Produkcja przemysłowa nadal na minusie w ujęciu rocznym

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w sierpniu o 2,0% r/r wobec spadku o 2,3% r/r w lipcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (-1,7%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w sierpniu o 0,6% m/m.

Wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej ogółem pomiędzy lipcem i sierpniem to głównie zasługa „górnictwa i kopalnictwa” (-7,5% r/r w sierpniu wobec -10,2% w lipcu) oraz „wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę” (1,7% r/r wobec -4,4% w lipcu). Wkład tych dwóch kategorii zwiększył się bowiem łącznie ok. 0,5 pkt. proc. pomiędzy lipcem i sierpniem. Natomiast dynamika produkcji w przetwórstwie przemysłowym nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca i wyniosła -2,1% r/r.

Utrzymująca się słabość w branżach eksportowych

Podobnie jak w lipcu, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku pogłębienia spadku produkcji przemysłowej w ujęciu rok do roku w sierpniu było spowolnienie w branżach, w których dominująca część sprzedaży skierowana jest za granicę (1,4% r/r w sierpniu wobec 2,7% w lipcu). Za spowolnienie aktywności w kategoriach eksportowych odpowiadały przede wszystkim kategorie takie jak „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (-12,2% r/r w sierpniu wobec -1,6% w lipcu), „urządzenia elektryczne” (-7,3% wobec -3,3%) oraz „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (14,0% r/r wobec 14,9%). Wyhamowanie produkcji w branży motoryzacyjnej było po części powiązane z przesunięciami (w porównaniu z 2022 r.) terminu letnich przerw urlopowych w fabrykach samochodowych.

Natomiast dynamika produkcji w branżach nieeksportowych ukształtowała się w sierpniu na najwyższym poziomie od stycznia br. (-3,3% wobec -4,8% w lipcu). Tym samym materializuje się nasz scenariusz, w którym spadek inflacji, oddziałujący w kierunku zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji oraz wzrost inwestycji mieszkaniowych i współfinansowanych ze środków unijnych oddziałuje w kierunku wzrostu aktywności w branżach przemysłu, w których produkcja ukierunkowana jest głównie na rynek krajowy. Odnotowane w sierpniu dalsze pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie z kolei czynnikiem hamującym wzrost aktywności w polskich branżach eksportowych również w kolejnych miesiącach. Ożywienie w tym segmencie polskiego przetwórstwa będzie materializowało się później (bliżej końca br.) wraz z oczekiwaną przez nas poprawą sytuacji w strefie euro (por. MAKROmapa z 31.07.2023).

Wyraźny wzrost realnych wynagrodzeń napędzany przez efekty bazy

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu do 11,9% r/r wobec 10,4% w lipcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (11,8%) i poniżej naszej prognozy (12,4%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w sierpniu o 1,7% r/r wobec spadku 0,3% w lipcu. Był to ich najsilniejszy realny wzrost od lutego 2022 r.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu rocznej nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy lipcem i sierpniem było ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku. W lipcu 2022 r. miała bowiem miejsce wypłata jednorazowych nagród w górnictwie jak również nagród z okazji Dnia Leśnika czy też Dnia Energetyka, która wyraźnie podbiła poziom wynagrodzeń. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnego tempa wzrostu płac w kolejnych kwartałach będzie oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach.

Procesy restrukturyzacyjne w przetwórstwie nadal hamują wzrost zatrudnienia

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się w sierpniu do 0,0% r/r wobec 0,1% w lipcu. Tym samym ukształtowała się ona poniżej konsensusu zgodnego z naszą prognozą (+0,1%). W porównaniu z lipcem zatrudnienie obniżyło się w sierpniu o 11,6 tys. osób. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, głównym czynnikiem ograniczającym wzrost zatrudnienia pozostaje redukcja etatów w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 8,5 tys. osób m/m), potwierdzając kontynuację procesów restrukturyzacyjnych obserwowanych w tym sektorze w ostatnich miesiącach.

Wzrost dynamiki realnych płac i stabilizacja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oddziaływały w kierunku zwiększenia realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do 1,7% r/r w sierpniu wobec -0,3% w lipcu. Tym samym realna dynamika funduszu płac ukształtowała się w okresie lipiec-sierpień powyżej poziomu odnotowanego w II kw. (+0,7 wobec -0,5%). Dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą dynamiki konsumpcji (+0,2% r/r w III kw. wobec -2,7% w II kw.). Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost spożycia prywatnego w III kw. będzie ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z wybuchem wojny w Ukrainie (por. MAKROpuls z 16.08.2023). Bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z sierpniowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane jutro.

Podtrzymujemy nasz scenariusz „miękkiego lądowania”

Dzisiejsze dane wspierają nasz scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. wyraźnie się obniży, jednak pozostanie ona dodatnia (średniorocznie 0,5% r/r), a silnemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia.

Sierpniowe dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku