Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Na wysokie prawdopodobieństwo takiej decyzji RPP wskazywała treść komunikatu po listopadowym posiedzeniu Rady, w którym wskazała ona na niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, a także dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP jako główne argumenty na rzecz ich stabilizacji. Argumenty te zostały podtrzymane w komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu.

W komunikacie, podobnie jak przed miesiącem, odnotowano spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym w Polsce, który zdaniem Rady potwierdza wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. W ocenie Rady, spadek cen produkcji sprzedanej, wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej, będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku inflacji w kolejnych kwartałach. Rada zmodyfikowała również zdanie dotyczące wpływu kursu złotego na inflację (zastępując tryb przypuszczający trybem orzekającym) i odnotowała, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Pierwsza obniżka stóp procentowych nastąpi w IV kw. 2024 r.

Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą pierwsza obniżka stóp procentowych o 25 pb nastąpi w listopadzie 2024 r. Wsparciem dla scenariusza stabilizacji stóp w najbliższych kwartałach są wyniki listopadowej projekcji inflacji NBP, zgodnie z którą w warunkach nasilającego się ożywienia gospodarczego inflacja nie wróci do celu inflacyjnego do końca 2025 r. (por. MAKROpuls z 8.11.2023). Uważamy, że krótkookresowe czynniki ryzyka w górę dla tej projekcji, w tym przede wszystkim wysokie prawdopodobieństwo przywrócenia 5-procentowej stawki podatku VAT na podstawowe produkty żywnościowe od stycznia 2024 r., przeważają nad czynnikami ryzyka w dół, w tym antyinflacyjnym wpływem odnotowanej w październiku i listopadzie aprecjacji kursu złotego. Ponadto, naszym zdaniem wynik wyborów parlamentarnych spowodował zmianę funkcji reakcji RPP w kierunku zwiększenia jej awersji do inflacji. W konsekwencji, skłonność RPP do obniżania stóp procentowych w warunkach inflacji znacząco przewyższającej cel pozostanie w najbliższych kwartałach niska. Nasz scenariusz dla stóp procentowych w Polsce jest spójny z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej EBC, której rozluźnienie rozpocznie się we wrześniu 2024 r. (por. MAKROmapa z 4.12.2023). Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku