Bezpieczna e-bankowość / Using E-banking Safely / La banque en ligne sécurisée / Безпечний e-банкінг

[English version] | [Version française] | [Українська версія]

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowych serwisów internetowych oraz innych usług internetowych.

Bezpieczeństwo danych naszych klientów i ich środków jest dla nas kwestią priorytetową, dlatego przypominamy wybrane zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz internetowych aplikacji bankowych:

 • nigdy nie ujawniaj informacji o kartach płatniczych ani danych dostępowych do bankowości internetowej lub mobilnej, które oszuści chcą od Ciebie wyłudzić w fałszywym mailu lub przez telefon;
 • nie otwieraj podejrzanych przesyłek poczty elektronicznej - cyberprzestępcy wysyłają w ten sposób szkodliwe oprogramowanie lub link do niego; często w takich wiadomościach podszywają się pod renomowane instytucje;
 • koniecznie poinformuj nas, jeżeli otrzymasz wiadomość e-mail, której nadawca będzie podszywał się pod nasz bank;
 • przed zalogowaniem do bankowego serwisu transakcyjnego sprawdź, czy łącze z bankiem jest szyfrowane (https), adres strony to https://e-bank.credit-agricole.pl i czy dane certyfikatu używanego w połączeniu są takie same, jak podajemy na stronie informacyjnej w sekcji Bezpieczeństwo;
 • regularnie zmieniaj hasło do swojego konta w bankowości internetowej - dobre hasło ma co najmniej 8 znaków i zawiera co najmniej jedną małą literę, jedną dużą literę i jedną cyfrę;
 • jeżeli coś wzbudza Twoje podejrzenia np. w trakcie nawiązywania sesji z bankowością internetową lub mobilną – skontaktuj się z nami;
 • dokładnie sprawdzaj numer rachunku odbiorcy przelewu, szczególnie gdy skopiowałeś go z innego dokumentu;
 • zachowaj szczególną ostrożność przy definiowaniu nowych odbiorców przelewów, w tym tzw. odbiorców zaufanych; upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne, a otrzymane hasło jednorazowe odpowiada dokonywanym przez Ciebie zmianom;
 • zawsze weryfikuj treść hasła SMS i zwracaj szczególną uwagę na rodzaj potwierdzanej operacji, datę i kwotę przelewu oraz numery rachunków prezentowane w wiadomości;
 • regularnie sprawdzaj historię rachunku i poprawność zaksięgowanych transakcji; uważnie czytaj treści powiadomień SMS o zrealizowanych transakcjach; zgłaszaj wszystkie zauważone nieprawidłowości;
 • aplikację bankowości mobilnej pobieraj wyłącznie z autoryzowanych sklepów: Apple Store, Google Play lub Windows Phone Store - bank nie udostępnia swojej aplikacji w inny sposób;
 • jeśli to możliwe, do korzystania z bankowości internetowej używaj wyłącznie zaufanego komputera;
 • korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej (firewall);
 • upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej i wszystkie poprawki do systemu operacyjnego; korzystaj tylko z takiego systemu operacyjnego, dla którego producent zapewnia wsparcie techniczne;
 • nie instaluj oprogramowania nieznanego pochodzenia, w tym pochodzącego spoza oficjalnych sklepów z aplikacjami;
 • zaglądaj regularnie do serwisu informacyjnego banku, w szczególności do sekcji Bezpieczeństwo – udostępniamy poradniki konfiguracji przeglądarek internetowych, informujemy o aktualnych zagrożeniach i zmianach dotyczących bankowości internetowej i mobilnej.

*** English version ***

Rules for the safe use of online banking services and other online services.

The security of our customers’ details and funds is a priority for us. Therefore, please let us remind you about some of the rules on how to use the Internet and our online banking applications safely:

 • never disclose any information regarding payment cards or access details to online or mobile banking services. Fraudsters may want to trick you into disclosing them by means of a false email message or over the phone;
 • do not open suspicious email messages – this is how cyber criminals send malware or links to malware; in such messages they often pretend to act on behalf of respectable institutions;
 • do let us know if you receive an email message in which the sender pretends to act on behalf of our bank;
 • before you log on to our online banking service, make sure that the connection with the bank is encrypted (https), the website address is https://e-bank.credit-agricole.pl and the details of the certificate used for the connection are the same as the ones shown on our website in the ‘Security’ section;
 • change your account password to our online banking service – a good password is at least 8 characters long and includes at least one lowercase letter, one uppercase letter and one digit;
 • contact us if there is anything that makes you suspicious, for example, when you log on to the online or mobile banking service;
 • check the number of any transfer recipient’s account carefully, especially if you have copied it from another document;
 • take extra care when defining new transfer recipients, including so-called trusted recipients, make sure that the data you have entered is correct, and the information in the message containing the single-use code you have received corresponds to the changes you have made;
 • always check the content of an SMS sent by us with a password and pay particular attention to the type of transaction you are confirming, the date and amount of the transfer, and the numbers of accounts shown in the message;
 • make sure that you regularly check your account history and posted transactions for correctness; carefully read text messages informing you of executed transactions; let us know about any irregularities you may notice;
 • download our mobile banking app only from authorized stores: Apple Store, Google Play or Windows Phone Store – we do not make our app available in any other manner;
 • if possible, use only a trusted computer for online banking;
 • use up-to-date antivirus software and a firewall;
 • make sure that you have the most recent version of your browser and all patches for the operating system; use only those operating systems for which technical support is provided by the manufacturer;
 • do not install any software of unknown origin, including software that is not sold by official app-selling stores;
 • check the bank’s website regularly (and particularly the ‘Security’ section) – we make available browser configuration manuals, and inform our customers about current threats and changes affecting online and mobile banking.

*** Version française ***

Principes d’utilisation sécurisée des services de banque en ligne et des autres services internet.

La sécurité des données de nos clients et de leurs fonds est une question prioritaire pour nous, c’est pourquoi nous rappelons quelques principes qui permettent une utilisation sécurisée d’internet et des applications bancaires en ligne:

 • ne jamais dévoiler les informations relatives aux cartes de paiement ou aux données d’acces a la banque en ligne ou aux applications mobiles que les escrocs tentent d’extorquer en vous envoyant un faux mail ou en vous téléphonant;
 • n’ouvrez pas les messages électroniques suspects – les cybercriminels envoient de cette façon des programmes nocifs ou des liens vers eux; tres souvent, dans ces messages, ils se font passer pour des institutions renommées;
 • informez-nous systématiquement si vous recevez des messages mail de personnes qui se font passer pour notre banque;
 • avant de vous connecter au service de transactions bancaires, vérifiez que l’hyperlien est crypté (https), que l’adresse du site est bien https://e-bank.credit-agricole.pl et que les données du certificat utilisé pour la liaison sont les memes que celles que nous publions sur notre site internet dans la section Sécurité;
 • modifiez régulierement le mot de passe d’acces au compte de banque en ligne : un bon mot de passe doit compter au moins 8 caracteres avec au moins une minuscule, une majuscule et un chiffre;
 • si quelque chose éveille vos soupçons, par exemple en cours de connexion avec la banque en ligne ou l’application mobile, n’hésitez pas a nous contacter;
 • vérifiez précisément le numéro de compte du bénéficiaire d’un virement, en particulier si vous l’avez copié a partir d’un autre document ;
 • faites particulièrement attention lorsque vous définissez de nouveaux bénéficiaires de virement, y compris des « bénéficiaires de confiance »; assurez-vous que les données saisies sont correctes et que les codes à usage unique reçus correspondent aux modifications que vous effectuez;
 • vérifiez toujours le texte des messages SMS et faites particulierement attention au type d’opération confirmée, a la date et au montant du virement ainsi qu’aux numéros des comptes qui figurent dans le message ;
 • vérifiez régulierement l’historique du compte et l’exactitude des transactions comptabilisées, lisez attentivement le texte des message SMS relatifs aux transactions effectuées; signalez toutes les irrégularités remarquées;
 • téléchargez l’application de banque mobile uniquement aupres de magasins autorisés: Apple Store, Google Play ou Windows Phone Store : la banque ne met pas a disposition son application d’une autre façon ;
 • si cela est possible, utilisez uniquement un ordinateur de confiance pour vous connecter aux services de banque en ligne
 • utilisez un logiciel antivirus a jour et un pare-feu (firewall);
 • assurez-vous que vous avez installé la version la plus récente de votre navigateur internet ainsi que toutes les mises a jours du systeme d’exploitation; utilisez uniquement un systeme d’exploitation pour lequel le fabricant fournit un support technique ;
 • n’installez pas de logiciels dont la provenance est inconnue, notamment de programmes qui ne proviennent pas de magasins d’applications ;
 • consulter régulierement le service d’information de la banque, en particulier la section Sécurité : nous y proposons un recueil de conseils pour la configuration de votre navigateur internet, nous signalons les menaces actuelles et les modifications relatives a la banque en ligne et via l’application mobile.

*** Українська версія ***

Правила безпечного використання банківських інтернет-сервісів та інших інтернет-послуг.

Безпека даних наших клієнтів та їхніх коштів є для нас пріоритетом, тому ми нагадуємо вам вибрані правила безпечного використання Інтернету та банківських інтернет-додатків:

 • ніколи не розкривайте інформацію про платіжні картки та даних для доступу до онлайн-банкінгу або мобільних пристроїв, які шахраї хочуть від Вас отримати за допомогою фальшивого листа або по телефону;
 • не відкривайте підозрілих відправлень електронної пошти – зловмисники відправляють таким чином шкідливе програмне забезпечення або посилання на нього; часто в таких повідомленнях виступають від імені авторитетних установ;
 • обов'язково повідомте нам, якщо ви отримаєте по електронній пошті повідомлення, в якому відправник буде представлятися від імені нашого банку;/li>
 • перед входом в транзакційний банківський сервіс перевірте, чи зв'язок з банком є зашифрованим (https), адреса сайту https://e-bank.credit-agricole.pl чи дані сертифікату, що використовується у підключенні такі ж, як ми наводимо на інформаційній сторінці у розділі Безпека;
 • регулярно змінюйте пароль до свого рахунку в інтернет-банкінгу - хороший пароль має мінімум 8 знаків і містить принаймні одну малу букву, одну велику літеру та одну цифру;
 • якщо щось викликає підозри, наприклад, під час встановлення сесії з інтернет-банкінгу або мобільної сесії - зв'яжіться з нами;
 • ретельно перевіряйте номер рахунку одержувача переказу, особливо, коли скопіювали його з іншого документа;
 • будьте особливо обережні при додаванні нових одержувачів переказів, у тому числі, так званих довірених одержувачів; переконайтеся, що введені дані вірні, а отриманий одноразовий пароль відповідає змінам, які Ви здійснили;
 • завжди перевіряйте зміст паролю SMS і звертайте особливу увагу на тип підтверджуючої операції, дату та суму переказу та номери рахунків, які представлені в повідомленні;
 • регулярно перевіряйте історію рахунку та правильність проведених операцій, уважно читайте текст повідомлень SMS про реалізовану операцію; повідомляйте про всі помічені порушення;
 • банківські мобільні додатки завантажуйте виключно з авторизованих магазинів: Apple Store, Google Play або Windows Phone Store – банк не надає свого додатка в інший спосіб;
 • якщо це можливо, для користування інтернет-банкінгом використовуйте лише надійний комп’ютер;
 • використовуйте актуальне програмне забезпечення та брандмауер (firewall);
 • переконайтесь, що маєте завантажену останню версію веб-браузера та всі виправлення для операційної системи, використовуйте лише таку операційну систему, для якої виробник забезпечує технічну підтримку;
 • не завантажуйте програмне забезпечення невідомого походження, у тому числі отриманими поза офіційними магазинами з додатками;
 • регулярно слідкуйте за новинами в інформаційному сервісі банку, зокрема, в розділі Безпека – надаємо керівництва з налаштування інтернет-браузерів, повідомляємо про поточні загрози і зміни, що стосуються інтернет-банкінгу та мобільного.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia