1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, która może być złożona w jeden z następujących sposobów:
  1. ustnie:
   • osobiście w Centrum Korporacyjnym Banku,
   • telefonicznie do pracownika Banku odpowiedzialnego za relację z Klientem,
  2. w formie pisemnej:
   • przesyłką pocztową wysłaną na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa,
   • osobiście w Centrum Korporacyjnym Banku,
  3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej pracownika Banku odpowiedzialnego za relację z Klientem.
 2. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta oraz umowy, której reklamacja dotyczy. W treści reklamacji należy podać nazwę Klienta i jego numer KRS lub imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta i jej numer PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgodnym z podpisem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów.
 3. Bank na żądanie Klienta potwierdza pisemnie lub w sposób uzgodniony z Klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.
 4. Bank informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożliwości rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w zakreślonym terminie Bank w informacji do Klienta wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji podając przyczynę opóźnienia.
 5. Bank udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
 6. Bank umożliwia Klientowi złożenie odwołania od decyzji w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji.
 7. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Klient będący osobą fizyczną jest uprawniony do wystąpienia do Rzecznika Finansowego, a każdy Klient jest uprawniony do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
 8. Złożenie reklamacji przez Klienta niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Bank, chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia reklamacji.
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku