Wynik inwestycji

Z dniem 24 sierpnia 2015 roku zakończył się 3-letni okres produktu strukturyzowanego "Indeksy Świata".

Pomimo bardzo dobrych wyników indeksu EuroStoxx 50 (SX5E) przez cały czas inwestycji (w każdym dniu obserwacji indeks odnotował wzrost wartości ceny powyżej 7,5% w stosunku do wartości początkowej), indeksy WIG 20 i S&P BRIC 40 nigdy nie osiągnęły docelowego wzrostu wartości w dniach obserwacji. W związku z tym suma kuponów na koniec 3-letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej jest równa 0% wartości wpłaconej składki, a zatem inwestycja kończy się zwrotem 100% zainwestowanego kapitału , zgodnie z konstrukcją produktu. Szczegółowe informacje na temat wyników poszczególnych indeksów można znaleźć tutaj .

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu "Indeksy Świata" wystarczy przyjść do placówki bankowej z wypełnionym wnioskiem oraz dowodem osobistym. Wypłata środków nastąpi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się ze swoim Doradcą w placówce bankowej bądź zadzwoń do nas 19 019 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Notowania

Formuła produktu strukturyzowanego Indeksy Świata polega na badaniu poziomu wzrostu 3 światowych indeksów giełdowych: S&P BRIC 40 Euro, SX5E (Euro Stoxx 50) oraz WIG 20.

Przez 3 lata, co roku sprawdzamy procentową zmianę wartości każdego z indeksów w stosunku do jego wartości początkowej. Wartość początkowa wyliczona jest dla każdego z indeksów na podstawie średniej arytmetycznej wartości tego indeksu z dni 16, 17, 20, 21 i 22 sierpnia 2012 roku. Wartość początkową każdego z indeksów przyjmujemy jako T0 = 100%.

SX5E WIG20 S&P BRIC 40
Data Wartość Wartość Wartość
16/08/20122456,532343,942304,62
17/08/20122471,532313,692315,60
20/08/20122466,322281,862295,19
21/08/20122490,272299,362273,59
22/08/20122452,732279,152261,17
2467,476 2303,600 2290,034

Jeśli w danym roku każdy z trzech indeksów osiągnie lub przekroczy poziom 107,5% swojej wartości początkowej, to za dany rok otrzymasz na koniec inwestycji kupon (oprocentowanie) w wysokości 10%. Kupony będą sumowane na koniec 3 letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej i wyznaczą poziom zysku, który może wynieść nawet 30% od wartości wpłaconej składki

Dane z obserwacji wartości indeksów po I-szym roku inwestycji

Indeks Wartość początkowa 16 sierpnia 2013 Zmiana wartości
SX5E2467,4762854,27 115,68%
WIG202303,6002445,6 106,16%
S&P BRIC 402290,0342074,02 90,57%
Zysk za pierwszy rok 0%

Po pierwszym roku zmiana wartości 2-óch z 3-ech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po pierwszym roku wynosi 0%.

Dane z obserwacji wartości indeksów po II-gim roku inwestycji

Indeks Wartość początkowa 18 sierpnia 2014 Zmiana wartości
SX5E2467,4763073,45 124,56%
WIG202303,6002448,73 106,30%
S&P BRIC 402290,0342356,03 102,88%
Zysk za drugi rok 0%

Po drugim roku zmiana wartości 2-óch z 3-ech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po drugim roku wynosi 0%.

Dane z obserwacji wartości indeksów po III roku inwestycji

Indeks Wartość początkowa 17 sierpnia 2015 Zmiana wartości
SX5E2467,4763497,9 141,76%
WIG202303,6002174,11 94,38%
S&P BRIC 402290,0342353,61 102,78%
Zysk za trzeci rok 0%

Po trzecim roku zmiana wartości dwóch z trzech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po trzecim roku wynosi 0%.

Pomimo bardzo dobrych wyników indeksu EuroStoxx 50 (SX5E) przez cały czas inwestycji (w każdym dniu obserwacji indeks odnotował wzrost wartości ceny powyżej 7,5% w stosunku do wartości początkowej), indeksy WIG 20 i S&P BRIC 40 nigdy nie osiągnęły docelowego wzrostu wartości w dniach obserwacji.
W związku z tym suma kuponów na koniec 3-letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej jest równa 0% wartości wpłaconej składki.


Możliwość wcześniejszego wykupu

Okres trwania inwestycji Indeksy Świata wynosi 3 lata, jeśli będziesz mieć potrzebę, w każdym momencie trwania inwestycji możesz wypłacić środki.

W takim przypadku podstawą obliczenia wartości zgromadzonych środków jest bieżąca cena jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Głównym aktywem funduszu jest instrument finansowy, który daje możliwość wypracowania ponadprzeciętnego zysku oraz ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

Wcześniejsza wypłata wiąże się też z poniesieniem opłaty likwidacyjnej w wysokości 2%, która pobierana jest od wartości inwestycji wg jej wyceny z dnia umorzenia środków.

Jak wyliczamy wartość Twojej inwestycji:

Wartość bieżąca inwestycji = liczba JU pomnożona przez cenę JU z bieżącego dnia

Wartość wykupu = wartość inwestycji * - opłata likwidacyjna (2%)

* po cenie JU z dnia umorzenia

Sprawdź aktualne wyceny Jednostek Uczestnictwa UFK: Notowania

Uwaga!

Wypłata środków z inwestycji następuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji przez CALI Europe S.A. Odział w Polsce. Ostateczna wartość wykupu (umorzenie środków) może w tym czasie ulec zmianie ze względu na codziennie zmieniającą się wycenę instrumentów finansowych.

Wskazane powyżej umorzenie jednostek uczestnictwa dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 11 dniu roboczym (w rozumieniu Dokumentów Noty) od dnia złożenia przez Ubezpieczonego oświadczenia o wystąpieniu z ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia.

Bieżąca wartość jednostki poniżej 100 zł nie oznacza utraty możliwości osiągnięcia zysku z inwestycji na koniec okresu inwestycji.

Jeśli wartość każdego z indeksów, w porównaniu do poziomu początkowego, będzie w dniach obserwacji równa lub przekroczy barierę 107,5% , to otrzymasz kupon za dany rok wypłacany na koniec inwestycji. Jeśli natomiast poziom któregokolwiek z indeksów w danym dniu obserwacji np. t1 nie przekroczył bariery 107,5% w stosunku do jego poziomu z t0=100%, to nie otrzymasz kuponu za ten rok, ale wypłacimy Ci kapitał gwarantowany na koniec inwestycji.

Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, ani też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie są to także usługi doradztwa inwestycyjnego. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem szczegółowo opisanym w Broszurze MiFID, Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Indeksy Świata" oraz Regulaminie UFK - Warunkach Finansowych, dostępnych w placówkach bankowych i na stronie www.credit-agricole.pl. Indeksy Świata są produktem oferowanym w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Klient przystępujący do ubezpieczenia musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wysokość zainwestowanych środków) oraz CALIE Europe SA, Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 2% wartości wykupu. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (BNP Paribas), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy.

Szczegóły subskrypcji

 • Minimalna kwota inwestycji 1000 zł.
 • Możesz zawrzeć dowolną ilość ubezpieczeń o łącznej wartości do 1 000 000 zł.
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 6 tygodni - od 2.07 do 13.08.2012,
  • okres inwestycji trwa 3 lata i 10 dni - od 14.08.2012 do 24.08.2015,
  • wartość początkowa indeksów - średnia arytmetyczna z poziomu każdego z indeksów w dniach 16,17,20,21 i 22.08.2012
  • coroczne obserwacje wartości indeksów: 16.08.2013, 18.08.2014, 17.08.2015
 • Produkt w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - możliwość ustanowienia osób Uposażonych . W razie wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby te są aktualnie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
 • Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały okres inwestycji - od 14.08.2012 do 24.08.2015.
 • Brak prowizji i opłat za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • Zysk z inwestycji obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji.
 • Środki wpłacone podczas subskrypcji są oprocentowane.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz szczegółową prezentację produktu .

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę skorzystać z produktu Indeksy Świata jeśli nie posiadam konta w Banku Credit Agricole?

Nie, ponieważ produkt jest dedykowanym osobom posiadającym lub współposiadającym rachunek dla osób fizycznych w Credit Agricole Bank Polska S.A. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem - załóż konto podczas subskrypcji Indeksów Świata.

Czy są jakiekolwiek opłaty za rezygnację z produktu w okresie inwestycji?

Tak, w momencie złożenia dyspozycji rezygnacji, Ubezpieczyciel pobiera 2% opłatę likwidacyjną od wartości Twojej inwestycji, wyliczonej na podstawie ceny z dnia umorzenia środków.

Jaka wartość indeksów jest brana pod uwagę w dniach obserwacji?

Indeksy są notowane na giełdzie, wartość do przeprowadzenia obserwacji w dniach t1,t2,t3 będzie wartością indeksu ustaloną na zamknięcie sesji giełdowej.

Co się dzieje z moimi pieniędzmi w momencie, gdy inwestycja się skończy a ja zapomnę je odebrać?

Środki są nieoprocentowane i można je w każdym momencie wypłacić poprzez złożenie dyspozycji wypłaty.

Czy w okresie subskrypcji mogę zrezygnować z produktu?

Osoba przystępująca do ubezpieczenia ma prawo do rezygnacji z ubezpieczenia przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. W okresie subskrypcji Ubezpieczyciel zwróci Ci całą zainwestowaną składkę bez odsetek w ciągu 14 dni roboczych.

Ile czasu mam na podjęcie decyzji o przystąpieniu do produktu?

Subskrypcja produktu trwa 6 tygodni od 02.07 do 13.08.2012 r. i tylko w tym czasie można przystąpić do produktu. Należy jednak pamiętać, że wolumen produktu jest ograniczony i w przypadku dużego zainteresowania subskrypcja może zostać zakończona wcześniej.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku