InvestMedica

Inwestycja zakończona

Inwestycja w sektor ochrony zdrowia

InvestMedica opiera się na indeksie bazowym STOXX Europe 600 Health Care, który reprezentuje europejskie spółki z sektora ochrony zdrowia o zasięgu globalnym. Spółki te przechodzą kwartalną weryfikację, tak aby tylko najlepsze z nich pracowały na Twoją przyszłą premię.

Świadczenie na wypadek śmierci

W okresie inwestycji Uprawnieni otrzymują wartość wykupu powiększoną o 100 PLN dodatkowego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Środki te są zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Indeks bazowy

InvestMedica to ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym, którego wynik inwestycyjny będzie zależał od notowań indeksu STOXX Europe 600 Health Care. W skład indeksu wchodzą spółki z sektora ochrony zdrowia.

Stabilność i dynamiczny wzrost

InvestMedica to inwestycja zarówno w czołowe spółki sektora ochrony zdrowia, które dają inwestorom szanse na stabilne zyski, jak i w mniejsze spółki, które pozwalają osiągnąć większą dynamikę wzrostu.

Zgodnie z danymi Banku Światowego, wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w Europie będą wzrastać aż do 2030 r.* Znaczący wpływ na sektor ma również starzenie się społeczeństw - ośrodek informacji ONZ szacuje, iż około 2020 roku liczba osób starszych na świecie sięgnie 1 miliarda**.

* Economist Intelligence Unit, Raport "The future of healthcare in Europe", 2011 r.
** Dane na podstawie http://www.unic.un.org.pl/rozwoj_spoleczny/age4.pdf na dzień 02.01.2014 r.

Wartość spółki ma znaczenie, czyli jak jest tworzony indeks

Im wyższa wartość giełdowa spółki*, tym większa waga spółki w całym indeksie. Jednocześnie indeks zabezpiecza przed nadmierną dominacją jednej spółki w indeksie - spółka o najwyższym udziale nie może przekroczyć 30%, a druga spółka z kolei nie może przekroczyć 15%.
* Wartość giełdowa spółki = liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie x cena akcji

Ryzyko

Ryzyko rynkowe - cena jednostek uczestnictwa jest zmienna i zależna od wielu czynników. Rynek instrumentów dłużnych jest uzależniony od warunków ekonomicznych, poziomu (w tym zmian poziomu) stóp procentowych i kursów (w tym wahań kursów, cen akcji). Jest prawdopodobne, że spadek wiarygodności kredytowej emitenta miałby wpływ na spadek wartości rynkowej instrumentu dłużnego i, co za tym idzie, na cenę wykupu przed dniem zapadalności.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań - Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia min. 101% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy.

Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę min. 101% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ Ubezpieczyciel CALIE Europe S.A. jest Towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich Ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALIE Europe S.A.), środki Funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez Klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspaka¬jane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Informacyjnej Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Informacje prawne
 1. Forma umowy: ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 2. Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczający (Ubezpieczony): osoba fizyczna, która musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

Podane informacje o produkcie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości.
Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego, uprawnionego do wykonywania czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem w imieniu Ubezpieczyciela umów ubezpieczenia w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczający w dniu podpisania Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien mieć ukończony 18. rok życia, ale jego wiek w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia nie powinien przekraczać 75 lat. Umowa ubezpieczenia jest zawarta z chwilą przyjęcia przez Ubezpieczyciela (za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego) Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia Składki w terminie i wysokości określonej we wniosku.

Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (BNP Paribas), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 101% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 101% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku z powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Klient jako Ubezpieczony.
Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Ryzyka związane z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "InvestMedica" oraz Regulaminie UFK - Warunkach Finansowych, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl (w zakładce Dokumenty).
Premia obciążona jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Ubezpieczony. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 04.02.2014 r. i mogą ulec zmianie.
Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Informacje podstawowe
 • Minimalna kwota zainwestowanej składki wynosi 1000 zł.
 • Możesz zawrzeć dowolną ilość umów ubezpieczenia o łącznej wartości do 1 000 000 zł.
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 6 tygodni - od 17.02 do 28.03.2014 r.,
  • okres inwestycji (ubezpieczenia) - od 29.03.2014 r. do 13.04.2017 r.,
  • wartość początkowa indeksu - średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z pięciu kolejnych dni roboczych: 7, 8, 9, 10 i 11 kwietnia 2014 r.,
  • coroczne obserwacje wartości indeksu: 07.04.2015 r., 06.04.2016 r., 06.04.2017 r.
 • Środki wpłacone do dnia 21 marca 2014 r. są dodatkowo oprocentowane przez okres subskrypcji, co wpływa na powiększenie zainwestowanych środków.
Obliczanie zysku

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym InvestMedica polega na badaniu poziomu wzrostu indeksu STOXX Europe 600 HealthCare.

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z pięciu kolejnych dni roboczych: 7, 8, 9, 10 i 11 kwietnia 2014.

DataSTOXX Europe 600 HealthCare
07/04/2014606,43
08/04/2014605,07
09/04/2014606,86
10/04/2014606,22
11/04/2014595,31
Wartość początkowa (średnia) 603,98

W stosunku do podanej wyżej wartości początkowej, w każdym kolejnym roku inwestycji badane są procentowe zmiany wartości indeksu. Obserwacje zmian odbywają się w następujących dniach:

 • T1 - 7 kwietnia 2015 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 846,53
  Procentowa zmiana: 40,16%
 • T2 - 6 kwietnia 2016 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 710,84
  Procentowa zmiana: 17,693%
 • T3 - 6 kwietnia 2017 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 756,22
  Procentowa zmiana: 25.206%

Na koniec inwestycji możesz otrzymać 65% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu, który jest obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej).

Twoja premia to zawsze większa z dwóch wartości:

 • wartość 65% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu;
 • 1% zainwestowanej składki.

Na koniec inwestycji otrzymasz też zwrot kapitału, z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w części "Ryzyko".

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Wariant optymistyczny:

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Stopa zwrotu indeksu Zwrot do obliczenia premii
T0100
T112020%20%
T212525%25%
T314545%45%
Średni zwrot 30%
Zysk na koniec inwestycji w postaci premii 30%*65% = 19,5%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 19,5% zysku w postaci premii.

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 1 195,00 zł. Od kwoty 195,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant zrównoważony

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Stopa zwrotu indeksu Zwrot do obliczenia premii
T0100
T195-5%-5%
T211515%15%
T313030%30%
Średni zwrot 13,33%
Zysk na koniec inwestycji w postaci premii 13,33%*65% = 8,66%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 8,66% zysku w postaci premii.

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 1 086,60 zł. Od kwoty 86,60 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant pesymistyczny

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Stopa zwrotu indeksu Zwrot do obliczenia premii
T0100
T190-10%-10%
T275-25%-25%
T380-20%-20%
Średni zwrot -18,33%
Zysk na koniec inwestycji w postaci premii 1%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 1% zysku w postaci premii.

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 1 010,00 zł. Od kwoty 10,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Scenariusze mają charakter jedynie przykładowy i służąy zobrazowaniu możliwych wariantów dla osiągnięcia zysku z inwestycji w formie premii. Zostały one przedstawione w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia. W żadnym wypadku przedstawiony scenariusz nie stanowi wyznacznika kształtowania się wyników osiąganych przez instrumentu w przyszłości.

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia