Euro Top 30

Inwestycja zakończona

Ochrona kapitału - aż 98% na koniec inwestycji

Niezależnie od wyniku indeksu bazowego, na koniec inwestycji otrzymasz co najmniej 98% zainwestowanego kapitału.

Brak dodatkowych kosztów

Nie pobieramy żadnych prowizji ani opłat za zarządzanie Twoim kapitałem. Dzięki temu cała wpłacona składka ubezpieczeniowa pracuje na Twój przyszły zysk.

Indeks bazowy

Euro Top 30 to ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym, którego wynik inwestycyjny będzie zależał od notowań indeksu EURO STOXX Select Dividend 30. Indeks ten reprezentuje 30 spółek o najwyższych wskaźnikach wypłaty dywidend z zysku wśród wybranych 12 krajów strefy euro: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburgu, Holandii, Portugalii i Hiszpanii.

Unikalne aspekty indeksu:

 • spółki są monitorowane pod kątem nieujemnej dynamiki wzrostu wskaźników: wypłacanej dywidendy na akcję i dywidendy do zysku na akcję;
 • udział danej spółki w indeksie jest ważony stopą wypłaty dywidendy, zatem spółki wypłacające najwyższe dywidendy mają największy udział w indeksie i największy wpływ na jego zachowanie;
 • stała ilość spółek i stałe warunki udziału w indeksie gwarantują wybór najlepszych spółek i odpowiednią dywersyfikację.
Obliczanie zysku

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Euro Top 30 polega na badaniu poziomu wzrostu indeksu EURO STOXX Select Dividend 30.

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z pięciu kolejnych dni roboczych: 2, 3, 4, 5, 6 listopada 2015 r.

DataEURO STOXX Select Dividend 30
02/11/20151899,79
03/11/20151901,6900
04/11/20151904,1500
05/11/20151907,2700
06/11/20151917,2400
Wartość początkowa (średnia) 1906,0280

W stosunku do podanej wyżej wartości początkowej, w każdym kolejnym roku inwestycji będą badane procentowe zmiany wartości indeksu. Obserwacje zmian odbędą się w następujących dniach:

 1. T1 - 4 listopada 2016 r.

  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1801.47
  Procentowa zmiana: - 5,49%
 2. T2 - 2 listopada 2017 r.

  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2190.13
  Procentowa zmiana: 14,91%
 3. T3 - 2 listopada 2018 r.

  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1908.51
  Procentowa zmiana: 0,13%

Na koniec inwestycji możesz otrzymać nawet 67% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu, który jest obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej).

Jeżeli średni zwrot z inwestycji w indeks osiągnie wartość równą bądź niższą niż 0%, wówczas otrzymasz świadczenie w wysokości min. 98% zainwestowanego kapitału z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w części "Ryzyko".

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Wariant optymistyczny:

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia premii
T01031,916
T11694,780164,24%64,24%
T21790,160173,48%73,48%
T31506,880146,03%46,03%
Średni zwrot 61,25%
Zysk na koniec inwestycji 67% * 61,25% = 41,04%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w części Ryzyko) oraz 41,04% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 1 410,40 zł. Od kwoty 410,40 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant zrównoważony

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia premii
T01341,326
T11427,85106,45%6,45%
T21493,24111,33%11,33%
T31806,56134,68%34,68%
Średni zwrot 17,49%
Zysk na koniec inwestycji 67% * 17,49% = 11,72%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w części Ryzyko) oraz 11,72% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 1 117,20 zł. Od kwoty 117,20 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Wariant pesymistyczny

Dzień Obserwacji Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia premii
T03124,360
T11399,2044,78%-55,22%
T21795,5457,47%-42,53%
T31711,8354,79%-45,21%
Średni zwrot -47,65%
Zysk na koniec inwestycji -2%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz 98% zainwestowanego kapitału.

Przykład:

Wpłaciłeś 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 980,00 zł.


Scenariusze mają charakter jedynie przykładowy i służą zobrazowaniu możliwych wariantów dla osiągnięcia zysku z inwestycji. Zostały one przedstawione w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia. W żadnym wypadku przedstawione scenariusze nie stanowią wyznacznika kształtowania się instrumentu bazowego w przyszłości.

Informacje podstawowe
 • Minimalna kwota zainwestowanej składki wynosi 1000 zł.
 • Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia o łącznej wartości do 1 000 000 zł.
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 6 tygodni - od 14.09 do 23.10.2015 r.,
  • okres inwestycji (ubezpieczenia) - od 24.10.2015 r. do 09.11.2018 r.,
  • wartość początkowa indeksu - średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z pięciu kolejnych dni roboczych: 2, 3, 4 ,5, 6 listopada 2015 r.,
  • coroczne obserwacje wartości indeksu: 04.11.2016 r., 02.11.2017 r., 02.11.2018 r.
Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w Funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych. Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 98% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 98 % zainwestowanych przez Ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu jednostek uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem Ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed końcem Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy Opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - Ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatu. W przypadku niewypłacalności Emitenta, Emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku Ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ Ubezpieczyciel CALIE Europe S.A. jest Towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich Ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regula¬cji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALIE Europe S.A.), środki Funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez Klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspaka¬jane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty .

Informacje prawne
 1. Forma umowy: ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 2. Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczający (Ubezpieczony): osoba fizyczna, która musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

Podane informacje o produkcie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości.

Euro Top 30 jest produktem oferowanym w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy Ubezpieczającym (Klientem) a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel) za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A. (Agent ubezpieczeniowy). Klient w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat.

W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wysokość zainwestowanych środków) oraz CALIE Europe S.A., Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (BNP Paribas), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 98% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 98% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Funduszu. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Klient.

Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ryzyka związane z nabyciem produktu w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Euro Top 30" oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl (w zakładce Dokumenty).

Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 07.09.2015 r. i mogą ulec zmianie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia