Komunikat po posiedzeniu RPP bez istotnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie, jak przed miesiącem Rada podkreśliła, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie tempa wzrostu PKB. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego”. Zdaniem Rady taką ocenę wspierają wyniki marcowej projekcji PKB i inflacji.

Marcowa projekcja NBP: inflacja niższa, a wzrost PKB wyższy niż w projekcji listopadowej

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w marcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w 2019 r. została - w porównaniu z projekcją listopadową – zrewidowana znacząco w dół, co było związane głównie z niższą oczekiwaną dynamiką cen nośników energii (efekt uwzględnienia informacji o ustawowym zamrożeniu cen energii w 2019 r.). Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,2%-2,2% w 2019 r. (wobec 2,6-3,9% w projekcji listopadowej), 1,7%-3,6% w 2020 r. (wobec 1,9-3,9%) oraz 1,3%-3,5% w 2021 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcją inflacja powróci do celu inflacyjnego RPP (2,5%) w 2020 r., a w 2021 r. utrzyma się na poziomie zbliżonym do celu. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w projekcji marcowej utrzymana została spadkowa trajektoria tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-4,7 % w 2019 r. (wobec 2,7%-4,4%), 2,7%-4,6% w 2020 r. (2,3-4,2%) oraz 2,4%-4,3% w 2021 r. W projekcji uwzględniono wpływ zapowiedzianego przez rząd pakietu fiskalnego (por. MAKROmapa z 25.02.2019), co przyczyniło się do wyraźnego podniesienia oczekiwanej dynamiki PKB w latach 2019-2020.

Prezes NBP: pakiet fiskalny nie zwiększa prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński podtrzymał swoją ocenę dotyczącą perspektyw stóp procentowych, sygnalizując ich możliwą stabilizację w latach 2019-2020. Jego zdaniem "rysuje się taka sytuacja, że być może do końca kadencji tej Rady nie będzie potrzeby zmiany stóp, ale oczywiście za wcześnie, żeby o tym mówić". W jego ocenie, choć wpływ zapowiedzianego pakietu fiskalnego na dynamikę PKB będzie "znaczący”, jego wprowadzenie nie przyczyni się do istotnego zwiększenia inflacji i tym samym wzrostu prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w tym i w przyszłym roku. Uważa on, że bodziec fiskalny zostanie zrealizowany przy utrzymaniu deficytu budżetowego "w ryzach” i nie będzie on generował "żadnych ryzyk”.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego oraz wyniki marcowej projekcji inflacji stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą ich pierwsza podwyżka (o 25 pb) nastąpi w marcu 2020 r. Dostrzegamy jednak istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP w 2020 r. związane z utrzymującym się spowolnieniem wzrostu gospodarczego w strefie euro, które może skłonić Europejski Bank Centralny do wydłużenia tzw. forward guidance (oczekiwanego horyzontu stabilnych stóp procentowych). Wypowiedzi prezesa NBP są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku