Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 1,75% do 2,25%. Skala podwyżki stóp była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Kolejna – po grudniowej – podwyżka stóp o 50 bp wskazuje, że RPP preferuje stopniowe dostosowanie polityki pieniężnej zamiast jej radykalnego i skoncentrowanego w czasie zaostrzenia. W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą główną przyczyną podwyższonej inflacji są czynniki podażowe (wzrost cen surowców i uprawnień do emisji CO2, związane z pandemią zaburzenia w łańcuchach dostaw oraz dokonane wcześniej podwyżki cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci). Podobnie jak w poprzednich miesiącach Rada odnotowała dodatkowy czynnik proinflacyjny w postaci trwającego ożywienia gospodarczego, w tym wzrostu dochodów gospodarstw domowych. W ocenie Rady inflacja, podbijana przez wzrost taryf na energię elektryczną, gaz i energię cieplną, utrzyma się na podwyższonym poziomie również w 2022 r., a czynnikiem ją ograniczającym będzie tzw. Tarcza Antyinflacyjna. W dłuższej perspektywie Rada oczekuje spadku inflacji, do czego przyczynią się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych wstrząsów podbijających dynamikę cen oraz dotychczasowe podwyżki stóp procentowych.

Zarysowany w komunikacie scenariusz inflacyjny jest zgodny z przedstawioną w ubiegłym tygodniu przez prezesa NBP najnowszą prognozą inflacji, która uwzględnia wpływ Tarczy Antyinflacyjnej, silny wzrost cen gazu i prądu w styczniu br. oraz spodziewaną obniżkę VAT na żywność. Zgodnie z tą prognozą średnioroczna inflacja w 2022 r. wyniesie 7,6% wobec 5,1% w 2021 r., roczna dynamika cen osiągnie szczyt w czerwcu 2022 r. (8,3%) i następnie stopniowo obniży się do 6,2% w grudniu 2022 r. Choć oczekiwana przez NBP średnioroczna dynamika cen jest zbliżona do naszej zrewidowanej prognozy (7,4%), szczyt inflacji następuje później, a spodziewana inflacja w grudniu br. jest wyraźnie wyższa niż w naszym scenariuszu (por. MAKROmapa z 3.01.2022).

Drzwi do kolejnych podwyżek wciąż otwarte

Zdaniem Rady, oczekiwane dalsze ożywienie krajowej aktywności gospodarczej, korzystna sytuacja na rynku pracy, a także „prawdopodobnie dłuższe oddziaływanie zewnętrznych szoków na dynamikę cen” wskazują na utrzymujące się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Taka ocena oznacza, że Rada nadal obawia się wtórnych impulsów inflacyjnych wywołanych przez silny wzrost cen surowców. W komunikacie powtórzono również argumentację przedstawioną po grudniowym posiedzeniu, zgodnie z którą podwyżka stóp będzie oddziaływać w kierunku obniżenia oczekiwań inflacyjnych. W konsekwencji, Rada zdecydowała się na kolejne zaostrzenie polityki pieniężnej, którego celem jest obniżenie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie.

Rada podtrzymała deklarację, że jej „decyzje w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym”. Rada, podobnie jak w grudniu, uzależniła skalę łącznego zacieśnienia monetarnego od „napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy”. Podtrzymujemy ocenę, że cytowane sformułowania sygnalizują gotowość do dalszego i stopniowego zacieśnienia polityki pieniężnej i akceptowanie przez RPP długotrwałego utrzymywania się inflacji powyżej celu inflacyjnego (por. MAKROpuls z 8.12.2021).

Oczekujemy kolejnej podwyżki stóp w lutym

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w lutym nastąpi dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej. Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą RPP podniesie stopę referencyjną NBP o 50 pb i 25 pb odpowiednio w lutym i marcu 2022 r. i zakończy cykl podwyżek stóp procentowych. Więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej rzuci jutrzejsza konferencja prasowa prezesa NBP.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku