Bardzo dobre, stabilne wyniki Grupy CA w 2018 r.

Wynik netto Grupy Credit Agricole za 2018 r. wyniósł 6,8 mld euro, co stanowi wzrost o 4,7% w porównaniu z 2017 r. Przychód Grupy wyniósł w tym okresie 32,8 mld euro – wzrost o 2,3% w stosunku do 2017 r.

Na tak dobre wyniki 4 kw. i całego 2018 roku miały wpływ przede wszystkim pozyskanie 1,8 mln nowych klientów detalicznych oraz kontynuacja działań cross-sellingowych. Zrównoważyły one negatywny wpływ utrzymujących się niskich stóp procentowych i słabego wzrostu gospodarczego w Europie. Po raz kolejny wzrosła także stabilność finansowa Grupy wzrosła, o czym świadczy współczynnik CET1 (z uwzględnieniem wszystkich wymogów) Grupy Crédit Agricole na poziomie 15%.

Inwestycje związane z rozwojem, a w szczególności wzrost składki na Jednolity Fundusz Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRF) oraz kosztu ryzyka w porównaniu z niskim poziomem odniesienia z 2017 r. odpowiadają za nieznaczny spadek dochodu przed opodatkowaniem oraz wyniku netto z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych (-3,8%).

Zgodnie z przyjętym Planem Średnioterminowym „Strategiczna Ambicja 2020” Grupa wykorzystywała w ubiegłym roku swój model stabilnej, zdywersyfikowanej i rentownej działalności, aby wspierać rozwój organiczny we wszystkich liniach biznesowych, głównie poprzez synergie pomiędzy specjalistycznymi liniami biznesowymi a sieciami detalicznymi, i zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu efektywności operacyjnej, jednocześnie umożliwiając inwestowanie w rozwój działalności.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia