Credit Agricole Bank Polska o RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z głównych założeń RODO jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO znajduje zastosowanie w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. W trosce o prawa osób, których dane dotyczą Credit Agricole Bank Polska S.A. przygotował treści informujące, jakie prawa przysługują podmiotom danych oraz jak można z nich skorzystać.

Prawa podmiotów danych:

 1. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 2. W zakresie realizacji prawa dostępu do danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Banku potwierdzenia, czy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Ma Pani/Pan również prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji, wskazanych szczegółowo w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
 3. W zakresie realizacji prawa do sprostowania danych ma Pani/Pan prawo żądać od Banku niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 4. W zakresie realizacji prawa do usunięcia danych (""prawa do bycia zapomnianym""), ma Pani/Pan prawo do żądania od Banku niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Bank ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jedna z następujących przesłanek jest spełniona:
  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
  • Pani/Pan cofnęła/cofnął zgodę, na której opiera się przewarzanie i Bank nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • Pani/Pan wniosła/wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych i Bank nie posiada nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;
  • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Bank.
  Bank może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym z przyczyn wskazanych w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia.
 5. W zakresie realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych - ma Pani/Pan prawo do żądania od Banku ograniczenia przetwarzania jej/jego danych osobowych w następujących przypadkach:
  • jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Bank - na okres umożliwiający sprawdzenie przez Bank prawidłowości tych danych;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu jej/jego danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • Bank nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jej/jego roszczeń,
  • wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych - do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Banku są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, Bank może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w sytuacjach wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 6. W zakresie realizacji prawa do przeniesienia danych, ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana Bankowi oraz do przesyłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych (bezpośrednio przez Bank do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe). Realizacja wniosku następuje w języku, w jakim dane są przetwarzane przez Bank.

  Bank jest zobowiązany udostępnić dane dostarczone przez Panią/Pana, jeśli łącznie spełniają następujące warunki:
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy.
 7. W zakresie realizacji prawa do sprzeciwu, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych, którego podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Banku lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w tym profilowania na podstawie powyższych przesłanek.

  Bank nie może w nadal przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Banku, w tym profilowania, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.

  Sprzeciw nie przysługuje w sytuacji, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody na cele marketingowe (obowiązującej przed zawarciem umowy lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy).
 

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www