Status PEP i RCA

 1. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) to osoby fizyczne, które zajmują znaczące stanowiska lub pełnią znaczące funkcje publiczne, w tym:
  • szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  • członków organów zarządzających partii politycznych,
  • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  • ambasadorów, chargés d'affaires (szef misji dyplomatycznej trzeciej klasy) oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  • dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
 2. Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (RCA) to:
  • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub trustów z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne – np. członkowie organów lub wspólnicy (udziałowcy, akcjonariusze) spółek, fundacji stowarzyszeń, w których podobne role pełnią osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne
  • osoby fizyczne utrzymujące bliskie stosunki z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w związku z prowadzoną przez taką osobę działalnością,
  • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne - np. członkowie organów lub wspólnicy (udziałowcy, akcjonariusze) spółek, fundacji stowarzyszeń , z których korzyści odnosi osoba pełniąca eksponowane stanowisko polityczne, nawet jeżeli formalnie nie jest do tego uprawniona.
 3. Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne to (RCA):
  • małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  • dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
  • rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia