RPP odnotowała przejściowe osłabienie złotego

Liczne, drobne zmiany w komunikacie RPP

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). W komunikacie wprowadzone zostały liczne zmiany akcentujące dynamicznie zmieniającą się sytuację w Polsce i za granicą. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą „w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej”, jednak dodany został fragment, iż tempo ożywienia może być wolniejsze niż dotychczas. Powtórzone zostało również sformułowanie z wrześniowego komunikatu, iż „działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP”, będą pozytywnie wpływać na koniunkturę. Usunięty został natomiast fragment mówiący o korzystnym wpływie dalszej poprawy sytuacji za granicą na polską gospodarkę. Ponadto podkreślona została dobra sytuacja na rynku pracy w kraju – „spadek” liczby pracujących i dynamiki wynagrodzeń zastąpiono ich „stabilizacją”. Ponadto „niższa dynamika dochodów” została usunięta z grupy czynników ograniczających ożywienie gospodarcze.

RPP odnotowała przejściowe osłabienie złotego

RPP odnotowała, że światowy wzrost liczby zachorowań na COVID-19 przyczynił się do pogorszenia nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w osłabieniu walut gospodarek wschodzących (w tym złotego). W komunikacie znalazła się również ocena sprzed miesiąca, zgodnie z którą „tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP”. Słowo „trwalszego” stanowi element nowy w porównaniu z komunikatem wrześniowym. Oznacza to, że w ocenie RPP deprecjacja kursu złotego musi być wyraźna i trwała, aby jej pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i inflację był istotny. Dodanie tego słowa sygnalizuje zmianę nastawienia RPP na nieznacznie bardziej gołębie.

Scenariusz w polityce pieniężnej bez zmian

Oprócz wspomnianego fragmentu, w komunikacie trudno znaleźć inne sygnały wskazujące na zmianę nastawienia RPP w polityce monetarnej. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada nie zdecyduje się na wprowadzenie niekonwencjonalnych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej, a pierwsza podwyżka stopy referencyjnej NBP (z 0,10% do 0,25%) nastąpi w listopadzie 2022 r. Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 103,9 mld zł).

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia