Nadzór bankowy

Od dnia 1 stycznia 2008r., zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, nadzór bankowy jest sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Celem nadzoru nad sektorem bankowym jest zapewnienie prawidłowego jego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do sektora bankowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich banków w Polsce. Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy w szczególności:

  • określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach,
  • nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych,
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego (stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości oraz zaufania do rynku finansowego),
  • dokonywanie oceny sytuacji finansowej banków, w tym badanie wypłacalności, jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków,
  • badanie jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
  • badanie zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych,
  • badanie przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków,
  • dokonywanie oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego.

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad całym rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz nad instytucjami finansowymi. Do zadań Komisji należy m.in. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, wspierających jego rozwój i konkurencyjność, działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.knf.gov.pl.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia