Pracownicy i Kandydaci

Credit Agricole Bank Polska o RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , w skrócie określane jako Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jego przepisy znajdują zastosowanie w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są przetwarzane m.in. przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w banku Credit Agricole oraz o prawach jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

Prawa podmiotów danych:

W związku z przetwarzaniem przez Bank Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych
 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania
 • wycofania udzielonej zgody, przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy
 • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych

Bank jest zobowiązany przenieść dane dostarczone przez Ciebie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w naszym Banku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Jeśli posiadasz w naszym Banku jakiekolwiek zobowiązania kredytowe lub pożyczkę to administratorem Twoich danych jest także Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Jacka Kaczmarskiego 77a lub Związek Banków Polskich (ZBP) z siedzibą w Warszawie (00-380), ul. Zbigniewa Herberta 8. Zapoznaj się z wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez BIK tutaj: a przez ZBP tutaj.

Z Bankiem możesz skontaktować się:

Elektronicznie:

Telefonicznie:

 • 19 019 (koszt wg taryfy operatora)
 • +48 71 35 49 009 (z zagranicy i z telefonów komórkowych)

Listownie:

 • na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

W szczególnych sprawach, zwłaszcza takich które dotyczą nieprawidłowości w przetwarzaniu danych można skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

Elektronicznie:

Listownie:

 • na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych"

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Bank przetwarza dane osobowe?

 • Do zawarcia i wykonania Umowy z Bankiem
 • Do wewnętrznych celów administracyjnych Banku
 • Do marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
 • Do marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów trzecich
 • Do realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Do podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym
 • Do wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem FATCA
 • Do wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem wewnętrznym
 • Do wypełniania prawnych obowiązków związanych z działalnością bankową
 • Do rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń

Jakie dane są przetwarzane?

 • Dane identyfikujące osobę
 • Dane adresowe i teleadresowe
 • Dane socjo-demograficzne
 • Dane dotyczące zobowiązań

Jak długo przechowujemy dane?

 • Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umów zawartych z Bankiem
 • Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych
 • Do momentu wycofania wcześniej wyrażonej zgody
 • Do momentu przedawnienia roszczeń

Komu Bank przekazuje dane?

 • Podmiotom z grupy przedsiębiorstw, której częścią jest Bank
 • Innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów
 • Biurom informacji gospodarczej
 • Podmiotom, które przetwarzają dane na zlecenie Banku

Informacja o profilowaniu

Bank tworzy profil Klienta w oparciu o dane dostarczone przez Klienta oraz wywiedzione na podstawie zachowań Klienta.

Wykaz celów, w ramach których dochodzi do profilowania danych, a dla których Bank ma umocowanie w obowiązujących przepisach prawa:

 • ocena ryzyka kredytowego
 • ocena zdolności kredytowej
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • zapobieganie wykorzystywania działalności banku do działań przestępczych
 • działania przeciwdziałające missellingowi

Wykaz celów, w ramach których dochodzi do profilowania, na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych:

 • komunikacja
 • segmentacja
 • komunikacja do klientów z ofertą
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych
 • usługi serwisu bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej

Automatyczne podejmowanie decyzji

Bank podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany wyłącznie w celu oceny zdolności kredytowej. W tym celu Bank korzysta z oceny punktowej każdego klienta wykonanej przez rejestry kredytowe (np. BIK). Klient ma zawsze prawo do złożenia reklamacji/sprzeciwu na podjętą decyzję.

Informacja o obowiązku lub dobrowolności

 • Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z Bankiem jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy z Bankiem.
 • Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia