Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej Bank) są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej BFG) , działającego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów jest zapewnienie klientom banków i SKOK-ów wypłaty środków w sytuacji, kiedy instytucja finansowa objęta systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych.

Zobowiązanie BFG wobec deponenta z tytułu gwarantowania depozytów powstaje z dniem spełnienia warunku gwarancji. W przypadku banku następuje to z dniem wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub też z dniem wystąpienia przez BFG do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, w związku z prowadzoną przymusową restrukturyzacją banku.

1. Kto może skorzystać z gwarancji BFG (Kto jest deponentem w rozumieniu ustawy)?

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne,
 3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, przy czym, jeżeli rachunek jest prowadzony dla spółki: cywilnej, jawnej lub komandytowej, deponentem jest ta spółka,
 4. szkolne kasy oszczędnościowe,
 5. pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

2. Kto nie może skorzystać z gwarancji BFG?

 1. Skarb Państwa,
 2. Narodowy Bank Polski,
 3. banki krajowe i zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
 5. Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 6. instytucje finansowe,
 7. firmy inwestycyjne i uznane firmy inwestycyjne z państwa trzeciego,
 8. osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 9. krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 10. fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 11. otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 12. jednostki samorządu terytorialnego,
 13. organy władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządy centralne, regionalne oraz jednostki samorządu terytorialnego tych państw.

3. Jakie depozyty są objęte gwarancją BFG?
Wszystkie środki zgromadzone w Credit Agricole Bank Polska S.A. na:

 1. rachunkach bieżących,
 2. rachunkach pomocniczych,
 3. rachunkach lokat,
 4. rachunkach oszczędnościowych,

według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji.

4. Jakie produkty nie są objęte gwarancjami BFG?

 1. jednostki funduszy inwestycyjnych,
 2. ubezpieczenia ochronne,
 3. ubezpieczenia z elementem oszczędnościowym,
 4. ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym.

Informacje dotyczące gwarancji wypłaty roszczeń z tytułu umów ubezpieczeń, których sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci placówek bankowych Credit Agricole Bank Polska S.A., są dostępne na stronie internetowej Banku.

5. Do jakiej wysokości BFG gwarantuje wypłatę środków?

BFG gwarantuje wypłatę 100% środków pieniężnych do wysokości 100 000 euro - kwotę tą przelicza się na złotówki według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia spełnienia warunku gwarancji. Gwarancja dotyczy środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach prowadzonych dla jednego deponenta. W przypadku konta wspólnego każdy ze Współposiadaczy korzysta z gwarancji do równowartości 100 000 euro. W przypadku konta prowadzonego dla spółki cywilnej - deponentem jest spółka cywilna, a nie każdy ze wspólników.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

 1. odpłatnego zbycia:
  1. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
  2. prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
  3. samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
  4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie - jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 2. wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 3. nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,
 4. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
 5. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 6. wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
 7. wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach
  - są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

6. W jakim terminie następuje wypłata gwarantowanych środków?

Wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia spełnienia warunku gwarancji.

7. Jak wygląda wypłata środków gwarantowanych przez BFG?

 1. Zarząd komisaryczny banku sporządza listę deponentów, czyli listę uprawnionych do otrzymania środków z tytułu gwarancji. Listę tę przekazuje BFG nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.
 2. BFG sprawuje bieżącą kontrolę przygotowania listy deponentów przez zarząd komisaryczny banku.
 3. BFG zatwierdza listę deponentów i podejmuje uchwałę, w której określa:
  1. podmiot, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych,
  2. sposób dokonywania wypłat,
  3. kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych przekazaną na wypłaty środków gwarantowanych.
   Uchwała ta podawana jest do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.
 4. Podmiotem, który będzie realizować wypłaty środków gwarantowanych może być odpowiednio zarząd lub inny podmiot, z którym BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych. Decyzję w tym zakresie podejmuje BFG.
 5. Zarządowi komisarycznemu lub podmiotowi, z którym BFG zawarł umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, Zarząd BFG przekazuje listę wypłat, zawierającą dane niezbędne do dokonywania wypłat.
 6. BFG przekazuje podmiotowi upoważnionemu do dokonania wypłat środków gwarantowanych kwoty na wypłaty dla deponentów banku, co do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

8. W jakim okresie można odebrać środki gwarantowane?

Po zakończeniu wypłat przez podmiot dokonujący wypłat z wnioskiem o wypłatę środków gwarantowanych można wystąpić do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po tym terminie roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu.

9. Czy klienci banków mogą odzyskać również pieniądze niegwarantowane przez BFG?

Tak, deponent, posiadający środki pieniężne, przekraczające limit gwarancji w BFG, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego i naprawczego. Środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl .

PRZYKŁAD
wyznaczenia wysokości środków deponenta objętych gwarancją BFG

Matka z córką prowadzą konto wspólne w Credit Agricole Bank Polska S.A. i zgromadziły na nim 500 000 zł na różnego rodzaju lokatach terminowych. Ponadto córka posiada również konto indywidualne, gdzie zgromadziła 200 000 zł na Rachunku Oszczędzam, a matka zawarła umowę ubezpieczenia Antidotum PRO na kwotę 60 000 zł.
Przyjmując do obliczeń kurs średni NBP: 1 euro = 4,28 zł, równowartość 100 000 euro wynosi 428 000 zł.

W przypadku upadłości banku, BFG gwarantuje:

 • matce: wypłatę 250 000 zł, czyli połowę środków zgromadzonych na koncie wspólnym. Ubezpieczenie Antidotum PRO nie jest objęte gwarancją BFG.
 • córce: wypłatę 428 000 zł; córka zgromadziła łącznie środki w wysokości 450 000 zł (z czego 250 000 zł pochodzi z konta wspólnego, natomiast 200 000 zł z Rachunku Oszczędzam prowadzonego w ramach konta indywidualnego). Ze względu na ograniczenie kwotowe gwarancji BFG całość nie może zostać wypłacona i córka może dochodzić kwoty 22 000 zł w ramach postępowania upadłościowego Banku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia