Credit Agricole Bank Polska o RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w skrócie określane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)1

Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z głównych założeń RODO jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy informację, jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane przez Credit Agricole Bank Polska SA. oraz jak można z nich skorzystać.

Prawa podmiotów danych:

 1. W związku z przetwarzaniem przez Bank twoich danych osobowych, przysługują ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 2. W zakresie realizacji prawa dostępu do danych masz prawo do uzyskania od Banku potwierdzenia, czy Bank przetwarza twoje dane osobowe. Masz również prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji, wskazanych szczegółowo w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
 3. W zakresie realizacji prawa do sprostowania danych masz prawo żądać od Banku niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 4. W zakresie realizacji prawa do usunięcia danych ("prawa do bycia zapomnianym"), masz prawo do żądania od Banku niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Bank ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane usunąć, pod warunkiem że jedna z następujących przesłanek jest spełniona:
  • twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
  • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przewarzanie i Bank nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania twoich danych osobowych;
  • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych i Bank nie posiada nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;
  • twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Bank.
  Bank może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym z przyczyn wskazanych w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia.
 5. W zakresie realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych masz prawo do żądania od Banku ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  • jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Bank - na okres umożliwiający sprawdzenie przez Bank prawidłowości tych danych;
  • przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • Bank nie potrzebuje już twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony twoich roszczeń,
  • wniosłaś /wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych - do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Banku są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Bank może przetwarzać twoje dane osobowe w sytuacjach wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 6. W zakresie realizacji prawa do przeniesienia danych masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, dostarczonych Bankowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania tych danych innemu administratorowi danych (bezpośrednio przez Bank do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe). Realizacja wniosku następuje w języku, w jakim dane są przetwarzane przez Bank.

  Bank jest zobowiązany udostępnić twoje dane, jeśli łącznie spełniają następujące warunki:
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy.
 7. W zakresie realizacji prawa do sprzeciwu masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych, którego podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Banku lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w tym profilowania na podstawie powyższych przesłanek.

  Bank nie może w nadal przetwarzać twoich danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych, które są nadrzędne wobec twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W przypadku, gdy twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Banku, w tym profilowania, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.

  Sprzeciw nie przysługuje w sytuacji, gdy twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody na cele marketingowe (obowiązującej przed zawarciem umowy lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy).
 8. W zakresie realizacji prawa do skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych, gdy sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych przez Bank narusza rozporządzenie RODO. Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia