Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, które daje inwestycja w światowe spółki, które dbają o środowisko poprzez niską emisję CO2 do atmosfery. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Inwest Klimat.

100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

Inwest Klimat to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu iSTOXX® Global Low Carbon ex-Controversial Activities Select (IXGLCSP).
Jeśli indeks wzrośnie, zarobisz 100% średniego wzrostu indeksu z 4 kolejnych lat. W przypadku spadku wartości indeksu masz gwarancję ochrony 100% zainwestowanego kapitału po 4 latach inwestycji.

Jakie spółki pracują na Twój zysk

Jakie spółki pracują na Twój zysk

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Inwest Klimat zależy od notowań indeksu giełdowego iSTOXX® Global Low Carbon ex-Controversial Activities Select, złożonego ze specjalnie wyselekcjonowanych firm. Na wartość pracuje 30 spółek z różnych sektorów gospodarki o zasięgu ogólnoświatowym, które charakteryzują się przede wszystkim niską emisją CO2 do atmosfery oraz brakiem zaangażowania w działalność kontrowersyjną, np. sprzedaż broni palnej. Mają one stabilne przychody i ugruntowaną pozycję firm dbających o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby wartość indeksu mogła stale wzrastać.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób. Wyniki wszystkich obserwacji oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Szczegóły i ryzyko

Obliczanie zysku

Ubezpieczyciel następująco oblicza wysokość Twojego zysku na koniec okresu ubezpieczenia:

 1. Ustala wartość początkową indeksu jako średnią wartość arytmetyczną tego indeksu z trzech dni: 9,10,11 marca 2020 r.
  DataWartość początkowa
  9.03.2020 r.127,76
  10.03.2020 r.128,54
  11.03.2020 r.125,94
  Średnia arytmetyczna wartość127,4133
 2. W każdym roku okresu ubezpieczenia sprawdza, o ile większa lub mniejsza jest wartość tego indeksu w porównaniu z jego wartością początkową. Robi to w dniach nazywanych dniami obserwacji. Będą to:
  • Dzień obserwacji T1: 9.03.2021 r.
  • Dzień obserwacji T2:
   9.03.2022 r.
  • Dzień obserwacji T3:
   9.03.2023 r.
  • Dzień obserwacji T4:
   8.03.2024 r.
 3. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia wypłaci Ci tę kwotę, która będzie wyższa: 100% zainwestowanego kapitału albo 100% średniej wartości indeksu z dni obserwacji w kolejnych czterech latach.

Jeśli średnia arytmetyczna procentowych zmian wartości indeksu będzie ujemna, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz 100% zainwestowanego kapitału, zgodnie z wzorem:

Wpłacona składka ubezpieczeniowa - pobrana opłata początkowa = zainwestowany kapitał

Zainwestowany kapitał = minimalny zwrot na koniec inwestycji.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Scenariusz optymistyczny
 Wartość indeksu ( EUR)Zmiana indeksu w stosunku do wartości początkowejRoczny wynik
Wartość początkowa100
Wartość w T1131131%31%
Wartość w T2151151%51%
Wartość w T3148148%48%
Wartość w T3141141%41%
Średni zwrot 42,75%
Zysk na koniec inwestycji 42,75%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce ryzyko) oraz 42,75% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9 800 zł (po potrąceniu opłaty początkowej 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 13 989,50 zł. Od tej kwoty zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Scenariusz neutralny
 Wartość indeksu ( EUR)Zmiana indeksu w stosunku do wartości początkowejRoczny wynik
Wartość początkowa100
Wartość w T1106106%6%
Wartość w T2110110%10%
Wartość w T39393%-7%
Wartość w T3101101%1%
Średni zwrot 2,50%
Zysk na koniec inwestycji 2,50%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce ryzyko) oraz 2,50% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10 001 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9 800,98 zł (po potrąceniu opłaty początkowej 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 10 046 zł. Od kwoty 245, 02 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Scenariusz pesymistyczny
 Wartość indeksu ( EUR)Zmiana indeksu w stosunku do wartości początkowejRoczny wynik
Wartość początkowa100
Wartość w T1103103%3%
Wartość w T29191%-9%
Wartość w T37979%-21%
Wartość w T36262%-38%
Średni zwrot -16,25%
Zysk na koniec inwestycji 0%

Zakończenie produktu

Dzięki konstrukcji gwarantującej w przypadku dożycia zwrot 100% zainwestowanej składki, na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce ryzyko).

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9 800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 9800 zł.


Scenariusze prezentują jedynie przykłady, w jaki sposób może się zmieniać wartość indeksu w kolejnych dniach obserwacji. Są jedynie zobrazowaniem możliwych wariantów do osiągnięcia zysku z tej inwestycji. Prezentujemy je po to, aby ułatwić zrozumienie, jak działa ubezpieczenie Inwest Klimat. W żadnym wypadku zaprezentowane scenariusze nie potwierdzają, jak będzie zmieniała się wartość indeksu iSTOXX® Global Low Carbon ex-Controversial Activities Select (IXGLCSP) w przyszłości.

Informacje podstawowe

 1. Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.
 2. Czas inwestycji: 4 lat i 16 dni.
 3. Minimalna kwota wpłaconej składki: 3 000 zł.
 4. Maksymalna składka i maksymalna łączna wartość składek ubezpieczeniowych, gdy zawrzesz więcej niż jedną umowę ubezpieczenia: 2 000 000 zł.
 5. Opłata początkowa ponoszona jest jednorazowo i zmniejsza wpłaconą składkę. Wynosi ona:
  • 2,5% dla składek od 3 000 zł do 10 000 zł
  • 2% dla składek od 10 000,01 zł do 300 000 zł
  • 1,5% – dla składek od 300 000,01 zł do 1 000 000 zł
  • 0,75% – dla składek od 1 000 000,01 zł do 2 000 000 zł
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy) pomniejszona o opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu.
 7. Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu w okresie ubezpieczenia może być niższa aniżeli kwota inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z inwestycji.
 8. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ochrony tymczasowej (subskrypcji) jest równa kwocie odpowiadającej 100,20% składki wpłaconej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia dla danego ubezpieczonego.
 9. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ubezpieczenia (po zakończonej subskrypcji) jest równa liczbie jednostek uczestnictwa funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień zgonu ubezpieczonego, pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu. Wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu będzie ustalona według wartości tej jednostki z 4-tego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po dacie zgłoszenia zgonu, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Tak ustalona wartość zostanie następnie powiększona o kwotę 10% wpłaconej składki ubezpieczeniowej, nie więcej niż 10 000 zł za jednego ubezpieczonego niezależnie od liczby umów zawartych na jego rzecz.
 10. Inwest Klimat jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 75 lat, zainteresowanych inwestycją, posiadających doświadczenie w inwestowaniu i pieniądze, które mogą być przeznaczone na zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Inwest Klimat. Nie musisz mieć konta w banku Credit Agricole.
 11. Harmonogram inwestycji:
  • Sprzedaż Inwest Klimat trwa do 28.02.2020 r. (ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia sprzedaży ubezpieczenia).
  • Okres ubezpieczenia, czyli właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji – od 29.02.2020 r. do 15.03.2024 r.
  • Wartość początkowa indeksu – średnia wartość arytmetyczna indeksu z trzech dni: 9,10, 11 marca 2020 r.
  • Dni obserwacji wartości indeksu w okresie ubezpieczenia: 9.03.2021 r., 9.03.2022 r., 9.03.2023 r., 8.03.2024 r.

Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.

Emitent instrumentu finansowego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez ubezpieczyciela Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (funduszu), zobowiązał się wobec ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia, co najmniej 100 % środków pochodzących ze składek zainwestowanych przez fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100 % środków, zainwestowanych przez ubezpieczającego w fundusz, na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu jednostek uczestnictwa funduszu przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału. Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa jednostek uczestnictwa funduszu. instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia przed końcem ochrony ubezpieczeniowej albo odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w terminie 60 dni od dnia otrzymania listu rocznicowego ubezpieczyciel naliczy opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu w okresie ubezpieczenia może być niższa aniżeli kwota inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe emitenta certyfikatu. W przypadku niewypłacalności emitenta, emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub niemożliwe w ogóle. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ ubezpieczyciel CALI Europe S.A. jest towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALI Europe S.A.), środki funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspakajane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Broszurze MiFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty

Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).

W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie okresu ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt Inwest Klimat oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:

 • w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
 • w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa Funduszu znajdujących się na Indywidualnym koncie.

Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień otrzymania przez ubezpieczyciela oświadczenia ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia przez Ubezpieczyciela Jednostek uczestnictwa Funduszu w celu wypłaty Wartości wykupu.

Umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu dokonywane jest przez ubezpieczyciela w czwartym dniu roboczym, w rozumieniu dokumentów certyfikatu, od dnia złożenia przez ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia.

Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.

Informacje prawne

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, a także nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do zawarcia transakcji na opisanym w nim instrumencie finansowym. Credit Agricole Bank Polska S.A. (bank) nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego ubezpieczyciela. Ubezpieczycielem jest CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. Gdy wypowiesz umowę ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia, CALI Europe S.A. Oddział w Polsce wypłaci Ci wartość wykupu oraz pobierze opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości wykupu. Wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych. Emitentem instrumentu finansowego – w który zostaną zainwestowane środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (fundusz) – jest Credit Suisse AG, Oddział w Londynie. Emitent zobowiązał się wobec ubezpieczyciela, że wypłaci na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków, które fundusz zainwestował w instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę na koniec okresu ubezpieczenia 100% zainwestowanego kapitału, czyli wpłaconej składki pomniejszonej o opłatę początkową – pod warunkiem że emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności emitenta). Środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Korzystając z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Inwest Klimat ponosisz ryzyko inwestycyjne. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych w przypadku upadłości CALI Europe S.A., środki klientów są odseparowane od aktywów spółki, dzięki czemu są chronione w 100% (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w części „Ryzyka związane z produktem” w Warunkach Finansowych) i nie wchodzą w skład masy upadłościowej. Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu zostały szerzej opisane w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ”Inwest Klimat” oraz Warunkach Finansowych – Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach banku i na www.credit-agricole.pl, a także na stronie ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl. Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji. Płatnikiem podatku jest klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych uwzględniają stan prawny obowiązujący 20.01.2020 r. i mogą się zmienić. Bank stosuje zasady określone w „III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym”, wydanej przez Związek Banków Polskich, oraz „Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance”, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole Life Insurance Europe S.A., Oddział w Polsce (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce, oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław
 3. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku