będzie zmieniała się wartość indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR w przyszłości.

Informacje podstawowe
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3000 zł.
 • Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia. Łączna wartość wpłaconych składek ubezpieczeniowych: do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa : ponoszona przez Klienta jednorazowo, wynosi 2% wartości wpłaconej składki i pomniejsza jej wysokość.
 • Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec Okresu ubezpieczenia: 100%.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) pomniejszona o opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie Ochrony tymczasowej (subskrypcji) jest równa kwocie odpowiadającej 100,20% Składki wpłaconej z tytułu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w Okresie ubezpieczenia (po zakończonej subskrypcji) jest równa liczbie Jednostek uczestnictwa Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień zgonu Ubezpieczonego, pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu. Wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu będzie ustalona według wartości tej jednostki z 4-tego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po dacie zgłoszenia zgonu, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Tak ustalona wartość zostanie następnie powiększona o kwotę 100.
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 6 tygodni - od 10.09.2018 r. do 19.10.2018 r. (Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia oferowania ubezpieczenia w okresie subskrypcji),
  • okres ubezpieczenia, tj. właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji - od 20.10.2018 r. do 05.11.2021 r.
  • wartość początkowa indeksu - średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech dni: 29,30,31 października 2018 r.
  • dni obserwacji wartości indeksu w Okresie ubezpieczenia: 29.10.2019 r., 29.10.2020 r., 29.10.2021 r.
Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w Funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 98% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 98 % zainwestowanych przez Ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem Ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy Opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - Ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatu. W przypadku niewypłacalności Emitenta, Emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku Ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Zgodnie z prawem produkt jest zabezpieczony w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W przypadku upadłości ubezpieczyciela, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, ale nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty
 • Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).
 • W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie Okresu Ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt 30 Europejskich Liderów oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
  • w przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa
 • Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 (szóstym) dniu roboczym, w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu, od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.
Informacje prawne
 1. Forma umowy: ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 2. Ubezpieczyciel: CA Życie TU S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczający (Ubezpieczony): osoba fizyczna, która musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

30 Europejskich Liderów jest produktem oferowanym w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela: CA Życie TU S.A. z siedzibą we Wrocławiu
W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona Wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że Wartość wykupu może być niższa niż wartość Składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) oraz CA Życie TU S.A. pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego - BNP Paribas Issuance B. V., w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% składki zainwestowanej (tj. wpłacone środki pomniejszone o opłatę początkową) na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności Emitenta). Środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z przepisami prawa środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej są objęte gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "30 Europejskich Liderów" oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl, a także na stronie Ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl.
Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 10.09.2018 r. i mogą ulec zmianie.
Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Dokumenty
Obsługa skarg i reklamacji

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Reklamację możesz złożyć Ubezpieczycielowi:

 • w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną na adres: CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  lub na adres agenta:
  Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie na adres: [email protected];
 • telefonicznie - pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w Polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela (o ile będzie z niego wyraźnie wynikało, że zastępuje podane w Polisie dane kontaktowe Ubezpieczyciela);
 • osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Ubezpieczyciela, pod adresem podanym wyżej.

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na ich stronach internetowych lub do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) oraz do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.

Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację składającego reklamację oraz umowy ubezpieczenia, której dotyczy reklamacja. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Ubezpieczyciela, pismo powinno być opatrzone podpisem składającego reklamację.

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 (sześćdziesiąt) dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji składanej przez osobę fizyczną uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą składającego reklamację.

Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego znajduje się w OWU.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia