Produkcja przemysłowa powyżej oczekiwań rynkowych

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym o 3,3% r/r wobec wzrostu o 2,9 % r/r w styczniu (rewizja z 1,6%), kształtując się powyżej konsensusu (2,6%) i poniżej naszej prognozy (4,0%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy grudniem a styczniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lutym 2024 r. liczba dni roboczych była o 1 dzień wyższa niż w lutym 2023 r., podczas gdy w styczniu br. liczba ta była taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w lutym o 0,1% m/m, co jest jej drugim spadkiem z rzędu.

Nierówne ożywienie w branżach eksportowych

Z uwagi na odziaływanie korzystnych efektów kalendarzowych wzrost dynamiki produkcji miał szeroki zakres i został odnotowany w trzech głównych segmentach przemysłu, tj. w branżach eksportowych (1,3% w lutym wobec 0,8% w styczniu), powiązanych z budownictwem (0,9% wobec -2,0%) oraz pozostałych kategoriach (4,7% wobec 2,6%). Na uwagę zasługuje dalszy wzrost produkcji w ujęciu rocznym w branżach eksportowych, jednak trzeba zwrócić uwagę, że ma on dosyć nierówny charakter w ujęciu sektorowym. Głównym silnikiem wzrostu pozostaje branża motoryzacyjna – kategorie takie jak „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” i „pozostały sprzęt transportowy”, w których odnotowywane są wyraźnie dodatnie dynamiki (odpowiednio 13,9% i 17,8% r/r w lutym). Podczas gdy w innych kategoriach obserwujemy utrzymujący się spadek produkcji w ujęciu rocznym, np. „urządzenia elektryczne” (-23,9% r/r w lutym), „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (-1,0%) i wyroby tekstylne (-8,8%). Naszym zdaniem krótkookresowe perspektywy produkcji w branżach eksportowych wciąż pozostają niekorzystne ze względu na obniżoną aktywność w przetwórstwie w strefie euro, w tym w Niemczech i zgłaszane z tego powodu niższe zapotrzebowanie na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce. Więcej informacji na temat perspektyw sytuacji w branżach eksportowych dostarczy zaplanowana na czwartek publikacja wstępnych indeksów PMI dla

strefy euro za marzec.

Zaskakująca struktura spadku zatrudnienia

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się w lutym w porównaniu do stycznia i wyniosła -0,2%, kształtując się zgodnie z konsensusem i naszą prognozą. W porównaniu ze styczniem zatrudnienie zmniejszyło się w lutym o 4,8 tys. osób. O ile sama skala spadku liczby etatów była zgodna z oczekiwaniami, to jego struktura zaskoczyła. Za zmniejszenie zatrudnienia ogółem odpowiadała bowiem głównie kategoria „administrowanie i działalność wspierająca”, w której liczba zatrudnionych osób obniżyła się o 5,3 tys. pomiędzy styczniem i lutym. Z kolei zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym wzrosło w lutym o 100 osób. Był to pierwszy wzrost zatrudnienia w ujęciu m/m w tej kategorii od września 2023 r., co może sygnalizować stopniowe wygasanie procesów restrukturyzacyjnych obserwowanych w tej branży w ostatnich miesiącach.

Wzrost płac wciąż dwucyfrowy, presja płacowa nie słabnie

Nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym do 12,9% r/r wobec 12,8% w styczniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (11,5%) i naszej prognozy (11,2%). Kilkunastoprocentowy wzrost nominalnych wynagrodzeń miał szeroki zakres i został odnotowany w większości raportowanych przez GUS kategorii. Co więcej, wynagrodzenia zwiększyły się w ujęciu miesięcznym o 2,7% i był to najwyższy wzrost płac odnotowany w lutym w historii szeregu, którym dysponujemy (od 2005 r.). W tym okresie wynagrodzenia w lutym rosły przeciętnie o 1,0% m/m. Tym samym, dzisiejsze dane wskazują na utrzymującą się silną presję płacową w polskiej gospodarce.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w lutym o 9,9% r/r wobec wzrostu 8,6% w styczniu, co jest ich najwyższą dynamiką od co najmniej 1999 r. Stabilizacja dynamiki zatrudnienia oraz silniejszy wzrost realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) z 8,6% r/r w styczniu do 9,6% w lutym, co jest jej najwyższym poziomem od stycznia 2019 r. Dane o funduszu płac są spójne z naszym scenariuszem ożywienia konsumpcji w najbliższych kwartałach (por. MAKROmapa z 11.03.2024). Bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z lutowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane jutro.

Wzrost PKB przyspieszy w I kw.

Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w I kw. br. tempo wzrostu PKB w Polsce zwiększy się do 1,5% r/r wobec 1,0% w IV kw. Jednocześnie uważamy, że łączny wydźwięk opublikowanych dzisiaj danych z polskiej gospodarki jest lekko pozytywny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku