2 subfundusze Credit Agricole FIO najlepsze w kwietniu

W kwietniu br pomimo słabej koniunktury na warszawskiej giełdzie, która utrudniła przyrost aktywów funduszy inwestycyjnych, subfundusze Credit Agricole Stabilnego Wzrostu oraz Credit Agricole Dynamiczny Polski, wchodzące w skład Funduszu Credit Agricole FIO, osiągnęły najwyższe stopy zwrotu na rynku w swoich kategoriach.

Według rankingu opublikowanego przez Puls Biznesu 8 maja br., subfundusz CA Stabilnego Wzrostu wzrósł o 2,1%, gdy tymczasem średnia stopu zwrotu funduszy w jego kategorii wyniosła 0,4%. Natomiast subfundusz CA Dynamiczny Polski ze stopą zwrotu 0,9% w skali miesiąca, osiągnął najlepszy wynik w swojej kategorii, gdzie średnio wynik ten był na poziomie -0,6%.

Dobre wyniki na tle konkurencyjnych funduszy to rezultat między innymi profesjonalnego zarządzania funduszami, potwierdzonego licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Funduszu CA FIO dotyczące zmian wartości aktywów netto odpowiednich subfunduszy przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek - zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie www.credit-agricole.pl.
Wartość aktywów netto niektórych Subfunduszy Funduszu CA FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Dane finansowe Funduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym dostępnym na stronie www.credit-agricole.pl oraz w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www