Duży wybór okresów lokat na Lokacie Terminowej

Duży wybór okresów lokat

Zaplanuj, jak chcesz zarabiać! Wybierz lokatę na 1, 2, 3, 6, 9 miesięcy, 1 rok, 2 lub 3 lata. W każdej z nich możesz wybrać opcję automatycznego odnawiania lokaty po jej zakończeniu.

Dowolna liczba lokat w ramach Konta AGRICOLE na Lokacie Terminowej

Dowolna liczba lokat w ramach Konta Biznes

Sam zdecyduj, ile lokat terminowych chcesz otworzyć w ramach swojego Konta Biznes .

Wysokość zysku znana od pierwszego dnia na Lokacie Terminowej

Wysokość zysku znana od pierwszego dnia

W przypadku lokat z oprocentowaniem stałym wysokość zysku znasz już w dniu otwarcia lokaty. Dzięki temu pewnie lokujesz swoje środki.

Wygodne otwarcie lokaty przez telefon, Internet i w placówce

Lokatę możesz otworzyć, a także odnowić lub zmienić jej nazwę w dogodny dla siebie sposób: przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku .

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Szczegóły

Oprocentowanie

Lokaty terminowe w PLN

Długość lokaty Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
Oferta standardowaOferta na nowe środki1Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r.
30 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,4%)0,60%
60 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,2%)0,80%
90 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,1%)0,90%
180 dni0,01%1,40%WIBOR 1M + (- 0,7%)1,30%
270 dni0,01%1,90%WIBOR 1M + (- 0,6%)1,40%
1 rok0,01%2,90%WIBOR 1M + (- 0,5%)1,50%
2 lata0,01%2,90%
3 lata0,01%2,90%

1 Oferta na nowe środki dostępna w placówkach bankowych i serwisie CA24 Infolinia na łączną kwotę do 75 000 PLN w każdym z podanych okresów (limit dotyczy sumy lokat o danej długości, założonych od 1.01.2022 r. w ramach jednego konta dla klientów instytucjonalnych). Przez nowe środki należy rozumieć przyrost salda na koncie Klienta w stosunku do stanu środków zgromadzonych na jego koncie 30.11.2021 r. , z wyłączeniem środków przekazanych z innych kont prowadzonych w Banku dla Klienta, w tym z kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych – Rolnicy Indywidualni oraz z kont prowadzonych dla osób fizycznych.

Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym. W przypadku wycofania środków przed terminem umownym oprocentowanie środków zostanie obniżone do 0%.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.12.2021 r.: 2,00%.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Pytania i odpowiedzi

Jestem zainteresowany założeniem lokaty w Banku Credit Agricole. Co muszę zrobić?

Aby założyć lokatę, należy najpierw otworzyć konto. Posiadacze konta w Banku Credit Agricole mogą składać zlecenie założenia lokaty pod nr serwisu telefonicznego CA24 19 019 oraz 48 71 35 49 009 (Klienci posiadający telekod), w serwisie internetowym CA24, posiadając dostęp do konta przez Internet lub w dowolnej placówce Banku.

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
stopa zmienna - w okresie trwania lokaty może ulec zmianie wysokość oprocentowania, która jest uzależniona od sytuacji na rynku międzybankowym, tzn. że oprocentowanie może być zarówno wyższe lub niższe.

Czy są jakieś konsekwencje związane z wcześniejszym zerwaniem lokaty terminowej?

Wypłata lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego okresu poowduje utratę całości lub części odsetek, zgodnie z Tabelą oprocentowania.

Jak często są naliczane/kapitalizowane odsetki: po upływie terminu lokaty kwartalnie/miesięcznie?

W przypadku lokat terminowych kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym. Jeżeli chodzi o lokaty dynamiczne, kapitalizacja odsetek następuje w momencie likwidacji lokaty.

Czy termin lokat jest przedłużony automatycznie?

Podczas zakładania lokaty należy złożyć dyspozycję odsetkową, czyli zadeklarować jak Bank ma rozdysponować środki zgromadzone na rachunku po okresie trwania lokaty. Istnieją 3 możliwości:
- wszystkie środki (kapitał i odsetki) wpływają na rachunek bieżący lub
- odsetki wpływają na rachunek bieżący, a z kapitału zakładana jest lokata na taki sam okres jak poprzednia, na obowiązującym w danym momencie oprocentowaniu
- z wszystkich środków zakładana jest lokata na taki sam okres jak poprzednia, na obowiązującym w danym momencie oprocentowaniu.
Dyspozycję taką można bezpłatnie zmienić: w placówce, za pomocą serwisu telefonicznego CA24 - w przypadku posiadania 6-cyfrowego telekodu lub przez serwis internetowy CA24, najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzór

Czy jest możliwość negocjowania lokaty?

Tak. Dla lokat od 50.000 zł jest możliwość negocjacji oprocentowania lokaty. Negocjacje można przeprowadzić: w placówce, na Infolinii oraz w serwisie internetowym z tokenem.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku