Stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). W komunikacie po posiedzeniu Rada oceniła, że „w najbliższym czasie kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej”, wspierane przez „dalsze znoszenie restrykcji związanych z pandemią oraz działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej”. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą „skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, niższe dochody oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych”.

Kontynuacja strukturalnych operacji otwartego rynku

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 93,8 mld zł). Jest to zgodne z naszym scenariuszem, w którym prowadzone przez NBP operacje, zapewniające finansowanie rządowych programów „tarczy antykryzysowej” i „tarczy finansowej”, będą stabilizować rentowności obligacji skarbowych w warunkach silnego wzrostu potrzeb pożyczkowych ze strony skarbu państwa, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W konsekwencji, operacje te będą również czynnikiem stabilizującym kurs złotego, co jest zgodne z naszą prognozą spadku kursu EURPLN do poziomu 4,37 na koniec 2020 r.

RPP zaniepokojona niewielkim osłabieniem kursu złotego

W komunikacie po posiedzeniu RPP na szczególną uwagę zasługuje dodany przez Radę fragment dotyczący wpływu zmian kursu złotego na tempo ożywienia gospodarczego. W ocenie Rady tempo to może być ograniczane „przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP”. Na problem odnotowanego w ostatnich tygodniach umocnienia kursu, ograniczającego skalę jego osłabienia w porównaniu z poziomem notowanym przed wybuchem pandemii COVID-19, zwracaliśmy uwagę w MAKROmapie z 8.06.2020. W naszej ocenie niska skala osłabienia kursu złotego w okresie luty-czerwiec 2020 r. jest efektem niewielkiego relatywnego (w porównaniu do gospodarek USA i strefy euro) rozluźnienia polityki pieniężnej w Polsce oraz zwiększonego globalnego popytu na ryzykowne aktywa w związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń wprowadzonych w związku z COVID-19 i związaną z tym poprawą krótkoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego w wielu krajach.

Interwencja walutowa NBP mało prawdopodobna

Cytowane wyżej sformułowanie wskazuje na zaniepokojenie Rady faktem, iż kanał kursu walutowego w mechanizmie transmisji polityki pieniężnej jest niedrożny. Konsekwencją niedrożnego kanału kursowego jest mniejszy (choć wciąż pozytywny) wpływ dotychczasowych obniżek stóp procentowych na popyt i inflację. Naszym zdaniem wykorzystane przez Radę sformułowanie nie sygnalizuje jednak zwiększonego prawdopodobieństwa interwencji walutowej zmierzającej do trwałego osłabienia kursu złotego. Uważamy, że gdyby intencją Rady było zasygnalizowanie gotowości do przeprowadzenia takiej interwencji, wydźwięk tego sformułowania byłby mocniejszy, a Rada wskazałaby zapewne na zbyt duże odchylenie kursu złotego od poziomu uzasadnionego przez bieżący i oczekiwany poziom aktywności gospodarczej (tzw. kursu równowagi). Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą szacunków kursu równowagi, interwencja walutowa byłaby uzasadniona tylko w scenariuszu silnego przewartościowania kursu złotego, a z takim przypadkiem nie mamy obecnie do czynienia. Nie wykluczamy jednak interwencji walutowej NBP w przypadku dalszego szybkiego umacniania się kursu złotego.

Uzasadnienie decyzji RPP lekko negatywne dla kursu złotego

Sygnalizowany przez Radę brak wyraźnego osłabienia kursu złotego w reakcji na silne pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na lipcowym posiedzeniu Rada wprowadzi tzw. forward guidance, a więc zapowie utrzymywanie stopy referencyjnej NBP na poziomie zbliżonym do zera przez dłuższy czas (por. MAKROmapa z 8.06.2020). Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą ewentualne dalsze łagodzenie polityki pieniężnej będzie miało niekonwencjonalny charakter. Oczekujemy, że Rada wstrzyma się z decyzją o zastosowaniu kolejnych narzędzi niekonwencjonalnych co najmniej do jesieni br. W przypadku wystąpienia drugiej fali epidemii COVID-19 i towarzyszącego jej wzrostu niepewności oraz pogorszenia klimatu inwestycyjnego Rada może zdecydować się na działania zmierzające do pobudzenia akcji kredytowej i popytu zbliżone do tych, które podejmowały w ostatnich latach banki centralne realizujące politykę pieniężną w warunkach zbliżonych do zera stóp procentowych. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpi w listopadzie 2022 r. (por. MAKROmapa z 8.06.2020).

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem lekko negatywna dla kursu złotego.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku