Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe

Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe są skierowane głównie do klientów, którzy:

 • obracają towarami i usługami w handlu międzynarodowym lub zawierają kontrakty indeksowane w walutach obcych
 • finansują swoją działalność kredytami lub dłużnymi papierami wartościowymi w walutach innych niż PLN

Taka działalność, gdzie płatności są odroczone lub rozłożone w czasie zgodnie z ustalonym długoterminowym harmonogramem przepływów finansowych, wiąże się z koniecznością kontrolowania i zarządzania ryzykiem walutowym. Rynek finansowy oferuje produkty, które odpowiednio chronią przed wzrostem, jak i spadkiem wartości waluty obcej.

Korzyści dla klienta

 • zabezpieczenie przed wzrostem kursu zakupu waluty powyżej kursu realizacji
 • zabezpieczenie przed spadkiem kursu sprzedaży waluty poniżej kursu realizacji
 • skuteczne zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa
 • korzystne ujęcie w rachunku wyników
 • ograniczenie kosztu zabezpieczenia do kwoty zapłaconej w dniu zawarcia transakcji
 • możliwość przedterminowego rozwiązania/rozliczenia transakcji
 • z góry znany maksymalny koszt zakupu/sprzedaży waluty w przyszłości
 • elastyczność rozliczenia transakcji:
  • fizyczna dostawa waluty
  • rozliczenie netto
  • rozliczenie mieszane (częściowo netto i częściowo poprzez fizyczną dostawę)

Jak zabezpieczyć ryzyko walutowe?

Transakcja typu 1

Umowa dotycząca ceny wymiany walut w przyszłości

Podstawowym rodzajem transakcji zabezpieczającej ryzyko walutowe jest umowa pomiędzy klientem a bankiem co do ceny po jakiej nastąpi wymiana określonej kwoty waluty w określonym dniu w przyszłości. Cena wymiany zależy od bieżącej sytuacji na rynku walutowym oraz różnicy w oprocentowaniu poszczególnych walut.

Charakterystyka transakcji

 • bezwarunkowa - w dniu jej rozliczenia, obie strony mają obowiązek dokonać wymiany, bez względu na warunki panujące na rynku walutowym
 • zbywalna, przy czym cena zbycia zależy od kwotowań dostępnych na rynku w danym momencie

Zobacz dokumenty

Transakcja typu 2

Umowa dotycząca warunków przesunięcia istniejącej wymiany walut w czasie

Jeżeli w interesie klienta nie jest zbycie, a tylko przesunięcie daty rozliczenia, można wykorzystać typ transakcji, który składa się z dwóch przeciwstawnych wymian, przy czym jedna następuje wcześniej niż druga.

Charakterystyka transakcji

 • bezwarunkowa - kursy, kwoty i daty pozostają niezmienne, a dokonanie obu rozliczeń jest obowiązkowe
 • cena zbycia zależy od kwotowań dostępnych na rynku w danym momencie

Zobacz dokumenty

Transakcja typu 3

Zakup prawa do wymiany walut w przyszłości po określonej cenie

Kolejny rodzaj transakcji cechuje się tym, że przyszła wymiana walut nie jest zobowiązaniem, lecz prawem, jakie klient może nabyć i zapewnić sobie tym samym ograniczenie ryzyka walutowego dla przepływów finansowych w przyszłości. Równocześnie może odnosić korzyści z pozytywnej ewolucji kursów walutowych w przyszłości. Kupujący prawo w takiej transakcji ponosi zatem koszt-wydatek w momencie jej zawarcia. Koszt stanowi frakcję kwoty nominalnej transakcji i zależy od bieżących warunków na rynku walutowym, stóp procentowych, a także od prawdopodobieństwa, z jakim transakcja będzie zrealizowana w przyszłości. Jest to maksymalny koszt klienta, jaki wiąże się z zakupem zabezpieczenia przyszłych transakcji wymiany walut.

Charakterystyka transakcji

 • zbywalna, przy czym jej sprzedawca przyjmuje na siebie pełne ryzyko walutowe, a jego jedynym wynagrodzeniem za zarządzanie tym ryzykiem jest zapłata przez kupującego określonej kwoty przy zawarciu transakcji
 • koszt znany z góry, nie ulega zmianom w czasie życia zabezpieczenia
 • umożliwia korzystanie z pozytywnej ewolucji kursów

Zobacz dokumenty

Transakcja typu 4

Zakup prawa do rozliczenia wymiany walut w przyszłości po określonej cenie w odniesieniu do kursu średniego

Ten rodzaj transakcji różni się od transakcji typu 3 kursem referencyjnym, który służy do ustalenia kwoty rozliczenia transakcji. W tej transakcji precyzyjnie określa się budowę kursu referencyjnego, jak i okres dokonywanych obserwacji. Zabezpieczenie tym rodzajem transakcji jest mniej narażone na wahania kursu walutowego w dniu jej realizacji, jako że kurs referencyjny jest zdefiniowaną z góry średnią referencyjnych z danego okresu. Kwota rozliczenia tej transakcji tym samym jest także mniej narażona na istotne fluktuacje.

Charakterystyka transakcji

Transakcja pozwala klientowi jako stronie kupującej określić m.in. takie parametry jak:

 • czas zabezpieczenia
 • cena realizacji wymiany walut
 • kwota, jaką objęte jest zabezpieczenie
 • wynagrodzenie, jakie nabywca musi zapłacić zawierając transakcję

W konsekwencji transakcja umożliwia ustanowienie zabezpieczenia przed ryzykiem wzrostu wartości walut, a tym samym uchronić się przed wzrostem wartości zobowiązań w walutach obcych w przyszłości.

Zobacz dokumenty

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Informacje prawne
Dokumenty

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia