Polecenie Zapłaty

Polecenie Zapłaty jest bezgotówkową formą rozliczeń, która usprawnia realizację płatności o charakterze okresowym. Produkt skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających stałych odbiorców swoich produktów lub usług, które chcą poprawić terminowość rozliczania należności lub zautomatyzować proces uzgadniania wpływów na rachunku z należnościami od płatników. Dla klientów będących płatnikami usługa jest korzystna ze względu na możliwość automatycznego i terminowego realizowania zobowiązań wobec dostawców.

Korzyści dla klienta

 • łatwy i szybki sposób inicjowania rozliczeń z płatnikami
 • poprawienie płynności finansowej poprzez terminowe regulowanie należności przez płatników
 • automatyzacja i terminowość realizacji zobowiązań wobec dostawców

W realizacji Polecenia Zapłaty biorą udział: Odbiorca, Płatnik, Bank Odbiorcy oraz Bank Płatnika, a związany z rozliczeniem rozrachunek międzybankowy jest przeprowadzany za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w systemie ELIXIR.

Polecenie Zapłaty stanowi alternatywę dla Polecenia Przelewu. Cechą różniącą Polecenie Zapłaty od Polecenia Przelewu jest inicjowanie płatności przez Odbiorcę, a nie Płatnika. Odbiorca zleca Bankowi Odbiorcy wysłanie do Banku Płatnika żądania pobierania określonej kwoty należności z Rachunku Płatnika.

Jak możesz skorzystać z Polecenia Zapłaty?

Posiadacze firmowego rachunku bankowego w banku Credit Agricole mogą skorzystać z Polecenia Zapłaty jeżeli:

 • rachunek Płatnika jest prowadzony w banku, który zawarł porozumienie międzybankowe w sprawie Polecenia Zapłaty
 • Płatnik udzielił Odbiorcy zgody na obciążanie swojego rachunku z tytułu określonych zobowiązań w drodze Polecenia Zapłaty w umownych terminach zapłaty

Jeśli jesteś Odbiorcą, zlecenie obciążenia z tytułu Polecenia Zapłaty złożysz za pośrednictwem bankowości elektronicznej CA24 Biznes.

Jeśli jesteś Płatnikiem możesz złożyć zgodę na obciążanie swojego rachunku w formie pisemnej (na formularzu Polecenia Zapłaty) lub w formie elektronicznej, poprzez CA24 Biznes.

 1. Odbiorca składa zlecenia obciążenia rachunku Płatnika.
 2. Credit Agricole Bank Polska S.A. wysyła zlecenie obciążenia do Banku Płatnika za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 3. Bank Płatnika weryfikuje saldo rachunku Płatnika.
 4. Bank Płatnika obciąża rachunek Płatnika.
 5. Zlecenie realizowane jest za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 6. Rachunek Odbiorcy jest uznawany przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia